Hotărârea nr. 233/2013

Aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuintelor aflate in administrarea Consiliului Local Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.233 din 30 05 2013

privind aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuințelor aflate în administrarea Consiliului Local Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 202/28 05 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30 05 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr.84 006/28 05 2013, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr.84 008/28 05 2013, al Direcției Direcției Generale de Dezvoltare;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevderile art.30 din NORME METODOLOGICE pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, aprobate prin HG nr.1275/2000, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 și alin.2, lit.”f” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă criteriile pentru repartizarea locuințelor aflate în administrarea Consiliului Local Galați, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Marian Alexandru

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Galati

Radu Octavian Kovacs

ANEXA

La HCL nr.233/30 05 2013

CRITERII PRIVIND ACCESUL LA LOCUINȚE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL GALAȚI

 • I - CRITERII DE BAZĂ

Au acces următoarele categorii de persoane:

 • 1.  cetățeni români, cu vârsta minimă de 18 ani, care au domiciliul stabil în municipiul Galați;

 • 2.  solicitanții și / sau membrii familiei (soț, soție, copii care locuiesc și gospodăresc împreună), care nu au deținut și nu au înstrăinat o locuință proprietate personală , excepție coproprietarii locuințelor obținute prin moștenire, în indiviziune, în situația în care cota obținută nu satisface nevoile de locuit;

 • 3.  solicitanții și / sau membrii familiei (soț, soție, copii care locuiesc și gospodăresc împreună) care nu au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe;

 • 4.  solicitanții și / sau membrii familiei (soț, soție, copii care locuiesc și gospodăresc împreună) care au un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câștigului salarial mediu net lunar pe economie, comunicat de Institutul Național de Statistică în ultimul buletin statistic anterior lunii în care se analizează cererea, precum și anterior lunii în care se repartizează locuința;

 • 5.  persoane evacuate din imobilele retrocedate foștilor proprietari, imobile / locuințe ce au aparținut municipiul Galați.

 • II - CRITERII ELIMINATORII

Nu pot avea acces la o locuință:

 • 1.  solicitanții care nu au cetățenie română;

 • 2.  solicitanții care nu au domiciliul stabil în municipiul Galați;

 • 3.  solicitanții și / sau membrii familiei (soț, soție, copii care locuiesc și gospodăresc împreună) care ocupă sau au ocupat abuziv un imobil aflat în proprietatea statului / în administrarea Consiliului local al municipiului Galați ori în proprietatea municipiului Galați, pe raza municipiului Galați;

 • 4.  solicitanții și / sau membrii familiei (soț, soție, copii care locuiesc și gospodăresc împreună), care dețin sau au înstrăinat o locuință proprietate personală sau o locuință dobândită în exclusivitate prin moștenire, pe teritoriul României după 01.01.1990;

 • 5.  solicitanții care nu pot face dovada unui venit permanent reglementat prin legislația în vigoare, în vederea achitării chiriei lunare și a cheltuielilor aferente întreținerii locuinței;

 • 6.  solicitanții și / sau membrii familiei (soț, soție, copii care locuiesc și gospodăresc împreună) care dețin, în calitate de chiriași, o altă locuință din fondul locativ de stat, excepție făcând chiriașii a căror locuințe nu mai prezintă siguranță în exploatare sau sunt revendicate în baza legilor speciale;

 • 7. solicitanții și / sau membrii familiei (soț, soție, copii care locuiesc și gospodăresc împreună) care au fost evacuați în urma rezilierii contractului de închiriere încheiat cu municipiul Galați sau cu alți proprietari din motive imputabile lor (neachitare chirie, distrugere etc.).

