Hotărârea nr. 250/2013

Alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de construire si reparare a Bisericii Sf. Haralambie

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.250 din 27 06 2013

privind: alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire și reparare a Bisericii Sf. Haralambie

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 229/18 06 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 27 06 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr.92 934/27 06 2013, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 92 936/27 06 2013 al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 3, alin.2 din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit. „d”, alin.6, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art. 1- Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 20 000 lei, în scopul continuării lucrărilor de construire și reparare a Bisericii Sf. Haralambie, de la cap.67 02, “Cultură, recreere și religie”, Titlul 59 - Alte cheltuieli.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Mihai Alin

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Galati

Radu Octavian Kovacs