Hotărârea nr. 20/2013

Modificarea si completarea HCL nr.144/22.11.2012 referitoare la aprobarea criteriilor si procedurilor necesare organizarii concursului la Cantina de Ajutor Social Galati, pentru functia de administrator

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.20 din 31 01 2013

privind: modificarea și completarea HCL nr.144/22 11 2012 referitoare la aprobarea criteriilor și procedurilor necesare organizării concursului la Cantina de Ajutor Social Galați, pentru funcția de administrator

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:24/29 01 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 31 01 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 53 986/29 01 2013, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 53 988/29 01 2013, al Biroului Management, Resurse Umane, Salarizare;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile art.41, alin.2 și alin.5 din Legea asistenței sociale nr.292/2011;

Având în vedere prevederile art.1, alin.1 și art.14 din Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social;

Având în vedere prevederile art.36,alin.i, alin.2, lit.”a”și art.63, alin.7 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. I — Se aprobă modificarea și completarea art.1 al HCL nr.144/22 11 2012, care va avea următorul cuprins:

„Art.1- Se aprobă criteriile și procedurile necesare organizării concursului la Cantina de Ajutor Social Galați, pentru funcția de director.

Criteriile și procedurile sunt prevăzute în anexele 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art. II - Se aprobă modificarea și completarea art.2 al HCL nr.144/22 11 2012, care va avea următorul cuprins:

Art.2 - Art.8, al Statutului Cantinei de Ajutor Social, anexă la HCL nr.66/31 07 1992 privind înființarea instituției de asistență socială de interes local, „Cantina de ajutor social”, va avea următorul cuprins:

„ Art.8 - Conducerea cantinei este asigurată de către director.

Numirea directorului se face prin dispoziția primarului, având anexat contractul de management.”

Art. III - Se aprobă modificarea și completarea art.3 al HCL nr.144/22 11 2012, care va avea următorul cuprins:

Art.3 - Statul de funcții prevăzut în anexa nr.2 a HCL nr.520/23 11 2010 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Cantina de Ajutor Social Galați se modifică și completează corespunzător la poz.1 - director - cu studii superioare de lungă durată sau echivalent în domeniul științelor juridice, administrative sau economice.”

Art. IV — Se aprobă modificarea și completarea art.4 al HCL nr.144/22 11 2012, care va avea următorul cuprins:

„Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.”

Art.V - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Bugeag Gheorghe

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Galati

Grigore Matei

ANEXA 1

la HCL 20/31 01 2013

CRITERII PENTR U OCUPAREA FUNCȚIEI DE DIRECTOR

LA CANTINA DE AJUTOR SOCIAL GALAȚI

 • - studii superioare de lungă durată sau echivalent în domeniul științelor juridice, administrative sau economice;

 • - vechime în domeniu de cel puțin 3 ( trei ) ani;

 • - experienta manageriala;

 • - capacitatea de analiză și sinteză;

 • - abilitățile impuse de funcție;

 • - motivația candidatului;

 • - comportamentul în situațiile de criză;

 • - capacitatea de a lua decizii și de a evalua impactul acestora;

 • - exercitarea controlului decizional;

 • - elaborarea unor propuneri de strategii pe termen mediu de dezvoltare a institutiei;

 • - capacitatea managerială;

 • - aptitudini legate de procesul decizional si experienta in activitatea de conducere;

 • - capacitatea de a gândi strategic;

 • - capacitatea de a conduce și de a implementa schimbările atunci când circumstanțele se schimbă;

 • - capacitatea de a se adapta;

 • - capacitatea de a identifica și monitoriza factorii de risc;

Pentru a demonstra abilitățile de management se iau în considerare următoarele:

 • - comunică bine;

 • - organizează oamenii, echipa, departamentele;

 • - experința profesională;

 • - capacitatea de a lucra în echipă.

Procedura de angajare va fi în conformitate cu prevederile anexei 2.

