Hotărârea nr. 277/2013

Aprobarea tabelului nominal cu familiile evacuate din imobile retrocedate fostilor proprietari care intrunesc conditiile de atribuire a unei locuinte sociale

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.277 din 27 06 2013

privind aprobarea tabelului nominal cu familiile evacuate din imobile retrocedate foștilor proprietari care întrunesc condițiile de atribuire a unei locuințe sociale

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 202/28 05 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 27 06 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 84 002/28 05 2013, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr.84 004/28 05 2013, al Direcției Direcției Generale de Dezvoltare;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile HCL 8/19 07 2013 privind aprobarea comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale, criteriilor de prioritate și a actelor necesare ce vor sta la baza repartizării locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari;

Având în vedere prevderile art.2, alin.3 din OUG nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă tabelul nominal cu familiile evacuate din imobile retrocedate foștilor proprietari care întrunesc condițiile de atribuire a unei locuințe sociale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Mihai Alin

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Galati

Radu Octavian Kovacs

ANEXA

La HCL nr.277/27 06 2013

LISTA CHIRIAȘILOR EVACUAȚI SAU CARE URMEAZĂ A FI EVACUAȚI DIN LOCUINȚELE RETROCEDATE FOȘTILOR PROPRIETARI

ADMISE

Nr.

Crt.

Numele și prenumele

solicitantului

Nr. Dosar și data

Imobilul retrocedat

nr.

Persoan

e

Venit

(lei)

Punctaj

1.

Brakhas Enver

52409/28.10.2008

N. Bălcescu nr.17

3

501,5

38

2.

Roșu Maria

47003/29.09.2011

Tecuci nr.104

6

3032,58

29

3.

Ciuraru Jeamail

55705/17.11.2010

Cluj nr. 48

5

826,0

26

4.

Aftene Maria

30719/20.06.2011

Domnească nr. 33

2

1156,0

24

5.

Midoi Gabriel

42523/07.09.2011

Traian nr. 122

2

850,0

21

6.

Ivan Ionela

24835/2.07.2012

Tecuci nr. 104

2

847,0

21

7.

Bălău Atanasie

58089/07.12.2011

Mr. Iancu Fotea nr.17

3

3235,0

20

8.

Pînzaru Cristina

22971/15.06.2012

Mr. Iancu Fotea nr.17

2

712,0

17

9.

Lungu Daniel

1989/18.01.2013

Domnească nr.95

1

2370,0

10

Președinte de ședință

Mihai Alin