Hotărârea nr. 228/2013

Modificarea si completarea art.1 al HCL nr.257/14.04.2005 referitoare la concesionarea fara licitatie publica, doamnei Anton Gabriela Mariana

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.228

din 30 05 2013

privind modificarea și completarea art.1 al HCL nr.257/14.04.2005 referitoare la concesionarea fără licitație publică, doamnei Anton Gabriela Mariana, cabinetul medical individual cu suprafața exclusivă de 17,06 mp și suprafața de 35,06 mp reprezentând cota parte indiviză din suprafața în folosință comună totală a imobilului, pe durata de 8 ani și 4 luni, începând cu 1 05 2005, cu specialitatea medicină generală (de familie), amplasat la parterul imobilului Dispensar comasat nr.4,5,15,29, situat în Galați, str. Gheorghe Asachi nr.11, în sensul prelungirii duratei de concesionare cu 5 ani, respectiv pana la data de 01 09 2018

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:193/21 05 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30 05 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr.82 126/21 05 2013, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr.82 128/21 05 2013, al Direcției Financiar Contabilitate și Direcției Generale Dezvoltare;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere solicitarea doamnei doctor Dragomir (Anton) Gabriela Mariana nr.21 812/18 04 2013;

Având în vedere prevederile art.385, alin.1 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”b” și art.123 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă modificarea și completarea art.1 al HCL nr.257/14.04.2005, in sensul prelungirii duratei de concesionare cu 5 ani, respectiv pana la data de 01 09 2018.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Marian Alexandru

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Galati Radu Octavian Kovacs