Presedinte de sedinta


ANEXA 2

Bugeag Gheorghe                                 la HCL nr.20/ 31 01 2013

PROCEDURĂ DE ORGANIZARE CONCURS

PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI CONTRACTUALE VACANTE DE DIRECTOR DIN CADRUL CANTINEI DE AJUTOR SOCIAL GALAȚI

ART.1.Procedura stabileste modalitatea de ocupare a functiei contractuale vacante de director din cadrul Cantinei de Ajutor Social Galați.

SECTIUNEA I

Constituirea comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor ART.2.

 • (1) În vederea organizării și desfășurării concursului pentru ocuparea funcției contractuale vacante de director din cadrul Cantinei de Ajutor Social Galați, cu cel putin 15 zile lucratoare înaintea desfășurării concursului, se constituie comisii de concurs, respectiv comisii de soluționare a contestațiilor, prin act administrativ al primarului, în condițiile prezentului regulament.

 • (2) Președintele comisiei de concurs, respectiv al comisiei de soluționare a contestațiilor, se desemnează din rândul membrilor acestora, prin actul administrativ de constituire a comisiilor. Persoanele nominalizate în comisia de concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor, cu excepția secretarului, sunt persoane cu pregătire și experiență profesională.

 • (3) Fiecare comisie de concurs, respectiv comisie de soluționare a contestațiilor, are un secretar numit prin actul prevăzut la alin. (1).

 • (4) Secretariatul comisiei de concurs și secretariatul comisiei de soluționare a contestațiilor se asigură de regulă, de către funcționarii publici din cadrul Biroului Management Resurse Umane, Salarizare.

ART. 3.

 • (1) Pentru concursul organizat în vederea ocupării functiei contractuale vacante de director în cadrul Cantinei de Ajutor Social Galați, comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor sunt compuse fiecare din câte 3 membri, desemnați de catre primar.

ART.4.

 • (1) Pot fi desemnați ca membri în comisiile de concurs sau de soluționare a contestațiilor funcționarii publici definitivi sau personal contractual cu contract de munca incheiat pe perioada nedeterminata,inclusiv demnitari.

 • (2) Pentru a fi desemnați în comisiile de concurs sau de soluționare a contestațiilor, funcționarii (functionari publici sau personal contractual,demnitari) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • a) să aibă cunoștințe aprofundate în unul dintre domeniile funcțiilor pentru care se organizează concursul sau cunoștințe generale în administrația publică;

 • b) să aibă pregătire și/sau experiență în unul dintre domeniile funcțiilor pentru care se organizează concursul, managementul resurselor umane sau în administrația publică;

 • c) să aibă o probitate morală recunoscută;

 • d) sa aiba absolvite studii superioare;

 • e) să nu se afle în cazurile de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzute la art. 5 si art.6.

 • (3) În cazul în care se testează abilități sau competențe specifice în domeniul tehnologiei informației, limbi străine, limba minorităților naționale ori alte competențe specifice, cel puțin un membru trebuie să aibă cunoștințe sau experiență în aceste domenii. Comisia de concurs sau comisia de soluționare a contestațiilor poate beneficia de consilierea unor experți în domeniul respectiv.

ART. 5.

 • (1) Nu poate fi desemnat membru în comisia de concurs sau în comisia de soluționare a contestațiilor salariatul care a fost sancționat disciplinar, iar sancțiunea aplicată nu a fost radiată, conform legii.

 • (2) Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilă cu calitatea de membru in comisia de solutionare a contestatiilor.

ART.6. Nu poate fi desemnat membru în comisia de concurs sau în comisia de soluționare a contestațiilor salariatul care se află în următoarele cazuri de conflict de interese:

 • a) are relații cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidați sau interesele patrimoniale ale sale ori ale soțului sau soției pot afecta imparțialitatea și obiectivitatea evaluării;

 • b) este soț, soție, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidați ori cu un alt membru al comisiei de concurs sau al comisiei de soluționare a contestațiilor;

 • c) este sau urmează a fi, în situația ocupării funcției de conducere pentru care se organizează concursul, direct subordonat ierarhic al oricăruia dintre candidați.

ART. 7.

 • (1) Situațiile de incompatibilitate prevăzute la art. 5, precum și situațiile de conflict de interese prevăzute la art. 6 se sesizează de persoana în cauză, de oricare dintre candidați, de conducătorul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului ori de orice altă persoană interesată, în orice moment al organizării și desfășurării concursului.

