Hotărârea nr. 219/2013

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 si estimarile pe urmatorii 2 ani pentru SC Industrial Parc SRL Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 219 din 30 05 2013

privind: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 și estimările pe următorii 2 ani pentru SC Industrial Parc SRL Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:220/30 05 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinara în data de 30 05 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr.81 882/21 05 2013, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr.81 884/21 05 2013, al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile Ordinului nr.214/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanțelor Publice, actualizat;

Având în vedere prevederile art.1, art.6, alin.8, art.7, alin.1 din OUG nr.79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, actualizată;

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin. 2, lit.”a”, alin.3, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art. 1 - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 și estimările pe următorii 2 ani pentru SC Industrial Parc SRL Galați, prevăzut în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă detalierea indicatorilor economico- financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Se aprobă repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico -financiari, conform anexei 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Marian Alexandru

Contrasemneaza Secretarul municipiului Galati Radu Octavian Kovacs

CONSILIUL LOCAL GALATI

Industrial Parc SRL


Anexa nr.1 la HCL nr.219/30 05 2013


BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2013

SI ESTIMARI 2014, 2015

lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2012

Aprobat an curent, 2013

%

Estimări an

2014

Estimări

an 2015

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

586100

750100

761000

127.982

129.841

1

Venituri din exploatare

2

586000

750000

760000

127.986

129.693

2

Venituri financiare

3

100

100

1000

100

1000

3

Venituri extraordinare

4

0

0

0

0

0

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

585000

709400

738200

121.265

126.188

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

584000

708300

737000

121.284

126.199

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

7

338000

352000

366000

104.142

108.284

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

8

52000

26000

26000

50

50

C.

cheltuieli cu personalul , din care:

9

194000

330300

345000

170.258

177.835

C1

ch. cu salariile

10

111220

216000

225000

194.21

202.302

C2

bonusuri

11

0

0

0

0

0

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

0

0

0

0

0

cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal

13

0

0

0

0

0

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

40860

42500

45000

104.014

110.132

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

15

41920

71800

75000

171.279

178.912

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

2

Cheltuieli financiare

17

1000

1100

1200

110

120

3

Cheltuieli extraordinare

18

0

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2012

Aprobat an curent, 2013

%

Estimări an

2014

Estimări

an 2015

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

1100

40700

22800

370

207.27

IV

IMPOZIT PE PROFIT

20

176

6512

3648

370

207.27

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

924

34188

19152

370

207.27

1

Rezerve legale

22

924

34188

19152

370

207.27

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

23

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

24

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumutur

25

5

Alte repartizări prevăzute de lege

26

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26.

27

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

28

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, dupa caz

30

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22 -Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

31

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/

Preliminat an precedent 2012

Aprobat an curent, 2013

%

Estimări an

2014

Estimări

an 2015

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

33

a)

cheltuieli materiale

34

b)

cheltuieli cu salariile

35

c)

cheltuieli privind prestarile de servicii

36

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

37

e)

alte cheltuieli

38

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

39

1

Alocații de la buget,din care

40

alocatii bugetare aferente platii angaj. din anii anteriori

40 b

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

41

X

DATE DE FUNDAMENTARE

42

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

6

10

10

167

167

2

Nr.mediu de salariați total

44

6

10

10

167

167

3

Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care:

45

111220

216000

225000

194.21

202.31

a)

cheltuieli cu salariile

46

111220

216000

225000

194.21

202.31

b)

bonusuri

47

0

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

1545

1800

1875

116.51

121.36

5

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

1545

1800

1875

116.51

121.36

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

50

97683

75010

95000

76.79

97.25

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)**

51

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2012

Aprobat an curent, 2013

%

Estimări an

2014

Estimări

an 2015

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

8

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/ persoana)

52

9

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

53

998.12

945.75

970.03

94.75

97.18

10

Plăți restante, în prețuri curente

54

28845

0

0

0

0

11

Creanțe restante, în prețuri curente

55

0

0

0

0

0

Presedinte de sedinta

Marian Alexandru

Consiliul Local Galati

INDUSTRIAL PARC SRL


Anexa nr. 2 la HCL nr.219/30 05 2013

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și

cheltuieli

lei

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent, 2012

Aprobat an curent 2013

%

Aprobat

Preliminat /

Realizat)

Aprobat

7=6/5

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)

1

586100

1

Venituri din exploatare

(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.13+Rd.14+Rd.15),

din care:

2

586000

a)

din producția vândută

(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

a1)

din vânzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

586000

a3)

din redevențe și chirii

6

a4)

alte venituri

7

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:

