Hotărârea nr. 202/2013

Asocierea Municipiului Galati cu Fundatia Culturala "ANTARES" in vederea organizarii si desfasurarii Festivalului International "Serile de poezie ANTARES", editia a XV-a

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.202

din 30 05 2013

privind asocierea Municipiului Galați cu Fundația Culturală “ANTARES” în vederea organizării și desfășurării Festivalului Internațional “Serile de poezie ANTARES”, ediția a XV-a

Inițiator: Comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, sport și agrement;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 178/14 05 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30 05 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr.79 830/14 05 2013, a Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, sport și agrement;

Având în vedere raportul de specialitate nr.79 832/14 05 2013, al Direcției Financiar Contabilitate și Direcției Generale Servicii Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement

Având în vedere solicitarea Fundației Culturale „ANTARES”, înregistrată la Primăria municipiului Galați cu nr.78 154/9 05 2013;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”e” și alin.7, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 și alin.2, lit.”f” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art.1 - Se aprobă asocierea Municipiului Galați cu Fundația Culturală “ANTARES” în vederea organizării și desfășurării Festivalului Internațional “Serile de poezie ANTARES”, ediția a XV-a.

Contractul de asociere este prevăzut în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 11 000 lei din capitolul de cheltuială 67 02, pentru organizarea și desfășurarea Festivalului Internațional „Serile de poezie Antares”.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Marian Alexandru

Contrasemneaza Secretarul municipiului Galati

Radu Octavian Kovacs

ANEXA

La HCL nr.202/30 05 2013

CONTRACT NR. _________/_________

de asociere intre Municipiul Galati si Fundatia Culturala “ANTARES”, pentru realizarea Festivalul International “Serile de poezie Antares”

Intre

Municipiul Galati cu sediul în Galați, str.Domnească nr.38, cod fiscal 3814810, reprezentată prin Marius Stan - Primarul municipiului Galați și ec. Doina Stamate -Director Direcția Financiar Contabilitate

și

Fundatia Culturala “ANTARES” cu sediul în Galați, str. Al. I. Cuza bloc Cristal, sc. 4, ap. 2, reprezentată prin dl. Corneliu Antoniu - Director

s-a incheiat prezentul contract

CAPITOLUL I: OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. Municipiul Galati aloca pe durata incheierii contractului suma de 11 000 lei de la bugetul local Fundatiei Culturale “ANTARES” pentru realizarea in comun a Festivalului International “Serile de poezie Antares” in perioada 30 mai - 5 iunie 2013.

CAPITOLUL II: DURATA CONTRACTULUI

Art. 2. Contractul este valabil pe perioada de desfasurare a actiunii Festivalul International “Serile de poezie Antares” in perioada 30 mai - 5 iunie 2013.

CAPITOLUL III: .OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Sectiunea 1: Obligațiile Fundatiei Culturale “ANTARES”

Art. 3. Fundatia Culturala “ANTARES” se obligă:

  • a. Sa foloseasca suma acordata de la bugetul local exclusiv pentru cheltuieli de organizare a actiunii Festivalul International de Literatura “Serile de poezie Antares” , respectiv in scopul acoperirii cheltuielilor cu cazarea, masa invitatilor.

  • b. Sa sprijine cultura, ca factor strategic al dezvoltarii si atribut esential al identitatii nationale.

  • c. Sa promoveze si sa incurajeze libertatea de exprimare si de afirmare a diversitatii culturale a municipiului Galati, pluralismul cultural si dialogul intercultural, ca valori esentiale ale unei societati deschise, democratice.

  • d. Sa tinda in permanenta, cu profesionalism si seriozitate, spre perfectionarea modului de informare al cetatenilor asupra culturii si artelor din municipiul Galati.

  • e. Sa prezinte documentele legale de justificare a cheltuielilor efectuate in vederea decontarii acestora, in limita sumei alocate de la bugetul local.

Secțiunea 2: Obligațiile Municipiului Galati

Art. 4. Municipiul Galati are, in raport cu obiectul prezentului contract, obligatia de a asigura ____ lei din bugetul local, cap. 67.02, pentru organizarea actiunii Festivalul

International de Literatura ““Serile de poezie Antares”

Art. 5. Plata acestor sume se face prin virament bancar, in contul nr. ___________________________________________, deschis la ___________________________ al Fundatiei Culturale “ANTARES”.

CAPITOLUL IV: PROCEDURI DE INCETARE A CONTRACTULUI

Art. 6. Prezentul contract inceteaza la data expirarii termenului pentru care a fost incheiat.

Art. 7. Fiecare dintre parti poate revoca prezentul contract in conditiile notificarii deciziei celelilalte parti in termen legal. Revocarea produce efecte dupa 30 de zile de la data notificarii.

Art. 8. In cazul in care fundația nu respecta condițiile prezentului contract, respectiv neutilizarea sumelor in scopul precizat, Municipiul Galati isi rezerva dreptul de a decide oricand încetarea aplicarii prevederilor prezentului contract, notificand fundatiei anularea platilor acordate de la bugetul local. Daca fundatia nu este de acord cu restituirea sumelor, partea vatamata se poate adresa instantei de judecata.

CAPITOLUL V: CLAUZE SPECIALE

Art. 9. Orice neînțelegere între părți se va încerca a se rezolva pe cale amiabilă. În caz contrar litigiile vor fi deferite spre soluționare instanței de judecată competente.

Art. 10. Nerespectarea de către oricare dintre părțile contractante a oricărei clauze care o privește din prezentul contract, dă dreptul celeilalte părți la invocarea rezilierii contractului în baza unei notificări a cauzei invocate în termenul prevăzut de lege.

Art. 11. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Art. 12. Prezentul contract a fost încheiat astăzi, __________ în 2(două)

exemplare, ambele cu valoare de original, fiecărei părți parvenindu-i câte un exemplar.

Municipiul Galați:

PRIMAR,

Marius Stan

DIRECTOR DIRECȚIA

FINANCIAR CONTABILITATE,

Ec. Stamate Doina

DIRECTIA GENERALA SERVICII PUBLICE

Bacalum Silviu

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

Ec. Campeanu Rodica

AVIZAT JURIDIC

c.j. Stefan Aurelian

SEF BIROU INVATAMANT, CULTURA,

TURISM , AGREMENT SI SPORT

Grecu Valentin

Fundatia Culturala

“ANTARES” ,


DIRECTOR

CORNELIU ANTONIU


Presedinte de sedinta

Marian Alexandru