 • (2) Membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluționare a contestațiilor au obligația să informeze, în scris, cu celeritate, persoanele care i-au desemnat despre orice conflict de interese care a intervenit sau ar putea interveni. În aceste cazuri, membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluționare a contestațiilor au obligația să se abțină de la participarea ori luarea vreunei decizii cu privire la concursul în cadrul căruia a intervenit conflictul de interese.

 • (3) În cazul constatării existenței unei situații de incompatibilitate sau conflict de interese, actul de numire a comisiei se modifică în mod corespunzător, în termen de cel mult două zile lucratoare de la data constatării, prin înlocuirea persoanei aflate în respectiva situație.

 • (4) În cazul în care situația de incompatibilitate sau conflictul de interese se constată ulterior desfășurării uneia dintre probele concursului, rezultatul probei ori probelor desfășurate se recalculează prin eliminarea evaluării membrului aflat în situație de incompatibilitate sau conflict de interese, sub rezerva asigurării validității evaluării a cel puțin două treimi din numărul membrilor comisiei de concurs.

 • (5) În situația în care nu este asigurată validitatea evaluării a cel puțin două treimi din numărul membrilor comisiei de concurs, procedura de organizare și desfășurare a concursului se reia.

ART. 8.

Neîndeplinirea de către membrii comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor a obligației prevăzute, constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit legii.

SECȚIUNEA a 2-a

Publicitatea concursului

ART. 9.

Înainte cu cel puțin 30 de zile lucratoare inainte de data stabilită pentru proba scrisă, institutia organizatoare a concursului ( primăria ), are obligația asigurării publicității concursului.

ART. 10.

Anunțul privind concursul se afișează de către instituția publică organizatoare la sediul acesteia, la sediul instituției în al cărei stat de funcții se află funcția de director, scos la concurs și după caz, pe site-ul instituției, cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de data desfășurării concursului.

 • (2) În situația în care se consideră necesar, acestea pot asigura publicarea anunțului și prin alte forme de publicitate suplimentare.

 • (3) Anunțul va cuprinde obligatoriu următoarele elemente:

 • a) numărul și nivelul posturilor scoase la concurs, precum și structurile în cadrul cărora se află aceste posturi, denumirea postului pentru care se organizează concursul și principalele cerințe ale acestuia stabilite potrivit prevederilor din fișa postului;

 • b) documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs, data-limită și ora până la care se pot depun acestea, locul unde se depun dosarele de concurs, precum și compartimentul de resurse umane, cu precizarea persoanelor și a datelor de contact, inclusiv alte date necesare desfășurării concursului;

 • c) condițiile generale și specifice necesare pentru ocuparea posturilor scoase la concurs;

 • d) tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora;

 • e) bibliografia și alte date necesare desfășurării concursului. Bibliografia va fi întocmită de instituția publică organizatoare a concursului.

 • (4) La anunț se vor anexa condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia, tematica și alte date necesare desfășurării concursului. Informațiile prezentate se mențin la locul de afișare până la finalizarea concursului.

 • (5) În situația în care anunțul se publică și în presa scrisă, acesta conține doar elementul referitor la denumirea postului pentru care se organizează concursul și principalele cerințe ale acestuia, data-limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs și datele de contact ale persoanelor din cadrul compartimentului de resurse umane.

 • (6) În condițiile modificării unor aspecte referitoare la organizarea sau desfășurarea concursului se face publicitatea modificării respective prin aceleași mijloace prin care s-a făcut publicitatea concursului.

SECȚIUNEA a 3-a

Atribuțiile comisiei de concurs, ale comisiei de soluționare a contestațiilor și ale secretarului

ART. 11.

