Hotărârea nr. 31/2013

Iesirea din indiviziune asupra terenului situat in Galati, Complex Francezi, str. Regiment 11 Siret

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.31 din 31 01 2013

privind: ieșirea din indiviziune asupra terenului situat în Galați, Complex Francezi, str. Regiment 11 Siret

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:177/13 11 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 31 01 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 109 018/13 114 2012, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 109 020/13 11 2012, al Serviciului Juridic;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile art. 1143 din Codul Civil;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art.1- Se aprobă ieșirea din indiviziune asupra terenului situat în Galați, Complex Francezi, str. Regiment 11 Siret, în suprafață de 570 mp, aflat sub construcțiile C2 (birou + magazie) și C3 (garaj), cu drept de proprietate în favoarea SC ATLAS INVEST SRL Buzău.

Art.2- Se însușește documentația cadastrală de ieșire din indiviziune pentru terenul situat în Galați, Complex Francezi, str. Regiment 11 Siret, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Bugeag Gheorghe

Contrasemneaza Secretarul municipiului Galati Grigore Matei

ANCEI

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară GALAȚI

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Galați

Dosarul nr. 59558/02-10-2012

ÎNCHEIERE Nr. 59558

REGISTRATOR Boboc Gabriel

ASISTENT REGISTRATOR Viorica Alina Monalisa

Asupra cererii introduse de OCPI GALAȚI privind Notare, si in baza documentelor atașate:

- inscris sub semnătură privata nr. REFERAT/02-10-2012 emis de OCPI GALAȚI;

Vazand referatul inspectorului de cadastru si/sau referatul asistentului-registrator, fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. 48 din Legea cadastrului si publicității imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificările si completările ulterioare, tariful de 0 lei achitat prin documentul de plata: pentru serviciul cu codul: 242,

DISPUNE

Admiterea cererii cu privire la :

- imobilul cu nr. cadastral 103313 (provenit din nr. cadastral de pe hârtie 18515), inscris in cartea funciara 103313 (provenita din cartea funciara de pe hârtie cu numărul 50316) UAT Galați avand proprietarii: Municipiul Galați in cota de 511/772 de sub B.l, Sc Atlas Invest Srl in cota de 261/772 de sub B.4;

- Se noteaza propunere de dezlipire a imobilului - aviz nr 59451 recepționat la 02.10.2012 sub B.6 din cartea funciara 103313 (provenita din cartea funciara de pe hârtie cu numărul 50316) UAT Galați;

Prezenta se va comunica pârtilor:

Ocpi Galați.

Cu drept de reexaminare în termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Galați, se înscrie in cartea funciara si se soluționează de către registratorul-sef.

*

Nr. cerere :

59558  |

,>a-

Ziua    |

02 |

Luna i

10 |

Anul    |

2012 |

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară GALAȚI ^ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Galați..

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru

INFORMARE

A. Partea I, (Foaie de avere)

CARTE FUNCIARA NR. 103313 Comuna/Oras/Municipiu: Galați Nr. CF vechi: Nr. 50316 Nr, cadastral vechi imobil: 18515;

TEREN intravilan                                            (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 50316 )

Adresa: Galați, Strada Regiment 11 Șiret, Complex Francezi (Adăpost)

Al

103313

2316

CONSTRUCȚIILE: CI IN CF 103313-C1, C2 IN CF 103313-C2, C3 IN CF 103313-C3, C4 IN CF 103313-C4, C5 IN CF 103313-055-2316,34 mp


B. Partea II, (Foaie de proprietate)

CARTE FUNCIARA NR. 103313                                Comuna/Oras/Municipiu: Galați

9580/ 06.04.2007

[Act nr. Documentație tehnica cadastrala aviz nr 1196/2007, emis de OCPI Galați

1

Intabuîare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 511 / 772

Al         I

1 | MUNICIPIUL GALAȚI

(provenita din conversia CF 50316)

9445 / 26.02.2010

Act administrativ nr. Ordin nr. 133, din 23.04.2007, emis de PREFECTURA M UN. GALAȚI

3

se noteaza ca s-a emis Ordinul Prefectului nr. 133/23.04.2007 pentru S=3505,40 mp in proprietate privata

