Hotărârea nr. 203/2013

Aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii in vederea cresterii performantelor energetice a unor blocuri de locuinte din municipiul Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.203

din 30 05 2013

privind: aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții în vederea creșterii performanțelor energetice a unor blocuri de locuințe din municipiul Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 179/14 05 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară data de 30 05 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr.79 966/15 05 2013, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr.79 968/15 05 2013, al Direcției Generale de Dezvoltare;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere Devizele generale pentru obiectivele de investiții;

Având în vedere prevederile art.44, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.19, lit.”a” din OUG 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”b”, alin.4, lit.”d” și art.126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții în vederea creșterii performanțelor energetice a unor blocuri de locuințe din municipiul Galați, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Marian Alexandru

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Galati

Radu Octavian Kovacs

ANEXA

La HCL nr..203/30 05 2013

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

Nr. asociației de propr.

Adresa

Bloc

Capacități

Valoarea investiției

Durata de execuție luni

Nr.

apartamente

Ac aria construită-mp

Au aria utilă mp

TOTALA

mii lei

C+M

mii lei

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

574

B-dul Galați nr.9

X4

36

339,80

2.571,00

1.051,9996

922,1729

4

2

549

B-dul Galați nr.7

X5

36

339,80

2.571,00

1.007,7520

882,9668

4

3

563

B-dul Galați nr.5

X6

36

339,80

2.571,00

687,4430

599,1534

4

4

518

B-dul Galați nr.12

Y5

27

303,20

2.094,00

1.120,9414

983,5628

4

5

518

B-dul Galați nr.10

Y6

27

303,20

2.094,00

960,7565

841,3260

4

6

518

B-dul Galați nr.8

Y7

27

303,20

2.094,00

1.051,3940

921,6363

4

7

380

Brăilei nr.262

G10

48

350,00

3.401,49

1.526,7449

1.343,3077

4

Finanțarea lucrărilor se va face astfel: 60% fonduri europene, 40% cofinanțare, împărțite în funcție de veniturile nete ale proprietarilor și anume:

  • -   mai mult de jumătate din proprietari au venit mediu net pe membru de familie sub 150 euro - contribuția Asociației de proprietari va fi de 10% și a Consiliului Local de 30%

  • -   mai mult de jumătate din proprietari au venit mediu net pe membru de familie sub 350 euro - contribuția Asociației de proprietari va fi de 20% și a Consiliului Local de 20%

  • -   mai mult de jumătate din proprietari au venit mediu net pe membru de familie sub 500 euro - contribuția Asociației de proprietari va fi de 30% și a Consiliului Local de 10%

Președinte de ședință

Marian Alexandru

HCL 203.doc