 • (1) Comisia de concurs are următoarele atribuții principale:

 • a) selectează dosarele de concurs ale candidaților;

 • b) stabilește tipul probelor de concurs: proba scrisă și/sau proba practică și interviu, după caz;

 • c) stabilește subiectele pentru proba scrisă;

 • d) stabilește planul probei practice și realizează proba practică;

 • e) stabilește planul interviului și realizează interviul;

 • f) notează pentru fiecare candidat proba scrisă și/sau proba practică și interviul;

 • g) transmite secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate candidaților;

 • h) semnează procesele-verbale întocmite de secretarul comisiei după fiecare etapă de concurs, precum și raportul final al concursului.

 • (2) Comisia de soluționare a contestațiilor are următoarele atribuții principale:

 • a) soluționează contestațiile depuse de candidați cu privire la selecția dosarelor și cu privire la notarea probei scrise și a interviului;

 • b) transmite secretarului comisiei rezultatele contestațiilor pentru a fi comunicate candidaților.

ART. 12

Secretarul comisiei de concurs și secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor au următoarele atribuții principale:

 • a) primesc dosarele de concurs ale candidaților;

 • b) convoacă membrii comisiei de concurs, respectiv membrii comisiei de soluționare a contestațiilor;

 • c) întocmesc, redactează și semnează alături de comisia de concurs, respectiv comisia de soluționare a contestațiilor, întreaga documentație privind activitatea specifică a acesteia;

 • d) asigură transmiterea rezultatelor concursului, respectiv rezultatelor contestației candidaților;

 • e) îndeplinesc orice sarcini specifice necesare pentru buna desfășurare a concursului. ART.13.

 • (1) Concursul de recrutare constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

 • a) selecția dosarelor de înscriere;

 • b) proba scrisă;

 • c) interviul.

 • (2) Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

ART. 14.

 • (1) În cazul funcțiilor pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiții specifice care nu pot fi evaluate prin proba scrisă și interviu, se poate organiza o probă suplimentară.

 • (2) Proba suplimentară prevăzută la alin. (1) se desfășoară după selecția dosarelor și se evaluează cu calificativul "admis" sau "respins". Pot participa la proba scrisă a concursului de recrutare numai candidații declarați admiși la proba suplimentară.

ART. 15.

 • (1) Etapele concursului de recrutare se evaluează de fiecare membru al comisiei de concurs, respectiv de fiecare membru al comisiei de soluționare a contestațiilor, independent.

 • (2) În exercitarea atribuțiilor prevăzute de prezentul regulament fiecare membru al comisiei de concurs, respectiv fiecare membru al comisiei de soluționare a contestațiilor are obligația de a completa fișa individuală prevăzută în anexa nr. 2 A.

SECȚIUNEA a 4-a

Dosarul de concurs

ART. 16.

 • (1) În vederea participării la concurs, candidații trebuie să fie absolvenți ai învățământului universitar de lungă durată sau echivalent în domeniul științelor juridice, administrative sau economice, cu o vechime în domeniu de cel puțin 3 ( trei ) ani, să aibă experiență managerială, iar în termen de 10 de zile lucratoare de la data afisarii anunțului, vor depune dosarul de concurs, care va conține în mod obligatoriu:

 • a) cererea de inscriere la concurs;

 • b) copia actului de identitate;

 • c) copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

 • d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;

 • e) cazierul judiciar;

 • f) adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

 • g) declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică.

 • (2) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice.

 • (3) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 • (4) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. e) poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecției dosarelor, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

SECȚIUNEA a 5-a

Selecția dosarelor de concurs

ART. 17.

 • (1) În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligația de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs.

 • (2) Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează de către secretarul comisiei de concurs, cu mențiunea "admis" sau "respins", însoțită de motivul respingerii dosarului, la sediul instituției publice , în termenul prevăzut la alin. (1);

 • (3) Până în ultima zi prevăzută pentru selecția dosarelor, membrii comisiei de concurs pot solicita candidaților informații sau alte documente relevante.

 • (4) După finalizarea selecției dosarelor se va încheia un proces-verbal, care va fi semnat de către toți membrii comisiei.

 • (5) Contestațiile cu privire la rezultatele selecției dosarelor se soluționează și se afișează la sediul instituției organizatoare a concursului în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

SECȚIUNEA a 6-a

Proba scrisă a concursului

ART. 18.

