Hotărârea nr. 223/2013

Vanzarea in indiviziune a terenului cu suprafata de 8300,00 mp,intravilan, proprietatea municipiului Galati, situat in Tarlaua 253/1, Cartier Dunarea, pe care il detine cu contract de concesiune SC Cozamin SRL

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.223 din 30 05 2013

privind vânzarea în indiviziune a terenului cu suprafața de 8300,00 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galați, situat în Tarlaua 253/1, Cartier Dunărea, pe care îl deține cu contract de concesiune SC Cozamin SRL

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:206/28 05 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30 05 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr.83 482/27 05 2013 a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr.83 484/27 05 2013, al Direcției Generale de Dezvoltare;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului înconjurător;

Având în vedere raportul comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile Ordinului nr.132/14 05 2004 emis de Instituția Prefectului Județului Galați;

Având în vedere Raportul de evaluare al terenului;

Având în vedere prevederile cap.1, pct. I.2 din anexa la HCL nr.207/2010 privind aprobarea Regulamentului privind vânzarea terenurilor proprietatea privată a municipiului Galați, modificată și completată prin HCL nr.347/28 07 2011;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”b” și art.123, alin.3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art.1 - Se aprobă vânzarea în indiviziune a terenului cu suprafața de 8300,00 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galați, situat în Tarlaua 253/1, Cartier Dunărea, pe care îl deține cu contract de concesiune SC Cozamin SRL.

Art.2 - Prețul de vânzare propus pentru terenul prevăzut la art.1, care poate fi tranzacționt în totalitate sau parțial, este de 12,00 €/mp, fără TVA, la cursul oficial comunicat de BNR la data semnării contractului de vânzare cumpărare.

Art.3 - Consiliul Local își însușește Raportul de evaluare a terenului prevăzut la art.1.

Art.4 - Cheltuielile ocazionate cu încheierea contractului de vânzare - cumpărare vor fi suportate de către cumpărător.

Art.5 - După încheierea contractului de vânzare-cumpărare, încetează contractul de concesiune nr.6/50492/27 06 2006.

Art.6 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.7- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea

prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Marian Alexandru

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Galati

Radu Octavian Kovacs