Hotărârea nr. 325/2013

Aprobarea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport SC METALTRADE INTERNATIONAL SRL

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ RÂREA nr. 325

din 25 07 2013

privind aprobarea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport SC METALTRADE INTERNATIONAL SRL

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 308/25 072013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25 072013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 97 282/9 07 2013, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 97 284/9 07 2013, al Direcției Generale Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere prevederile art.4, lit.”h”, art.33, alin.2 și art.34 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, aprobate prin Ordinul nr.353/2007, actualizat, emis de Ministerul Internelor și Reformei Administrative;

Având în vedere prevederile art.17, alin.i, lit.”p” din Legea nr.92/2007 a serviciilor de transport public local, actualizată ;

Având în vedere prevederile art. 36,alin.1, alin. 2,lit.”d”, alin.6, lit.”a”, pct.14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HO TÂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă acordarea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport SC METALTRADE INTERNATIONAL SRL, pe următoarea rută:

  • - SC METALTRADE INTERNATIONAL SRL - str. Calea Prutului - str. Mihai Bravu - str. Al, Davilla -GARA CFR și retur;

  • - Nr. de vehicule : 1 autobuz;

  • - Nr. de curse (tur - retur) : 9 curse

Art,2 - Perioada pentru care se acordă licența de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale este de 1 an, cu posibilitatea de prelungire.

Art.3 - Autoritatea Locală de Transport va stabili prin serviciul de specialitate, stațiile de îmbarcare/debarcare.

Art, 4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

* ^MihăfAlpiContrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Radu Octavian Kovacs