 • (1) Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări și/sau în rezolvarea unor teste-grilă.

 • (2) Prin proba scrisă se testează cunoștințele teoretice și abilitățile practice necesare ocupării funcției contractuale vacante de director pentru care se organizează concursul. În cadrul probei scrise se testează, în mod obligatoriu, inclusiv cunoștințele generale ale candidatului în domeniul administrației publice.

ART. 19.

 • (1) Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei de concurs, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză și sinteză a candidaților, în concordanță cu nivelul și specificul funcției contractuale vacante de director, pentru care se organizează concursul.

 • (2) Pentru candidații la ocuparea aceleiași funcții , subiectele sunt identice în cadrul aceluiași concurs, cu excepția cazului în care concursul se desfășoară în mai multe serii.

 • (3) Comisia de concurs stabilește subiectele și alcătuiește seturile de subiecte pentru proba scrisă, în ziua în care se desfășoară proba scrisă.

 • (4) Fiecare membru al comisiei de concurs propune cel puțin 3 subiecte. Pe baza propunerilor membrilor comisiei de concurs sunt astfel întocmite minimum două seturi de subiecte care vor fi prezentate candidaților.

 • (5) Membrii comisiei de concurs răspund individual pentru asigurarea confidențialității subiectelor propuse. Lista subiectelor propuse de fiecare membru al comisiei de concurs se anexează la raportul final al concursului, cu menționarea membrului comisiei de concurs care a propus subiectul.

 • (6) Seturile de subiecte se semnează de toți membrii comisiei de concurs și se închid în plicuri sigilate purtând ștampila autorității sau a instituției publice organizatoare a concursului.

 • (7) Comisia de concurs stabilește punctajul maxim pentru fiecare subiect, care se comunică odată cu subiectele și se afișează la locul desfășurării concursului.

 • (8) În cazul în care proba scrisă constă în rezolvarea unor teste-grilă, întrebările pot fi formulate cu cel mult două zile înainte de proba scrisă, cu condiția ca numărul acestora să fie de 3 ori mai mare decât numărul întrebărilor stabilit pentru fiecare test-grilă. Întrebările pentru fiecare test-grilă se stabilesc în ziua în care se desfășoară proba scrisă, înainte de începerea acestei probe, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (2) și alin. (5)-(7).

ART. 20.

 • (1) Înainte de începerea probei scrise, la locul desfășurării acesteia, dacă este cazul, se afișează repartizarea pe săli a candidaților.

 • (2) Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaților, în vederea îndeplinirii formalităților prealabile, respectiv verificarea identității. Verificarea identității candidaților se face numai pe baza buletinului, a cărții de identitate sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii. Candidații care nu sunt prezenți la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identității prin prezentarea buletinului, a cărții de identitate sau a oricărui document care să ateste identitatea sunt considerați absenți.

 • (3) După verificarea identității candidaților, ieșirea din sală a acestora atrage eliminarea din concurs, cu excepția situațiilor de urgență în care aceștia pot fi însoțiți de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigură supravegherea.

 • (4) Durata probei scrise se stabilește de comisia de concurs în funcție de gradul de dificultate și complexitate al subiectelor, dar nu poate depăși 3 ore.

 • (5) La ora stabilită pentru începerea probei scrise, comisia de concurs prezintă candidaților seturile de subiecte și invită un candidat să extragă un plic cu subiectele de concurs.

 • (6) După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaților care întârzie sau al oricărei persoane, în afara membrilor comisiei de concurs, precum și a persoanelor care asigură secretariatul comisiei de concurs, respectiv supravegherea desfășurării probei.

 • (7) În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităților prealabile și a celor ulterioare finalizării probei, candidaților nu le este permisă deținerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanță.

 • (8) Nerespectarea dispozițiilor prevăzute la alin. (7) atrage eliminarea candidatului din proba de concurs. Comisia de concurs, constatând încălcarea acestor dispoziții, elimină candidatul din sală, înscrie mențiunea "anulat" pe lucrare și consemnează cele întâmplate în procesul-verbal.

