Hotărârea nr. 241/2013

Incetarea mandatului domnului Cristache Catalin

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.241 din 27 06 2013

privind: încetarea mandatului domnului Cristache Cătălin

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 250/18 06 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 27 06 2013;

Având în vedere referatul constatator nr.92 746/27 06 2013;

Având în vedere adresa Partidului Democrat Liberal , Organizația Județeană Galați, nr. 97/6 06 2013;

Având în vedere prevederile art.9, alin.2, lit."hf'i, alin.3 și art.12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art. unic — Se ia act de încetarea mandatului domnului Cristache Cătălin și se declară vacant locul consilierului în cauză.

Președinte de ședință Mihai Alin

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Galati

Radu Octavian Kovacs