 • III - CRITERII DE SELECȚIE

 • 1. - Punctaj acordat pentru condiții de locuit:

a. Pentru persoane care locuiesc în imobile aparținând persoanelor fizice ori juridice, în baza unor contracte de închiriere, vizate de Direcția Generală a Finanțelor Publice Galați, având durata:

 • - sub 1 an

 • - între 1-2 ani

 • - între 2-3 ani

 • - între 3-4 ani

 • - între 4-5 ani

 • - peste 5 ani

b. Solicitantul și / sau membrii familiei (chiriași la proprietari sau tolerați într-un imobil) cărora le revin ca suprafață utilă / mp. pe membru de familie:

 • - mai mare de 12 mp.

 • - mai mare de 10 mp., dar mai mică sau cel mult egală cu 12 mp.

 • - mai mare de 8 mp., dar mai mică sau cel mult egală cu 10 mp.

 • - mai mică de 8 mp.                                             10

  Dovada numărului de membri de familie, se face cu adeverință eliberată de asociația de proprietari / locatari, din care să rezulte numărul persoanelor care figurează la calcularea cheltuielilor comune, copii după cărțile de identitate ale tuturor locatarilor apartamentului respectiv, certificat de naștere pentru membrii familiei sub 14 ani, precum și copia actului de proprietate pentru apartamentul respectiv însoțită de releveu.


2. - Starea civilă

Pentru punctele a. - c. se punctează doar una din situații

a.

necăsătorit, văduv

1 p

b.

căsătorit fără copii

3 P

c.

căsătorit cu copii

5 p

d.

familie monoparentală

10 p

e.

persoana / familia având în întreținere copii până la vârsta de 18 ani

precum și cei până la

vârsta de 25 ani care își continuă studiile universitare la zi și care

nu realizează venituri,

pentru fiecare copil în parte

1 p

 • 3. - Venitul mediu net / membru familie (soț, soție, copii):

 • - mai mic decât venitul net minim pe economie

 • - între venitul net minim și venitul net mediu pe economie

Dovada venitului este probată prin:

 • -  adeverință eliberată de angajator pentru ultimele 12 luni cu detaliere lunară, pentru veniturile obținute ca urmare a unor contracte de muncă încheiate în condițiile legii;

 • -   acte eliberate de către autoritățile statului care să dovedească venitul realizat în ultimele 12 luni, pentru acele venituri realizate ca urmare a desfășurării unei activități generatoare de venituri, legal constituite (convenții civile, P.F.A., drepturi de autor, dividente, participații sau altele asemenea).

 • 4. - Studii:

Se punctează ultima formă de studii absolvită cu diplomă:

- doctorat

- masterat

 • - studii universitare de lungă durată cu examen de licență

 • - studii universitare de scurtă durată cu examen de licență

 • - studii medii / liceu, școală profesională

 • - studii generale

 • - fără studii

 • 5. - Condiții speciale:

 • 1. vechimea depunerii dosarului:

1. a. - până la un an vechime

1. b. - pentru fiecare an de vechime a solicitării

 • 2.  repatriați

 • 3.  tineri proveniți din casele de ocrotire socială

 • 4.  persoane care locuiesc în imobile revendicate și au contract de închiriere cu municipiul Galați

5 p

 • 5.  persoanele cu dizabilități încadrate într-o categorie specială cu handicap

 • 6.  tineri familiști cu vârste de până în 35 de ani care au o afacere ori sunt acționari majoritari, cu

cel puțin 2 (doi) angajați în firmă

 • 7.  persoane în curs de evacuare din foste case naționalizate și retrocedate proprietarului de drept

(care dețin contracte cu actualii proprietari)

 • 8.  persoane evacuate din foste case naționalizate și retrocedate fostului proprietar 40 p

Solicitanții care au depus dosar individual, dar se regăsesc simultan în dosare depuse de părinți / copii nu vor mai beneficia de punctaj corelativ în acele dosare.

 • IV - CONDIȚII LA ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE

La data încheierii contractului de închiriere solicitantul și / sau membrii familiei (soț, soție, copii care locuiesc și gospodăresc împreună), vor prezenta o declarație autentificată la notar, nu mai veche de 3 zile, care să ateste respectarea criteriilor pentru toți membrii familiei care urmează a fi incluși cu drept locativ în contractul de închiriere.