 • (9) Lucrările se redactează, sub sancțiunea anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate de autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, purtând ștampila acesteia pe fiecare filă. Prima filă, după înscrierea numelui și a prenumelui în colțul din dreapta, se lipește astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate și se aplică ștampila autorității sau instituției publice organizatoare a concursului, cu excepția situației când există un singur candidat pentru funcția contractuala vacantă, caz în care nu mai există obligația sigilării lucrării.

 • (10) Candidatul are obligația de a preda comisiei de concurs lucrarea scrisă, respectiv testul-grilă, la finalizarea lucrării ori la expirarea timpului alocat probei scrise, semnând borderoul special întocmit în acest sens.

SECȚIUNEA a 7-a

Interviul

ART. 21.

În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților.

ART. 22.

 • (1) Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

 • (2) Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea notei la interviu sunt:

 • a) abilitățile de comunicare;

 • b) capacitatea de analiză și sinteză;

 • c) abilitățile impuse de funcție;

 • d) motivația candidatului;

 • e) comportamentul în situațiile de criză;

 • f) capacitatea de a lua decizii și de a evalua impactul acestora;

 • g) exercitarea controlului decizional;

 • h) elaborarea unor propuneri de strategii pe termen mediu de dezvoltare a institutiei;

 • i) capacitatea managerială;

 • j) aptitudini legate de procesul decizional si experienta in activitatea de conducere.

ART. 23.

 • (1) Interviul se susține, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

 • (2) Data și ora susținerii interviului se afișează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.

 • (3) Prin excepție , cu acordul tuturor candidaților sau la cererea scrisă a acestora și cu acordul membrilor comisiei de concurs, președintele comisiei de concurs poate aproba reducerea termenului prevăzut pentru susținerea interviului, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

 • a) toți candidații au luat cunoștință despre rezultatul probei scrise;

 • b) niciunul dintre candidați nu intenționează contestarea rezultatului obținut la proba scrisă.

ART.24.

 • (1) Fiecare membru al comisiei de concurs va adresa întrebări candidatului. Nu se pot adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea materială, originea socială sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex.

 • (2) Întrebările și răspunsurile la interviu se inregistreaza sau se consemnează în anexa la raportul final al concursului, întocmită de secretarul comisiei de concurs, și se semnează de membrii acestei comisii și de candidat.

SECȚIUNEA a 8-a

Notarea probelor și comunicarea rezultatelor

ART.25.

Pentru probele concursului punctajele se stabilesc după cum urmează:

a) pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de puncte;

b) pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte.

ART. 26.

 • (1)Anterior începerii corectării lucrărilor la proba scrisă, fiecare lucrare va fi numerotată, cu excepția cazului în care există un singur candidat pentru ocuparea funcției contractuale vacante.

 • (2) Notarea probei scrise sau a interviului se face, de regulă, în termen de maximum 72 de ore de la finalizarea fiecărei probe.

 • (3) Lucrările de la proba scrisă, cu excepția cazului în care există un singur candidat pentru ocuparea funcției contractuale vacante, se corectează sigilate.

 • (4) Punctajele se acordă de către fiecare membru al comisiei de concurs în parte, pentru fiecare lucrare scrisă, și se notează în borderoul de notare. Acordarea punctajului pentru proba scrisă se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.

 • (5) Lucrările care prezintă însemnări în scopul identificării candidaților se anulează și nu se mai corectează. Mențiunea "anulat" se înscrie atât pe lucrare, cât și pe borderoul de notare și pe centralizatorul nominal, consemnându-se aceasta în procesul verbal.

 • (6) În situația în care pentru o lucrare se înregistrează diferențe mai mari de 10 puncte între punctajele acordate de membrii comisiei de concurs, lucrarea se recorectează de către toți membrii acesteia. Procedura recorectării se reia ori de câte ori se constată că există diferențe mai mari de 10 puncte între punctajele acordate de membrii comisiei de concurs.

 • (7) Se interzice desigilarea lucrărilor anterior recorectării în condițiile prevăzute la alin.

 • (6).

ART. 27.

(1) Lucrările scrise, după acordarea punctajelor finale,se desigilează.