9

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

c3

transferuri pentru plata personalului

12

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent, 2012

Aprobat an curent 2013

%

Aprobat

Preliminat /

Realizat)

Aprobat

7=6/5

0

1

2

3

4

5

6

7

d)

din producția de imobilizări

13

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

14

f)

alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:

15

f1)

din amenzi și penalități

16

f2)

din vânzarea activelor și alte operații

de capital (Rd.18+Rd.19), din care:

17

-active corporale

18

- active necorporale

19

f3)

din subvenții pentru investiții

20

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

21

f5)

alte venituri

22

2

Venituri financiare

(Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din

care:

23

100

a)

din imobilizări financiare

24

b)

din investiții financiare

25

c)

din diferențe de curs

26

d)

din dobânzi

27

e)

alte venituri financiare

28

100

3

Venituri extraordinare

29

II

CH

ELT

UIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)

30

585000

1

Cheltuieli de exploatare

(Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:

31

584000

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent, 2012

Aprobat an curent 2013

%

Aprobat

Preliminat /

Realizat)

Aprobat

7=6/5

0

1

2

3

4

5

6

7

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii

(Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:

32

289000

A1

Cheltuieli privind stocurile (Rd.34+Rd.35+Rd.38+Rd.39+Rd.40), din care:

33

161750

a)

cheltuieli cu materiile prime

34

0

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

35

20000

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

36

b2)

cheltuieli cu combustibilii

37

20000

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

38

101750

d)

cheltuieli privind energia și apa

39

40000

e)

cheltuieli privind mărfurile

40

0

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de

terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:

41

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

42

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care:

43

b1)

- către operatori cu capital

integral/majoritar de stat

44

b2)

- către operatori cu capital privat

45

c)

prime de asigurare

46

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent, 2012

Aprobat an curent 2013

%

Aprobat

Preliminat /

Realizat)

Aprobat

7=6/5

0

1

2

3

4

5

6

7

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de

terți

(Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.6

4+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:

47

127250

a)

cheltuieli cu colaboratorii

48

b)

cheltuieli privind comisioanele și

onorariul, din care:

49

10000

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

50

10000

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și

publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:

51

24600

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

52

- tichete cadou potrivit Legii

nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare

53

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

54

24600

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare

55

- tichete cadou ptr. campanii de

marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modif.și completările ulterioare

56

- ch.de promovare a produselor

57

24600

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent, 2012

Aprobat an curent 2013

%

Aprobat

Preliminat /

Realizat)

Aprobat

7=6/5

0

1

2

3

4

5

6

7

d)

Ch. cu sponsorizarea

(Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:

58

d1)

ch.de sponsorizare a cluburilor sportive

59

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

60

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale

61

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

62

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și

persoane

63

f)

cheltuieli de deplasare, detașare,

transfer, din care:

64

10000

- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:

65

10000

-interna

66

10000

-externa

67

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

68

11600

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și

asimilate

69

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți

(Rd.71+Rd.72+Rd.73+Rd.74+Rd.76+Rd.7

7+Rd.78), din care:

70

47550

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

71

47550

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

72

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent, 2012

Aprobat an curent 2013

%

Aprobat

Preliminat /

Realizat)

Aprobat

7=6/5

0

1

2

3

4

5

6

7

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

73

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

74

-aferente bunurilor de natura domeniului public

75

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

76

i6)

cheltuieli privind recrutarea și

plasarea personalului de conducere cf. OUG 109/2011

77

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

78

j)

alte cheltuieli

79

23500

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte

asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+

Rd.85+Rd.86), din care:

80

22155

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

81

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

82

c)

ch. cu taxa de licență

83

d)

ch. cu taxa de autorizare

84

e)

ch. cu taxa de mediu

85

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

86

22155

C. Cheltuieli cu personalul

(Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)

87

194000

C1

Cheltuieli cu salariile

(Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

111220

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent, 2012

Aprobat an curent 2013

%

Aprobat

Preliminat /

Realizat)

Aprobat

7=6/5

0

1

2

3

4

5

6

7

a) salarii de bază

89

111220

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

0

c) alte bonificații (conform CCM)

91

0

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+

Rd.99), din care:

92

0

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

0

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare;

95

b) tichete de masă;

96

c) tichete de vacanță;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul

(Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:

100

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent, 2012

Aprobat an curent 2013

%

Aprobat

Preliminat /

Realizat)

Aprobat

7=6/5

0

1

2

3

4

5

6

7

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.107+ Rd.108), din care:

104

40860

a) pentru directori/directorat

105

b) pentru consiliul de

administrație/consiliul de supraveghere

106

35412

c) pentru AGA și cenzori

107

5448

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

108

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații

legale(Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+

Rd.114+Rd.115), din care:

109

41920

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

110

31633

b) ch. privind contribuția la asigurări

pt.somaj

111

556

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

112

7909

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent, 2012

Aprobat an curent 2013

%

Aprobat

Preliminat /

Realizat)

Aprobat

7=6/5

0

1

2

3

4

5

6

7

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

113

1822

e) ch. privind contribuțiia unității la schemele de pensii

114

f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale

115

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd

. 124), din care:

116

78845

a)

cheltuieli cu majorări și penalități

(Rd.118+Rd.119), din care:

117

28845

- către bugetul general consolidat

118

28845

- către alți creditori

119

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

120

50000

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

121

d)

alte cheltuieli

122

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

123

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125-Rd.126), din care:

124

f1)

cheltuieli privind ajustările și

provizioanele

125

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

126

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent, 2012

Aprobat an curent 2013

%

Aprobat

Preliminat /

Realizat)

Aprobat

7=6/5

0

1

2

3

4

5

6

7

f2.1)

din anularea provizioanelor

(Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:

127

- din participarea salariaților la profit

128

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

- venituri din alte provizioane

130

2

Cheltuieli financiare

(Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:

131

1000

a)

cheltuieli privind dobânzile

(Rd.133+Rd.134), din care:

132

a1)

aferente creditelor pentru investiții

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea

curentă

134

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar

(Rd.136+Rd.137), din care:

135

b1)

aferente creditelor pentru investiții

136

b2)

aferente creditelor pentru activitatea

curentă

137

c)

alte cheltuieli financiare

138

1000

3

Cheltuieli extraordinare

139

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

(Rd.1-Rd.30)

140

cheltuieli nedeductibile fiscal

141

IV

IMPOZIT PE PROFIT

142

V

DATE DE FUNDAMENTARE

143

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

144

6

2

Nr.mediu de salariați

145

6

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent, 2012

Aprobat an curent 2013

%

Aprobat

Preliminat /

Realizat)

Aprobat

7=6/5

0

1

2

3

4

5

6

7

3

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (Rd.89/Rd.145)/12*1000

146

1545

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (lei/pers)

(Rd.88/Rd.145)/12*1000

147

1545

c)

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si sau natura [(Rd.88+Rd.92)/Rd.145]/12*1000

148

1545

4

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)(Rd.1/Rd.145)

149

b)

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.149 x ICP)*

150

c)

Productivitatea muncii ajustata 1 (lei/persoană) (Rd.1-Rd.17-Rd. 20)/Rd.145

151

97683

d)

Productivitatea muncii ajustat 2

(lei/persoană) (Rd.2-Rd.17-

Rd.20)/Rd.145

152

97683

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent, 2012

Aprobat an curent 2013

%

Aprobat

Preliminat /

Realizat)

Aprobat

7=6/5

0

1

2

3

4

5

6

7

e)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoana) W=NUF/Rd.145

153

e1)

Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care

154

- numar unitati fizice NUF

155

- pret/tarif/UF

156

- valoare=UFxT/P

157

- pondere in venituri totale= Rd.157/Rd.1

158

* IC

P 2013

= 2,9

Presedinte de sedinta

Marian Alexandru

Anexa nr. 3


Gradul de realizare al veniturilor proprii

mii lei

Nr

INDICATORI

Prevederi an 2011

%

Prevederi an 2012

%

Crt

Aprobat

Realizat

Incasat

5=4/2

Aprobat

Realizat

Incasat

9=8/6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Venituri proprii din exploatare *

- din prestari servicii

* nu se vor lua in considerare veniturile din subventii sau transferuri precum si veniturile care nu se transforma in lichiditati banesti (nu influenteaza fluxul de numerar)

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

COMPARTIMENT

FINANCIAR CONTABIL EC. LABUS COSTICA


VOICU COSTICA

Anexa nr. 4 la HCL nr.219/30 05 2013

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

lei

Nr. Crt

INDICATORI

Nr

Propuneri an curent 2013

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

Rd.

2

3

4

5

6

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)

1

586100

20

40

586040

1

Venituri din exploatare

2

586000

586000

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

a1)

din vânzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

586000

586000

a3)

din redevențe și chirii

6

a4)

alte venituri

7

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei

de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:

9

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

c3

transferuri pentru plata personalului

12

d)

din producția de imobilizări

13

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

14

f)

alte venituri din exploatare

(Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:

15

f1)

din amenzi și penalități

16

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:

17

-active corporale

18

- active necorporale

19

f3)

din subvenții pentru investiții

20

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

21

f5)

alte venituri

22

2

Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28),

23

20

40

40

a)

din imobilizări financiare

24

Nr. Crt

INDICATORI

Nr

Propuneri an curent 2013

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

Rd.

