Hotărârea nr. 320/2013

Trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Galati si scoaterea din functiune a caii de rulare si a retelei de contact de pe Strada Traian tronson: Strada Basarabiei - Strada Traian - Strada Cerealelor

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.320

din 25 07 2013

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați și scoaterea din funcțiune a căii de rulare și a rețelei de contact de pe strada Traian tronsonul: strada Basarabiei - strada Troian - strada Cerealelor'

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 279/22 072013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25

072013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 94 926/3 07 2013, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 94 928/3 07 2013, al Direcției Generale de Dezvoltare;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.10, alin.2 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 2 din. OG nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unităților administrativ-teritoriale;

Având în vedere prevederile art.36, alin.i, alin.2, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1- Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați și scoaterea din funcțiune a căii de rulare și a rețelei de contact de pe strada Traian tronsonul : strada Basarabiei - strada Traian - strada Cerealelor, individualizată în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederiloi' acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Secretarul municipiului Galați

Radu Octavian Kovacs

ANEXA

La HCL nr.320/25 072013

Lista bunurilor propuse pentru a fi trecute din proprietatea publica in proprietatea privata a municipiului Galați

Nr.crt

Denumire mijloc fix

Amplasare

Nr.inventar

Valoare

lei

1

Linie tramvai

Str. Traian tronsonul: Str.

Basarabiei -

Str. Traian -Str. Cerealelor

27131

399728,31

2

Fii' contact

Str. Traian tronsonul: Str.

Basarabiei -

Str. Traian -Str. Cerealelor

27155

94623,94

Președinte de ședință

Mihai Alin

,1       •       < •