(2) Punctajele obținute de fiecare dintre candidați și mențiunea "admis" ori "respins" se afișează la sediul instituției , în termenul prevăzut la art. 26 alin. (2), astfel încât să se asigure rămânerea a cel puțin 2 zile lucratoare până la susținerea următoarei probe, pentru depunerea și soluționarea unor eventuale contestații.

 • (3) Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 70 de puncte.

ART.28.

a. (1) Interviul se notează pe baza criteriilor prevăzute la art. 22 alin. (2) și a punctajelor maxime stabilite de comisia de concurs pentru aceste criterii prin planul de interviu și a planului de management.

 • (2) Membrii comisiei de concurs acordă, individual, punctaje pentru fiecare dintre criteriile prevăzute la art. 22 alin. (2). Punctajele se acordă de către fiecare membru al comisiei de concurs în parte, pentru fiecare candidat, și se notează în borderoul de notare.

 • (3) Punctajul final la interviu al fiecărui candidat se stabilește cu respectarea prevederilor art. 26 alin. (4) și (6).

 • (4) Punctajele obținute de fiecare dintre candidați și mențiunea "admis" ori "respins" se afișează la sediul autorității sau instituției organizatoare a concursului, în termenul prevăzut la art. 26 alin. (2).

 • (5) Sunt declarați admiși la interviu candidații care au obținut minimum 70 de puncte.

b. (1) Punctajul final se calculează prin însumarea punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.

 • (2) Punctajele finale ale concursului, în ordine descrescătoare, vor fi înscrise într-un centralizator nominal, în care se va menționa pentru fiecare candidat punctajul obținut la fiecare dintre probele concursului. Centralizatorul nominal se semnează pe fiecare pagină de fiecare dintre membrii comisiei de concurs.

 • (3) Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului, inclusiv a rezultatelor finale ale concursului, se face prin menționarea punctajului final al fiecărui candidat și a sintagmei "admis" sau "respins", prin afișare la locul desfășurării concursului. Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data susținerii ultimei probe.

 • (4) Se consideră admis la concursul pentru ocuparea funcției contractuale vacante de director, candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru aceeași funcție, cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim necesar, potrivit prevederilor prezentului regulament.

 • (5) La punctaje egale are prioritate candidatul care a obținut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menține, candidații aflați în această situație vor fi invitați la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câștigător, cu respectarea termenului prevăzut la alin. (3).

SECȚIUNEA a 9-a

Soluționarea contestațiilor

ART. 29.

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 48 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise ori a interviului, la sediul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

ART. 30.

 • (1) În situația contestațiilor formulate față de rezultatul selecției dosarelor, comisia de soluționare a contestațiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condițiilor pentru participare la concurs în termen de maximum 1 zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

 • (2) În situația contestațiilor formulate față de rezultatul probei scrise sau a interviului comisia de soluționare a contestațiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum 1 zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

ART. 31.

Comisia de soluționare a contestațiilor admite contestația modificând punctajul final acordat de comisia de concurs în situația în care:

 • a) candidatul îndeplinește condițiile pentru a participa la concurs, în situația contestațiilor formulate față de rezultatul selecției dosarelor;

 • b) constată că punctajele nu au fost acordate potrivit baremului și răspunsurilor din lucrarea scrisă sau punctajele de la interviu nu au fost acordate potrivit planului de interviu, întrebărilor formulate și răspunsurilor candidaților în cadrul interviului;

 • c) constată că există o diferență mai mare de 10 puncte la proba scrisă între punctajele acordate de comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor;

 • d) ca urmare a recorectării lucrării de la proba scrisă, respectiv a analizării consemnării răspunsurilor la interviu, candidatul declarat inițial "respins" obține cel puțin punctajul minim pentru promovarea probei scrise sau a interviului.

ART. 32.

Contestația va fi respinsă în următoarele situații:

 • a) candidatul nu îndeplinește condițiile pentru a participa la concurs;

 • b) punctajele au fost acordate potrivit baremului și răspunsurilor din lucrarea scrisă sau punctajele de la interviu au fost acordate potrivit planului de interviu, întrebărilor formulate și răspunsurilor candidaților în cadrul interviului;

 • c) între punctajul acordat de comisia de concurs și cel acordat de comisia de soluționare a contestațiilor nu este o diferență mai mare de 10 puncte/probă.