Dacă, la momentul încheierii contractului de închiriere / procesului verbal de predare -primire a locuinței, solicitantul și / sau membrii familiei (soț, soție, copii care locuiesc și gospodăresc împreună), nu mai îndeplinesc criteriile avute în vedere la includerea în lista de priorități, li se va anula repartiția de locuință.

ACTE DOVEDITOARE

 • 1.  dosar cu șină;

 • 2.  cerere tip;

 • 3.  copie B.I. (buletin de identitate) sau C.I. (carte de identitate) pentru toți membrii majori ai familiei;

 • 4.  declarație autentificată la notar dată atât de solicitant, cât și de membrii familiei (majori) ai acestuia care locuiesc și gospodăresc împreună, din care să reiasă faptul că:

- nu au deținut, nu dețin și nu au înstrăinat o locuință proprietate personală sau de stat, pe teritoriul României, după 01.01.1990;

- nu au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe;

 • 5.  contract de închiriere înregistrat la Direcția Generală a Finanțelor Publice Galați, în situația în care locuiesc cu chirie la proprietar sau copie a contractului de închiriere cu municipiul Galați;

 • 6.  în situația în care solicitantul și membrii familiei sunt tolerați într-un imobil, adeverință de la asociația de proprietari / locatari, din care să rezulte numărul de persoane care figurează la calcularea cheltuielilor comune, copia actului de proprietate a apartamentului respectiv însoțită de releveu și copiile B.I. / C.I. ale tuturor locatarilor apartamentului respectiv;

 • 7.  copie după actele de stare civilă (certificat de naștere, de căsătorie, deces, sentință de divorț);

 • 8.  copie act de moștenire;

 • 9.  adeverințe cu venitul net permanent pe ultimele 12 luni (defalcat), cupon de pensie sau declarație autentificată la notar pentru persoanele care nu beneficiază de niciun venit;

 • 10. acte eliberate de autoritățile statului care să dovedească venitul realizat în ultimele 12 luni, pentru acele venituri realizate ca urmare a desfășurării unei activități generatoare de venituri, legal constituite (convenții civile, P.F.A.);

 • 11. copii după actele de studii;

 • 12. certificate de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, dacă este cazul;

 • 13. adeverință care să confirme faptul că solicitantul provine din instituție de ocrotire socială și a împlinit vârsta de 18 ani - dacă e cazul;

 • 14. adeverință de la A.J.O.F.M. din care să rezulte numărul angajaților în firma solicitantului;

 • 15. dovada evacuării din locuința retrocedată în baza Legii nr. 112/1995, a Legii nr. 10/2001 -dacă este cazul (proces verbal de evacuare întocmit de un executor judecătoresc sau orice alt document care să ateste faptul că a părăsit locuința);

 • 16. dovada faptului că solicitantul, împreună cu familia, sunt în curs de evacuare (au proces de evacuare pe rol, notificare pentru evacuarea din locuință prin executor judecătoresc / avocat, sau care au încheiat un contract de închiriere cu revendicatorul);

 • 17. adeverință eliberată de către Direcția Generală de Pașapoarte pentru solicitanții cu statut de repatriat, din care să rezulte perioada în care au avut statutul de cetățean român domiciliat în străinătate;

 • 18. orice alt document considerat de solicitant important.

Termenul de depunere a documentelor mai sus indicate, pentru a fi înscriși în lista de priorități pentru anul 2013, este 15 iunie 2013.

Cererile vor fi analizate până la data de 1 august 2013.

Informarea solicitanților va fi realizată prin intermediul mijloacelor mass - media, afișare la toate sediile instituției Primar, precum și pe site-ul Primăriei municipiului Galați.

Președinte de ședință

Marian Alexandru

HCL 233.doc