Hotărârea nr. 21/2013

Numirea administratorului interimar la SC INDUSTRIAL PARC SRL Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.21 din 31 01 2013

privind: numirea administratorului interimar la SC INDUSTRIAL PARC SRL Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:25/29 01 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 31 01 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 3316/12 01 2013, a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 52 476/24 01 2013, al Serviciului Juridic;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile art.13, alin.1 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1— Se aprobă numirea domnului Voicu Costică, administrator interimar la SC INDUSTRIAL PARC SRL GALAȚI.

Art.2 - Art.4 al HCL nr.78/27 03 2003 referitoare la înființarea Societății Comerciale „Industrial Parc” SRL Galați, se modifică corespunzător.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.”

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Bugeag Gheorghe

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Galati

Grigore Matei