Hotărârea nr. 220/2013

Schimbarea destinatiei in vederea inchirierii prin licitatie publica a unor spatii temporar disponibile din salile si terenurile de sport aflate in proprietatea publica a municipiului Galati si administrarea unitatilor de invatamant, dupa obtinerea avizului conform al ministrului Educatiei

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 220

din 30 05 2013

privind: schimbarea destinației în vederea închirierii prin licitație publică a unor spații temporar disponibile din sălile și terenurile de sport aflate în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea unităților de învățământ, după obținerea avizului conform al ministrului Educației

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:191/21 05 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinara în data de 30 05 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr.81 782/21 05 2013, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr.81 784/21 05 2013, al Direcției Financiar Contabilitate și Direcției Generale de Dezvoltare;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.440/10 05 2013 a Ministerului educației, cercetării, tineretului și sportului;

Având în vedere prevederile art.14 , art.15 si art.16 alin.1 si 2 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 108 și art.112 alin.2, alin.6 din Legea educatiei nationale nr.1/2011, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin. 2, lit.”c” și alin.5, lit. “a” și art.123, alin.1 și 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art. 1 - Se aprobă schimbarea destinației în vederea închirierii prin licitație publică a unor spații temporar disponibile din sălile și terenurile de sport aflate în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea unităților de învățământ, după obținerea avizului conform al ministrului Educației, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Pretul închirierii va porni de la tarifele minime stabilite conform anexei nr.2 la HCL nr.258/2011 referitoare la aprobarea Regulamentului privind inchirierea si schimbarea destinatiei spatiilor si mijloacelor temporar disponibile din incinta unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Galati, cu modificările și hotărârile ulterioare.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Marian Alexandru

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Galati Radu Octavian Kovacs

Presedinte de sedinta

Marian Alexandru


Anexa

la HCL nr.220/30 05 2013

Nr. crt.

Unitatea de invatamant

Elemente de identificare Adresa

Bunuri disponibile

Suprafata

Activitatea

1

Scoala gimnaziala nr.16

StrAriesului nr.8

Sala sport

43,89

Activitati sportive

2

Scoala gimnaziala nr.33

Str.Dr Petrini Galati

nr.1

Teren sport

1198,32

Activitati sportive

3

Colegiul National ”Mihail Kogalniceanu

Str. Brailei nr.161 B

Teren sport

1600,00

Activitati sportive

Teren sport

448,22

Activitati sportive

Sala sport

195,85

Activitati sportive

4

Scoala gimnaziala nr.13

Str. Constructorilor

nr.9

Sala sport

Activitati sportive

5

Colegiul Tehnic Dumitru

Motoc

Str. Milcov nr.15

Teren sport

1189,85

Activitati sportive

6

Liceul Teoretic "Mircea Eliade"

Str. Milcov nr.13

Teren sport

929,85

Activitati sportive

7

Grup Scolar Anghel Saligny

Str.Metalurgistilor nr.4

Teren sport

846,75

Activitati sportive

8

Liceul Teoretic Dunarea

Str. Oltului nr.24

Teren sport

1202,44

Activitati sportive

9

Colegiul Tehnic Traian Vuia

Str. Anghel Saligny nr.117

Teren sport

1607,02

Activitati sportive

10

Scoala Gimnaziala Nr.5

Str. Gorunului nr.6

Teren sport

997,04

Activitati sportive

11

Scoala Gimnaziala “Petre

Tutea”

Str. Lebedei nr.4

Teren sport

1515,38

Activitati sportive

12

Scoala Gimnaziala “M.Sadoveanu”

Str. M.Sadoveanu nr.16

Teren sport

2794,69

Activitati sportive

13

Scoala Gimnaziala Nr.12

Str. Alba Iulia nr.1-2

Teren sport

631,18

Activitati sportive

14

Scoala Gimnaziala Nr.28

Str. Rosiori nr.31

Teren sport

789,25

Activitati sportive

15

Scoala Gimnaziala Nr.29

Str.Strungarilor nr.pA

Teren sport

954,12

Activitati sportive

16

Scoala Gimnaziala Iulia Hasdeu

Str.Oltului nr.6

Teren sport

931,64

Activitati sportive

17

Scoala Gimnaziala Dan

Barbilian

Str. Furnalistilor nr.3

Teren sport

1778,93

Activitati sportive

18

Liceul Teoretic Sf Maria

Str. Constructorilor nr.25

Teren sport

924,0

Activitati sportive

19

Scoala Gimnaziala Nr.22

Str. Zidarilor nr.5

Teren sport

Activitati sportive