Al

-

14055/ 25.03.2010

Act notarial nr. cvc aut nr 577, din 18.03.2010, emis de BNP VASILE VICTOR

4

Intabuîare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 261 / 772

Al        j

1 SC ATLAS INVEST SRL, cu sediul in mun.Buzău, str.Unirii nr!76,bl.A, SCI, AP18, jud.Buzău

suprafața indiviza de 783,01 mp

56809 / 20.09.2012

Jlnscris sub semnătură privata nr. DOC CAD AVIZ NR 56809, din 21.09.2012, emis de OCPI GALAȚI

5 Se noteaza repozitionare imobil.

Al        |

-

59558 / 02.10.2012

înscris sub semnătură privata nr. REFERAT, din 02.10.2012, emis de OCPI GALAȚI

6

Se noteaza propunere de dezlipire a imobilului - aviz nr 59451 recepționat la 02.10.2012

Al        |

-

C. Partea III. (Foaie de sarcini)

CARTE FUNCIARA NR. 103313

: Galați


NU SUNT


Anexa Nr. 1 ia Partea I

CARTE FUNCIARA NR. 103313 Comuna/Oras/Municipiu: Galați


TEREN intravilan                                                (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 50316 )

Adresa: Galați, Strada Regiment 11 Șiret, Complex Francezi (Adăpost)

103313

2316

CONSTRUCȚIILE: CI IN CF 103313-C1, C2 IN CF 103313-C2, C3 IN CF 103313-C3, C4 IN CF 103313-C4, C5 IN CF 103313-C5S-2316,34 mp

* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.


Geometria imobilului nu este disponibila in planul cadastral de carte funciara din sistemul informatic.

Date referitoare la teren

1

curți construcții

DA

2316

-

-

Certific că prezentul extras corespunde intrutotu! cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară NU este valabil la autentificarea actelor juridice de notarul public, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile legii.

S-a achitat tariful de 0 RON, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu^codul nr. 242,

/ I                                                                            X

Data soluționării,               A^iistent~r@glstr3tosy

02/10/2012             Al       NALISA VIORICA

Data eliberării,

ch/t<> / ’Sore-
/I/

/parafâși             /     'S

, '           /

*Suprafata este determinată pe baza măsurătorilor topografice prin proiecție în planul de referința stere&./âx^fconforn/jtarc cu art. 32 lit. a) din Legea cadastrului si a pub/icitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările si com'pletarL||î(yterioare. Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.


.........

Oficiul de Cadastru sr Publicitate Imobiliara GALAȚI

ZÂNCPI

agenția naționala

PE C * D A ST IU 5 1

PUBLICITATE IMOBILIARA

Biroul de Cadastru sî Publicitate Imobiliara Galați

Localitate: Galați, Str. Al. 1. Cuza Nr.47Bis, Bl, Cristal, Intrarea A


REFERAT DE ADMITERE (dezmembrare imobil)

Domnului/Doamnei SC ADRICARD PROJET SRL

Domiciliul______________________________

Referitor la cererea înregistrată sub numărul 59451 din data 02.10.2012, vă informăm:

Imobilul situat în județ GALAȚI, UAT Galați, localitate Galați, str REGIMENT 11 ȘIRET având numărul cadastral 103313 a fost dezmembrat în imobilele:

 • •         113974- județ GALAȚI, UAT Galați, localitate Galați, str Regiment 11 Șiret, Complex Francezi având suprafața măsurată de 570 mp,

 • •         113975- județ GALAȚI, UAT Galați, localitate Galați, str Regiment 11 Șiret, Complex Francezi având suprafața măsurată de 1746 mp.

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI GALAȚI la data: 02.10.2012

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, în condițiile Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Consilier/lnspector de specialitate, _ Silvia DUMITRU

Oficiul de Cadastru și Publice ImobiiiarăGaiațî

Nume și Prenume: D Funcția: INSPECTORRU SILVIA

ASTRU SENIOR

figSgtf          '                             .............

