Hotărârea nr. 204/2013

Modificarea si completarea traseelor si capacitatilor specifice aprobate prin anexa 2 la HCL nr.521/29.10.2009

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.204

din 30 05 2013

privind: modificarea și completarea traseelor și capacităților specifice aprobate prin anexa 2 la HCL nr.521/29 10 2009 referitoare la aprobarea Studiului de Oportunitate, pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate în municipiul Galați, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:180/21 05 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30 05 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr.79 882/15 05 2013, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr.79 884/15 05 2013, al Direcției

Generale Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere prevederile art.17, alin.1, lit.”c” din Legea nr.92/2007 privind serviciile de transport public l0cal, actualizată;

Având în vedere prevederile art.4, lit.”e” din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, aprobate prin Ordinul nr. 353 / 23.11.2007 emis de MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art. 1 - Se aprobă modificarea și completarea traseelor și capacităților specifice aprobate prin anexa 2 la HCL nr.521/29 10 2009, traseul nr.16, după cum urmează:

Autobuze:

- Traseul nr. 16 : Trecere Bac - Bld Marii Uniri - str. Saturn - str. Regiment

11 Siret - str. Brăilei - str. Traian - Piața Centrală (și retur pe str. Sf. Spiridon)

Capacități pe trasee Autobuze

-16...............................................................................1 buc

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Marian Alexandru

Contrasemneaza Secretarul municipiului Galati

Radu Octavian Kovacs