Hotărârea nr. 29/2013

Mandatarea Primarului municipiului Galati, de a realiza si intocmi Raportul de Evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului municipiului Galati, pentru activitatea desfasurata in anul 2012

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.29

din 31 01 2013

privind: mandatarea Primarului municipiului Galați, de a realiza și întocmi Raportul de Evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului municipiului Galați, pentru activitatea desfășurată în anul 2012

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:21/29 01 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară data de 31 01 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr.53 692/29 01 2013, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr.53 694/29 01 2013, al Serviciului Juridic;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile art.107, alin.2, lit.”d”, art.109, art.120, alin.5 din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1 și alin.9, art.116, art.117 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art. 1 - Se mandatează Primarul municipiului Galați, de a realiza și întocmi Raportul de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului municipiului Galați, pentru activitatea desfășurată în anul 2012.

Art.2 - Se aprobă criteriile de performanță pentru Secretarul municipiului Galați, ce trebuiesc realizate în anul 2013.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Bugeag Gheorghe

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Galati

Grigore Matei