Hotărârea nr. 28/2013

Aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii propuse pentru anul 2013, pentru obiectivul Scara exterioara Gradinita cu program prelungit "Codruta"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.28

din 31 01 2013

privind: aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii propuse pentru anul 2013, pentru obiectivul Scară exterioară Grădinița cu program prelungit "Codruța"

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:32/29 01 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară data de 31 01 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 51 998/23 01 2013, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 52 000/23 01 2013, al Direcției Tehnice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere Devizul general pentru obiectivul de investiții Scară exterioară Grădinița cu program prelungit "Codruța";

Având în vedere prevederile art.44, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”b”, alin.4, lit.”d” și art.126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții propuse pentru anul 2013, pentru obiectivul Scară exterioară Grădinița cu program prelungit "Codruța",_ prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Bugeag Gheorghe

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Galati

Grigore Matei

ANEXA la HCL nr.28/31 01 2013

Scară exterioară Grădinița cu program prelungit "Codruța"

Consiliul Local al municipiului Galati impreuna cu Ministerul Educatiei si Cercetării, respectiv Inspectoratul Scolar al Județului Galati au inițiat o serie de acțiuni în vederea reabilitării, modernizării și extinderii bazei materiale a unitatilor de învățământ din municipiul Galati.

Grădinița cu program prelungit "Codruța" este situată pe strada Costache Conachi Micro 19 și este o construcție cu regim de înălțime P+1E, fiind prevăzută cu 8 săli de grupă și două scări interioare care fac legătura dintre parter și etaj și asigură evacuarea copiilor preșcolari în exteriorul construcției.

În vederea obținerii avizului de securitate la incendiu conform Ordinului MLPAT 27/N/1999, se impune ca la clădirea grădiniței să existe o a doua cale de evacuare în caz de incendiu cu acces de la etajul clădirii.

Datorită acestui fapt se va realiza o scară metalică , amplasată pe latura de sud-vest a clădirii, cu acces de la etaj, realizându-se prin practicarea a două goluri de uși în diafragmele adiacente, care vor face legătura cu culoarele existente în cele trei corpuri, folosită pentru evacuare în caz de incendiu. Scara este o construcție cu structura metalică, prevăzută cu două podeste la +1,5m și +3,00m, cu balustrăzi de protecție, cu dimensiunile treptelor asemănătoare cu o scară normală ( 1,20m lățime și 30 x15 cm dimensiune treapta ), deoarece pe ea vor coborî copii preșcolari.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției - 89.756 lei cu TVA

Din care C+M - 74.346 lei cu TVA

Suprafața scării metalice 17,9 mp

Durata de realizare a investiției este 6 luni.

Sursa de finanțare - buget local

Președinte de ședință

Bugeag Gheorghe