Hotărârea nr. 26/2013

Aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii propuse pentru anul 2013, pentru obiectivul Contorizare camine Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.26

din 31 01 2013

privind: aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii propuse pentru anul 2013, pentru obiectivul Contorizare cămine Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu"

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:30/29 01 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară data de 31 01 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 51 982/23 01 2013, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 51 984/23 01 2013, al Direcției Tehnice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere Devizul general pentru obiectivul de investiții Contorizare cămine Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu";

Având în vedere prevederile art.44, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”b”, alin.4, lit.”d” și art.126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții

propuse pentru anul 2013, pentru obiectivul Contorizare cămine Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu",_ prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Bugeag Gheorghe

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Galati

Grigore Matei

ANEXA

La HCL nr.26/31 01 2013

Contorizare cămine Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu"

Consiliul Local al municipiului Galati impreuna cu Ministerul Educatiei si Cercetării, respectiv Inspectoratul Scolar al Județului Galati au inițiat o serie de acțiuni în vederea reabilitării, modernizării și extinderii bazei materiale a unitatilor de învățământ din municipiul Galati.

Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu" situat pe strada 1 Decembrie 1918 nr.25 deține în administrare mai multe imobile în care își desfășoară activitatea teoretică elevii acestei școli și cămine în care sunt cazați atât elevii cât și alte persoane.

În prezent contorizarea energiei termice pentru încălzire și apă caldă la căminele A, B și F se realizează cu contoare de energie care nu corespund cu normele metrologice în vigoare.

Alimentarea cu energie electrică se realizează din două posturi trafo existente unul în incintă cu căminele A , B și unul în incinta căminului F.

Din PT1 sunt alimentate prin două cabluri distincte de joasă tensiune căminele A și B iar din PT2 alimentate obiectivele din incinta ( școala,internatul și sala de sport ) în bucla pe un singur cablu de joasă tensiune.

Alimentarea cu apă rece a căminelor A, B și F se realizează din rețeaua existentă în incinta, iar contorizarea apei reci se realizează cu contoare de apă rece care nu sunt omologate conform normelor metrologice în vigoare.

În vederea separării consumurilor de energie termică, apă caldă , energie electrică și apă rece a căminelor A, B și F de școală este necesară contorizarea .

Contorizare energie termică pentru încălzire și apă caldă

La fiecare clădire A, B și F se va monta pe racordurile existente de încălzire și apă caldă menajeră contori de energie termică. Pentru montarea contorilor se vor realiza la fiecare clădire câte un cămin de vizitare de 2 x 2 x 1,2m.

Contoare de energie termică pentru toate circuitele de încălzire și a.c.c vor fi dotate cu comunicație Mbus pentru transmiterea la distanță a parametrilor: energie termică consumată, debit, volum agent termic, temperaturi tur-retur.

Contoarele vor fi formate din debitmetre, sonde de temperatură și calculator-integrator. Diametrele vor fi corelate cu debitele stabilite de furnizor - debit maxim, nominal, de pornire, ținându-se însă seama ca în debimetru să nu se producă o pierdere de presiune mai mare decât cea luată în calcul la alegerea pompelor de circulație.

Înaintea fiecărui contor se va monta filtrul de impurități.

Contorizare energie electrică

Soluția de contorizare a căminelor A și B care au coloane independente din postul trafo constă în montarea contoarelor și a transformatoarelor de curent pe placările din PT.

Contorizarea căminului F presupune separarea alimentării acestuia din PT existent în incintă și contorizarea în firida prevăzută la exterior cămin.

Contorizarea apă rece

Se propune a se realiza astfel:

Căminele A și B:

Alimentarea cu apă se va realiza din rețeaua de apă stradală din strada Milcov din conducta de fontă ductilă, printr-un racord Dn 50mm din PEHD 100, Pn 6 bar. La limita de proprietate se vor amplasa căminele de apometre proiectate.

În căminul de vane se vor monta contoare tip Zenner, Dn =32mm, Clasa de precizie "C" agreat de APA CANAL, între doi robineți de manevră.

Contorul va avea obligatoriu filtru de impurități

Căminul F

Alimentarea cu apă se va face din rețeaua de apă stradală din strada Aurel Vlaicu din conducta de oțel, printr-un racord Dn 50mm din PEHD 100, Pn 6 bar.

La limita de proprietate se va amplasa căminul de apometru.

Înaintea fiecărui contor se va monta filtrul de impurități.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției - 468.334 lei cu TVA Din care C+M           - 334.729 lei cu TVA

Durata de realizare a investiției este 9 luni.

Sursa de finanțare - buget local

Președinte de ședință

Bugeag Gheorghe