ART. 33.

Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare la sediul instituției , imediat după soluționarea contestațiilor.

ART. 34.

În cazul respingerii contestației candidatul se poate adresa instantei de contencios administrativ, în condițiile legii.

ART. 35.

La finalizarea concursului se întocmește un raport final al concursului, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 B, care să conțină modul de desfășurare a concursului și rezultatele obținute de candidați, semnat de membrii comisiei de concurs și de secretarul acesteia, la care se anexează fișele individuale ale tuturor membrilor comisiei.

ART. 36.

 • (1) Instituția pune la dispoziție candidaților interesați, la solicitarea acestora, documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de comisia de soluționare a contestațiilor, care sunt informații de interes public, cu respectarea confidențialității datelor cu caracter personal, potrivit legii.

 • (2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de comisia de soluționare a contestațiilor, care conțin date cu caracter personal ale candidaților, potrivit legii.

 • (3) Orice candidat își poate consulta, la solicitarea sa, lucrarea scrisă individuală redactată în cadrul probei scrise a concursului, după corectarea și notarea acesteia.

ART. 37.

Concursul pentru ocuparea funcției contractuale vacante de director din cadrul Cantinei de Ajutor Social Galați, organizat cu nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri, sunt nule de drept. Nulitatea se constată de instanța.

Suspendarea și amânarea concursului de recrutare

ART. 38.

 • (1) În cazul în care, de la data anunțării concursului și până la afișarea rezultatelor finale ale acestuia, conducătorul instituției organizatoare (primăria ) este sesizat cu privire la nerespectarea prevederilor legale privind organizarea și desfășurarea concursului, se va proceda la verificarea celor sesizate cu celeritate. În cazul în care se constată că nu au fost respectate prevederile legale sau când aspectele sesizate nu pot fi cercetate cu încadrarea în termenele procedurale prevăzute, desfășurarea concursului va fi suspendată.

 • (2) Sesizarea poate fi făcută de către membrii comisiei de concurs ori ai comisiei de soluționare a contestațiilor, de către oricare dintre candidați sau de către orice persoană interesată.

 • (3) În situația în care, în urma verificării realizate potrivit alin. (1), se constată că sunt respectate prevederile legale privind organizarea și desfășurarea concursului, acesta se desfășoară în continuare.

ART. 39.

 • (1) În cazul în care, din motive obiective, nu se pot respecta data și ora desfășurării concursului:

 • a) concursul se amână pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice;

 • b) se reia procedura de organizare și desfășurare a acestuia dacă amânarea nu poate fi dispusă conform lit. a).

 • (2) În situația constatării necesității amânării concursului, instituția publică are obligația:

 • a) afisarii si comunicarii noii date de desfășurare a concursului

 • b) informării candidaților ale căror dosare au fost înregistrate, dacă este cazul, prin orice mijloc de informare care poate fi dovedit.

ART. 40.

Candidaturile înregistrate la concursul a cărui procedură a fost suspendată sau amânată se consideră valide dacă persoanele care au depus dosarele de concurs completează și depun un formular de înscriere în noul termen.

ART. 41. Prezentarea la post

 • (1) Candidații declarați admiși la concursul de ocupare postului vacant de director din cadrul Cantinei de Ajutor Social Galați, corespunzător unei funcții contractuale sunt obligați să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afișării.

 • (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat "admis" la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși 30 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului.

 • (3) În cazul admiterii la concursul pentru ocuparea unui post temporar vacant de director din cadrul Cantinei de Ajutor Social Galați, contractul de muncă se încheie pe perioada absenței titularului postului.

 • (4) În cazul neprezentării la post la termenul stabilit la alin. (1) și în lipsa unei înștiințări potrivit alin. (2), postul este declarat vacant, urmând să se comunice candidatului care a obținut nota finală imediat inferioară posibilitatea de a ocupa postul.

Președinte de ședință

Bugeag Gheorghe