^ANCEL

AGENȚIA NAȚIONALA

1H CADASTRU 51

PUBLICITATE [MOBILIARA

Oficiul de Cadastru si Publicitate imobiliara GALAȚI Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Galați

Localitate: Galați, Str. Al. 1. Cuza Nr.47Bis, Bl. Cristal, Intrarea A

Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară

pentru

Imobil număr cadastral 103313/UAT Galați

Carte Funciară Nr. 103313

Comună/Oras/Municipiu: Galați

TEREN Intravilan

Adresa: Județ GALAȚI, UAT Galați, Localitate Galați, Str REGIMENT 11 ȘIRET

103313

2316

S-2316,34mp                       |


ANCPI


Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara GALAȚI

Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Galați

Localitate: Galați, Str. Al. I. Cuza Nr.47Bis, Bl. Cristal, Intrarea ASffiMÎ


încadrare în zonă

scara 1:1000


<rp,

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara GALAȚI Biroul de Cadastru si Publicitate imobiliara Galați

AGENȚIA naționala

Localitate: Galați, Str. Al. I. Cuza Nr.47Bis, BL Cristal, Intrarea A

DE CA t> A S T R U Șl PUBLICITATE IMOBILIARA

Date referitoare la teren

Nr. Crt.

Categoria de

Intravilan

■ ■

Tarla

Observații i Referințe

1

curți construcții

DA

2316

-

-

-

Total

-

-

2316

-

-

-

Date referitoare la construcții

1

C1

construcții industriale si edilitare

8

Cu acte

Cabina poarta

2

C2

construcții industriale si edilitare

514

Cu acte

Birou+magazie (fost C9)

3

C3

construcții industriale si edilitare

56

Cu acte

Garaj (fost C10)

4

C4

construcții industriale si edilitare

192

Cu acte

Birou (fost C11)

5

C5

construcții industriale si edilitare

13

Cu acte

Depozit (fost C12)

Listă segmente

f>uriț^nc.ep^

1

2

2,6

2

3

3,3

3

4

27,9

4

5

19,9

5

6

3,0

6

7

16,6

7

8

23,4

8

9

17,4

9

10

29,4

10

11

17,9

11

12

1,0

12

13

7,1

13

14

1,1

14

15

2,0

15

16

14,9

16

17

19,5

17

1

16,7

** Lungimea segmentelor este determinată în planul de proiecție Stereo 70.

Pentru acest imobil există înregistrate următoarele documentații cadastrale neînscrise în cartea funciară:

Nr, Crt. ..

Număr cerere

Data cerere

Termen ■ eliberare

Obiect Cerere,

■' . ■ ■ ■ ' ■ :

1

59451

02.10.2012

09.10.2012

Dezmernbrare/Comasare

Ca urmare a soluționării cererii nr. 59451 înregistrata la data de 02.10,2012, s-a propus dezmembrarea imobilului rezultând următoarele imobile:

Docum^îLc^zeja2£ito£Ldafe-cu~cazacterpe/sona/;-proffi

__AI^LCuELL agenția naționala DE CĂPĂSTRU Șl PUBLICITATE IMOBILIARA

NKCrt. .

Identificator electronic.

Suprafață (mp)' '

1

113974

județ GALAȚI, UAT Galați, localitate Galați, str Regiment 11 Șiret, Complex Francezi

570

2

113975

județ GALAȚI, HAT Galați, localitate Galați, str Regiment 11 Șiret, Complex Francezi

1746

Oficiul de Cadastru si Publicitate imobiliara GÂLATi Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Galați Localitate: Galați, Str. AL I. Cuza Nr.47Bis, Bl. Cristal, Intrarea A


Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI GALAȚI la data: 02.10.2012

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, în condițiile Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Consilier/lnspector de specialitate,

Silvia DUMITRU

oădeCadaslru și Pp&ate imobUia ră Galați J Nume și Prenume: feuMÎTRU SILVIA j Funcția: INSPEC^CADÂSnU SENIOR i

ANEXA 11

PLAN DE AMPLA^

3AMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1 : 500

Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

103313

2316 mp

Municipiul Galați, Str. Regiment 11 Șiret, Complex Francezi(Adapost), Județul Galați

Cartea Funciara Nr.

