Hotărârea nr. 200/2013

Trecerea gardului din placi de beton, aferent imobilului situat in Galati str. Traian nr.203 aflat in administrarea Colegiului Tehnic Radu Negru Galati, din domeniul public in domeniul privat, pentru a fi scos din functiune

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.200 din 30 05 2013

privind trecerea gardului din placi de beton, aferent imobilului situat în Galați str.

Traian nr.203 aflat în administrarea Colegiului Tehnic Radu Negru Galati, din domeniul public în domeniul privat, pentru a fi scos din funcțiune

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:i76/i4 05 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30 05 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 85 246/30 05 2013, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr.85 248/30 05 2013, al Direcției Generale de Dezvoltare;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere Sentința Civilă nr.10652 din 2 11 2012, pronunțată de Judecătoria Galați;

Având în vedere prevederile art.10, alin.2 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată;

Având în vedere prevederile art.112, alin.2 din Legea educației naționale nr.1/2011;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2,lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă trecerea gardului din placi de beton, aferent imobilului situat în Galați str. Traian nr.203 aflat în administrarea Colegiului Tehnic Radu Negru Galati, din domeniul public în domeniul privat, pentru a fi scos din funcțiune.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Marian Alexandru

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Galati Radu Octavian Kovacs

HCL 200.doc