Hotărârea nr. 323/2013

Aprobarea tarifelor pentru unele servicii de administrare a domeniului public si privat al municipiului Galati si pentru unele servicii catre terti realizate de catre Serviciul public GEOTOPOCAD-EXPERT Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H OT ARARE A nr. 323

din 25 07 2013

privind: aprobarea tarifelor pentru unele servicii de administrare a domeniului public și privat al municipiului Galați, și pentru unele servicii către terți realizate de către Serviciul Public GEOTOPOCAD-EXPERT Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 307/25 072013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25

072013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 97 062/9 07 2013, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr.97 064/9 07 2013, al Direcției Generale Buget Finanțe și al Direcței Generale de Dezvoltare;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresele nr. 375/18 06 2013 și nr. 376/18 06 2013 a Serviciului Public GEOTOPOCAD-EXPERT Galați;

Având în vedere prevederile art.39 alin.(2) din OG nr.71/2002 - privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.64 alin.(2) din Regulamentul cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobat prin anexa 1 la HG nr.955/2004;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.i, alin.2, lit.”d” și alin.6, lit.”a”, pct.19 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.45 alin.i din Legea administrației publice locale nr.215/2001,republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HO TÂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă tarifele pentru unele servicii de administrare a domeniului public și privat al municipiului Galați, și pentru unele servicii către terți realizate de către Serviciul Public GEOTOPOCAD-EXPERT Galați, prevăzute în anexele I și II care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 — Tarifele practicate în relațiile cu terții nu conțin TVA și se pot indexa anual cu indicele prețurilor de consum comunicat de Institutul Național de statistică.

Tarifele practicate pentru lucrările privind domeniul public/privat al municipiului Galați nu conțin TVA și se pot indexa anual, în limita indicelui prețurilor de consum, în funcție de bugetul aprobat cu această destinație.

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri

Președinte de ședința


ANEXA I


Mihai Alin


La HCL nr.323/25 07 2013

Tarife pentru lucrări de topografie - cadastru

Tarife in relația cu Municipiul Galați:

• Tarif:

Nr.crt.

Categorie de lucrare

Specificație

Valoare lei / lucrare

1.

Apartamentare

peste 4 camere

300

2.

înscrierea alipirii (comasarea) a doua imobile cu limite comune

2 loturi

400

3 loturi

550

4 loturi

700

3.

Înscrierea dezlipirii unui imobil cu limite comune

2 loturi

400

3 loturi

550

4 loturi

700

4.

înscrierea dreptului de proprietate asupra unui imobil ncinscris in cartea funciara

Teren liber / ocupat

1- 500 mp

577

501 -2000 mp

673

2001 - 5000 mp

782

peste 2000 mp

1043

5.

înscrierea modificării limitei de proprietate in cartea funciara

500

6.

înscrierea modificării suprafeței imobilului in cartea funciara

500

7.

înscrierea unei construcții definitive pe un teren înscris in cartea funciara

500

8.

Trasarea limitelor de proprietate a unui imobil

40 /țăruș

Tarife in relația cu tertii:

• Tarif:

Nr.crt

Categorie de lucrare

Specificație

Valoare lei / lucrare

Valoare      (lei/

lucrare)lucrare in regim urgenta

1.

Înscrierea dreptului de proprietate in Cartea Funciara

Apartament

1 camera

150

200

2 camere

289

339

3 camere

343

413

4-7 camere

672

742

peste 7 camere

696

796

Teren liber / ocupat

1 - 500 mp

800

850

501 -2000 mp

1085

1155

peste 2000 mp

1430

1580

2.

înscrierea alipirii (comasarea) a doua imobile cu limite comune

2 loturi

510

560

3 loturi

665

715

4 loturi

855

925

3.

Înscrierea dezlipirii unui imobil cu limite comune

2 loturi

510

560

3 loturi

665

715

4 loturi

855

925

4.

înscrierea modificării limitei de proprietate in cartea funciara

670

720

5.

înscrierea modificării suprafeței imobilului in cartea funciara

670

720

Nr.crt.

Categorie de lucrare

Specificație

Valoare lei / lucrare

Valoare      (lei /

lucrare)lucrare in regim urgenta

6.

Înscrierea unei construcții definitive pe un teren înscris in cartea funciara

670

720

7.

Trasarea limitelor de proprietate a unui imobil

40 /tarus

50 /țăruș

Tarifele nu includ TVA.

Tarifele practicate pentru terți reprezintă tarife minime de negociere.

ANEXA II

La HCL nr.323/25 07 2013

Tarife pentru lucrări de evaluareproprietate imobiliară, documentare și identificarea dreptului de proprietate

Tarife in relația cu Municipiul Galați:

 • •  Tarif pentru lucrare de evaluare proprietate imobiliara - clădire administrativa tip : vila, pensiune, bai publice si baze de tratament - 3 000 lei

 • •  Tarif pentru documentare si identificarea dreptului de proprietate - 160 lei

Tarife in relația cu tertii :

• Tarif urmărirea comportării in timp a construcțiilor -   100 lei / corp clădire

 • •    Tarif eliberare aviz pentru intrare in legalitate construcții balcon, construire balcon, extinderi spatii comerciale, modificări ale spatiilor situate la parterul blocurilor - 169,35 lei

 • •    Tarif:

  Nr. Crt.

  Categorie de lucrare

  Regim de inaltime

  Valoare lei / carte

  1.

  Reconstituire carte tehnica

  P + 4 E

  800

  peste P + 4 E

  1200

• Tarif:

Categorie de lucrări

Specificație

Suprafața mp

Valoare

Lei / raport

Valoare      (lei

/raport) in regim urgenta

Evaluare bunuri imobiliare

Apartament

400

700

Proprietate imobiliara tip rezidențial - case

550

850

Proprietate imobiliara tip rezidențial - vila

1200

1500

Hoteluri, pensiuni ( pana la

30 camere)

3000

3300

Hoteluri, pensiuni ( peste 30 camere)

5000

5300

Spațiu comercial

700

1000

Clădiri social-culturale

2500

2800

Clădiri pentru transporturi

3000

3300

Clădiri cu destinație speciala

3550

3850

Clădiri industriale

-

2000

2300

Clădiri agricole

-

3000

3300

Pana la 500 mp

400

700

Teren liber

De la 501 mp la 2000 mp

460

760

De la 2001 mp la 5000 mp

530

830

Peste 5000 mp

610

910

Teren ocupat de construcție

1200

1500

Tarifele nu includ TVA.

Tarifele practicate pentru terți reprezintă tarife minime de negociere.

Pi'eședinte de ședință Mihai Alin\