103313

UAT

Galați440150
Oficiul de CadastruȚfiScita
Nume și Prenume: DUM Wu SILVIA  Funcția: INSPECTOR C/D/STRU SENICTABEL DE MIȘCARE PARCELARA PENTRU DEZLIPIRE IMOBIL


Situația actuala (înainte de dezlipire)Suprafața

(m.p.)


Categoria de folosința


Descrierea imobiluluiCategoria de folosința


Situația viitoare (după dezlipire)


Descrierea imobiluluiTotal

Executant:

S.C, ADRICARD PROJET S.R.L.

Verificat:

P.F.A. Cvîtenco Alexandru Data:

25 Septembrie 2012


2316


Tota!


570

1746


2316


Cc
Cc

Lot 1 (C2, C3)

Lot 2 (C1, C4, C5)- Acces pentru Lotul 1

Se confirma suprafața din măsurători si Introducerea imobilului in baza de date Parafa           Semnătură si Data         Stampila BCPI, PLAN DE.„AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI Scara 1 i500

ANEXA 11


Nr. cadastral


Cartea Funciara Nr.


Suprafața masurata

Adresa imobilului

570 mp


Municipiul Galați, Str. Regiment 11 Șiret, Complex Francezi(Adapost), Lot 1, Județul Galați
440150


A. Date referitoare la terenSuprafața

(mp.)


Valoarea de impozitare (lei)


■Mențiuni.


O o

CD T3

CQ h-


570


570


Teren materializat prin perete clădire. Accesul la Lotui 1 se face prin Lotul 2.


B. Date referitoare la construcții

Cod 3onst.

S construita la sol (m.p.)

S construita desfasurata (m.p.)

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

Destinație

Materialele din care este realizată construcția

Certificat de performantă energetică

Lift

C2

514

Birou + magazie (fost C9)

C3

56

-

Garaj (fost C10)

Total

570

INVENTAR DE COORDONATE

Executant:

S.C. ADRICARD PROJET S.R.L. Verificat:

P.F.A. Cvitenco Alexandru

Data:

24 Septembrie 2012

Sistem de proiecție Stereografic 197C

Punct

E(m)

N (m)

7

737565.362

440173.889

8

737571.328

440177.765

9

737570.839

440178.611

10

737585.707

440188.631

11

737602.103

440164.283

12

737588.624

440154.527

Se confirma suprafața din măsurători si Introducerea imobilului in baza de date

20

737575.974

440171.524

19

737569.804

440167.446

Suprafața totala masurata = 570 m.p.
Oficiul de Cadastru și Publicitate GaiM* I

Nume fi Prenume:                        j

Funcția: INSPECTOR                    'PLAN DE AMPLA

SAMENT SI DELIMITAR

Scara 1:500

EA IMOBILULUI ANEXA11

Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

1746 mp

Municipiul Galați, Str. Regiment 11 Șiret, Complex Francezi(Adapost), Lot 2, Județul Galați

Cartea Funciara Nr.

UAT

GalațiA. Date referitoare la teren                 16

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp.)

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

Lot 2

Cc

1746

Imobil imprejmuit parțial cu gard de beton si tabla. Accesul la lotul 1 se face prin lotul 2.

Total

1746


B. Date referitoare la construcții

Cod jonst.

S construita la sol (m.p.)

S construita desfasurata (m.p.)

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

Destinație

Materialele din care este realizată construcția

certificat de performantă energetică

Lift

C1

8

Cabina poarta

C4

192

-

Birouri (fost C11)

C5

13

Depozit (fost C12)

Total

213

Executant:


INVENTAR DE COORDONATE

Sistem

de proiecție Stereoqrafic 197C

Punct

E(m)

N(m}

1

737521.492

440167.488

2

737523.442

440169.212

3

737536.747

440179.292

4

737551,135

440166.067

5

737563.006

440174.992

6

737564.350

440173.464

7

737565.362

440173.889

1d

<37569.804

440167.446

20

737575.974

440171.524

12

737588.624

440154.527

13

737588.004

440154.078

14

737569.437

440139.882

15

737556.167

440129.838

16

737553.813

440127.952

17

737541.029

440143.190

18

737523.551

440164.926

-■Șta-iivjpfirȚTKț-șțHwgfișiria-riM

Introducerea imobilului in baza de date
Verificat:

P.F.A. Cvitenco Alexandru

Data:

25 Septembrie 2012
Oficiul de Cadastru și Publicitate irnobilwâ Galații Nume și Prenume: DUMIÎIU.KOÂAA ■ Funcția: INSPECTOR CA.DASȚ^SENIOR I


ANEXA 11

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1 : 500

Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

103313

2316 mp

Municipiul Galați, Str. Regiment 11 Șiret, Complex Francezi(Adapost), Județul Galați

Cartea Funciara Nr.