2

3

4

5

6

b)

din investiții financiare

25

c)

din diferențe de curs

26

d)

din dobânzi

27

e)

alte venituri financiare

28

20

40

40

3

Venituri extraordinare

29

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)

30

585000

81205

136033

211481

156281

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din

31

584000

80955

135783

211231

156031

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din

32

289000

20400

59738

107031

101831

A1

Cheltuieli privind stocurile

33

161750

11750

25000

65000

60000

a)

cheltuieli cu materiile prime

34

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

35

20000

10000

10000

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

36

b2)

cheltuieli cu combustibilii

37

20000

10000

10000

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de

38

101750

11750

15000

40000

35000

d)

cheltuieli privind energia și apa

39

40000

10000

15000

15000

e)

cheltuieli privind mărfurile

40

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți

(Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:

41

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

42

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care:

43

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

44

b2)

- către operatori cu capital privat

45

c)

prime de asigurare

46

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți

(Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+

Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:

47

127250

8650

34738

42031

41831

a)

cheltuieli cu colaboratorii

48

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

49

10000

5000

5000

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

50

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate

(Rd.52+Rd.54), din care:

51

24600

6150

6150

6150

6150

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

52

Nr. Crt

INDICATORI

Nr

Propuneri an curent 2013

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

Rd.

2

3

4

5

6

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu

53

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

54

24600

6150

6150

6150

6150

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare

55

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modif.și completările ulterioare

56

- ch.de promovare a produselor

57

24600

6150

6150

6150

6150

d)

Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din

58

d1)

ch.de sponsorizare a cluburilor sportive

59

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

60

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale

61

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

62

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

63

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

64

10000

2500

2500

2500

2500

- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:

65

10000

2500

2500

2500

2500

-interna

66

10000

2500

2500

2500

2500

-externa

67

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

68

11600

0

3900

3900

3800

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

69

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți

70

47550

0

14388

16581

16581

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

71

47550

0

14388

16581

16581

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

72

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

73

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

74

-aferente bunurilor de natura domeniului public

75

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

76

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de

conducere cf. OUG 109/2011

77

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

78

Nr. Crt

INDICATORI

Nr

Propuneri an curent 2013

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

Rd.

2

3

4

5

6

j)

alte cheltuieli

79

23500

0

7800

7900

7800

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

(Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+ Rd.85+Rd.86), din care:

80

22155

5055

5700

5700

5700

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor

81

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și

82

c)

ch. cu taxa de licență

83

d)

ch. cu taxa de autorizare

84

e)

ch. cu taxa de mediu

85

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

86

22155

5055

5700

5700

5700

C. Cheltuieli cu personalul

(Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)

87

194000

48500

48500

48500

48500

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

111220

27805

27805

27805

27805

a) salarii de bază

89

111220

27805

27805

27805

27805

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază

90

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:

92

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.

93

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii

95

b) tichete de masă;

96

c) tichete de vacanță;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),

100

a) ch. cu plățile compensatorii aferente

101

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii,

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

104

40860

10215

10215

10215

10215

a) pentru directori/directorat

105

Nr. Crt

INDICATORI

Nr

Propuneri an curent 2013

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

Rd.

2

3

4

5

6

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere

106

35412

8853

8853

8853

8853

c) pentru AGA și cenzori

107

5448

1362

1362

1362

1362

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

108

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile

109

41920

10480

10480

10480

10480

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

110

31633

7908

7908

7908

7909

b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj

111

556

139

139

139

139

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

112

7909

1977

1977

1977

1978

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

113

1822

455

455

456

456

e) ch. privind contribuțiia unității la schemele de pensii

114

f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale

115

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd. 124), din care:

116

78845

7000

21845

50000

0

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din

117

- către bugetul general consolidat

118

28845

7000

21845

0

0

- către alți creditori

119

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

120

50000

50000

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

121

d)

alte cheltuieli

122

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și

123

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și

provizioane (Rd.125+Rd.126), din care:

124

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

125

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere

126

f2.1)

din anularea p rovizioanelor

(Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:

127

- din participarea salariaților la profit

128

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor

129

Nr. Crt

INDICATORI

Nr

Propuneri an curent 2013

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

Rd.