103313

UAT

Galați

TABEL DE MIȘCARE PARCELARA PENTRU DEZLIPIRE IMOBIL

Situația actuala (i na irite de dezlipire)Suprafața

(m.p.)


Categoria de folosința


Descrierea imobilului
Categoria de folosința


Situația viitoare (după dezlipire)


Descrierea imobilului570

1746


Cc
Cc

Lot 1 (C2, C3)

Lot 2 (C1, C4, C5)- Acces pentru Lotul 1

—Țoțaț.............

"Executant:

S.C. ADRICARD PROJET S.R.L. Verificat:

P.F.A. Cvitenco Alexandru Data:

25 Septembrie 2012


‘-^7/to -    .


231G


4-Oflciut de Cadastru și Publicitate inyffiarâ Nume și Prenume: DUMITR

Se confirma suprafața din mai        :ir®

Parafa           SefrinattWSLBata’---------- Stăm


Tblăi
3od lonst.

S construita la sol (m.p.)

S construita desfasurata (m.p.)

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

Destinație

Materialele din care este realizată construcția

uertmcat de performantă enerqetică

Lift

C2

514

Birou + magazie (fost C9)

--

C3

56

-

Garaj (fost C10)

Total

570

............„


INVENTAR DE CO

ORDONATE

Sistem de proiecție Stereografic 1970

Punct

E (m)

N (m)

7

737565.362

440173.889

8

737571.328

440177.765

9

737570.839

440178.611

10

737585.707

440188.631

11

737602.103

440164.283

12

737588.624

440154.527

20

737575.974

440171.524

19

737569.804

440167.446

Suprafața totala masurata = 570 m.p.


....... ....


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI ANEXA11 Scara 1:500

Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

/(W

1746 mp

Municipiul Galați, Str. Regiment 11 Șiret, Complex Francezi(Adapost), Lot 2, Județul Galați

Cartea Funciara Nr.

UAT

Galați440150


A. Date referitoare la teren

16

I Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp.)

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

Lot 2

Cc

1746

Imobil împrejmuit parțial cu gard de beton si tabla.

Accesul la lotul 1 se face prin lotul 2.

Total

1746


B. Date referitoare la construcții

3od oonst.

S construita la sol (m.p.)

S construita desfasurata (m.p.)

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

Destinație

Materialele din care este realizată construcția

uertmcat ae performantă energetică

Lift

C1

8

Cabina poarta

C4

192

-

Birouri (fost C11)

C5

13

Depozit (fost C12)

Total

213

,7c>riits li/i ' ,■

...<C A

INVbrtlAH de COORDONATA

--x.                  ----------

Sistem de proiecție Stereog rafie 1970


Punct

1

2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

7

 • 19

 • 20

12

 • 13

 • 14

 • 15

 • 16

 • 17

 • 18


E(m)

737521.492

737523.442

737536.747

737551.135

737563.006

737564.350

737565.362

737569.804

737575.974

737538.624 ? 737588.004

737569.437

737556.167 . 737553.813

737541.029

737523.551


____N(m)

440167.488

440169.212

440179.292

440166.067

440174.992

440173.464

440173.889

440167.446 .4.40121.52.4. 440154.527 440154.078 440139.882 440129,838 440127.952 440143,190 440164.926


Executant:

S.C. ADRICARD PROJET S.R.L Verificat:

P.F.A. Cvitenco Alexandru Data:

25 Septembrie 2012


Se confirma suprafața din măsurători si introducerea imobilului in baia de dateJ ^47 (/    /O'    <?


■ Oficiul de Cadastru și Publicitate Miliară Găleți i Nume și Prenume: DUMHTO SILVIA ' funcția: INSPECTOR CWSTRU SENIOR j