2

3

4

5

6

- venituri din alte provizioane

130

2

Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:

131

1000

250

250

250

250

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:

132

a1)

aferente creditelor pentru investiții

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137),

135

b1)

aferente creditelor pentru investiții

136

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

c)

alte cheltuieli financiare

138

1000

250

250

250

250

3

Cheltuieli extraordinare

139

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)

140

1100

-81205

-136013

-211441

429759

cheltuieli nedeductibile fiscal

141

IV

IMPOZIT PE PROFIT

142

176

0

0

0

Presedinte de sedinta

Marian Alexandru

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

INDICATORI

Data finalizării investiției

20

12

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

2013

2014

2015

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

1

Surse proprii, din care:

a) - amortizare

b) - profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

- (denumire sursă)

- (denumire sursă)

-

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

Amenajare zona libera, etapa I, 30 ha

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) - interne

b)- externe

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,                                          CONDUCĂTORUL

COMPARTIMENTULUI

INDICATORI

Data finalizării

investiției

20

12

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

2013

2014

2015

FINANCIAR CONTABIL

Program de reducere a stocurilor

mii lei

Nr. Crt.

Stocuri

Sold la

31.12.an precedent 2012

Intrări

01.01-

31.12.an curent

2013

Ieșiri 01.01-31.12.an curent 2013

Sold la

31.12.an curent 2012

Sold la

31.12. an 2014

Sold la

31.12.an

2015

aferente prod. și cons. propriu pt. desf. activității

vânzări, lichidări de stocuri

1

2

3

4

5

6

7=3+4-5-6

8

9

1.

Materii prime, din care:

1a)

- stocuri fără mișcare

2.

Materiale, din care:

2a)

- stocuri fără mișcare

3.

Obiecte de inventar, din care:

3a)

- stocuri fără mișcare

4.

Piese de schimb, din care:

4a)

- stocuri fără mișcare

5.

Produse finite, din care:

5a)

- stocuri fără mișcare

6.

Alte stocuri, din care:

6a)

- stocuri fără mișcare

TOTAL GENERAL (Rd.1+Rd.2+Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6), din care:

- stocuri fără mișcare(Rd.1a+Rd.2a+Rd.3a+Rda.4+Rd.5a+Rd.6a)

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,


CONDUCĂTORUL

COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL

Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor

Mii lei

Nr. Crt.

Arierate

Sold inițial an

curent 2013

Reduceri

Sold final an curent 2013

Reduceri Total an 2014

S old final an

2014

Reduceri Total an 2015

Sold final an 2015

Total an curent

2013

din care: Surse an curent 2013

încasări creanțe

credite

alte surse

1

2

3

4=5+6+7

5

6

7

8=3-4

9

10=8-9

11

12=10-11

1.

TOTAL

(Rd.1a+Rd.1b), din care:

1a.

- buget general consolidat

1b.

- alți creditori

2.

Total arierate înregistrate în anul precedent (N-1) (Rd.2a+Rd.2b), din care:

2a.

- buget general consolidat

2b.

- alți creditori

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,


CONDUCĂTORUL

COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,


mii lei

Nr.crt.

Valoarea creditului conform contractului

Perioada de rambursare în ani

Sold sf. an precedent 2012

Valoarea anuală scadentă în anul curent 2013

V a lo a rea anuală scadentă în anul 2014

V a lo area anuală scadentă în anul 2015

TOTAL din care:

rate

dobânzi

diferențe de curs nefavorabile

comisioane

TOTAL din care:

rate

dobânzi

diferențe de curs nefavorabile

comisioane

TOTAL

din care:

rate

dobânzi

diferențe de curs nefavorabile

comisioane

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16            17

18

A .Credite pentru activitatea curentă

a)

0

a1)

0

a2)

0

b)

0

b1)

0

b2)

0

Total A

B. Credite pentru investiții

a)

0

a1)

0

a2)

0

b)

0

b1)

0

b2)

0

Total B

Total

General

A+B

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

mii lei

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

an precedent 2012

an curent 2013

an 2014

an 2015

Preliminat /

Realizat

Influențe (+/-)

Influențe

(+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Arierate

Rezultat brut

Arierate

Rezultat brut

Arierate

Rezultat brut

Arierate

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

io

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

1

Incheierea unor noi contracte comerciale

2

Realizarea investiitiilor asumate conform .

graficelor din oferta tehnica

TOTAL Pct. I

Pct.

II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

1

Instabilitatea legislativa in domeniul fiscal,

criza financiara

2

Dificultatea obtinerii tuturor avizelor in

termenele estimate

TOTAL Pct. II

Pct.

III

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

Presedinte de sedinta

Marian Alexandru