Hotărârea nr. 177/2013

Finantarea de la bugetul local a ASOCIATIEI CLUBUL SPORTIV DE VOLEI DONARIS 2010

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.177 din 25 04 2013

privind finanțarea de la bugetul local a ASOCIAȚIEI CLUBUL SPORTIV DE VOLEI DONARIS 2010

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:i65/25 04 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25 04 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr.74 860/22 04 2013, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr.74 862/22 04 2013, al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Generale Servicii Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere prevederile HCL nr.42/10 03 2011 privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea de la bugetul local a unor activități desfășurate de structurile sportive din municipiul Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.12, alin.2 coroborat cu art.67 - 69 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000, actualizata;

Având în vedere prevederile art. 36,alin.1, alin. 2,lit.”d”, alin.6, lit.”a”, pct.6 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă finanțarea de la bugetul local a ASOCIAȚIEI CLUBUL SPORTIV DE VOLEI DONARIS 2010.

Art.2 - Se aprobă contractul de asociere între ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV DE VOLEI DONARIS 2010 și Municipiul Galați, prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Marian Alexandru

Contrasemneaza Secretarul municipiului Galati Radu Octavian Kovacs

ANEXA la HCL 177/25 04 2013

CONTRACT DE ASOCIERE Nr. __________ / _________

Art. 1 - PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1.1. Municipiul Galati, cu sediul în municipiul Galați, str. Domnească nr. 38, cod

fiscal 3814810, cont curent ______________________, deschis la Trezoreria

municipiului Galați, reprezentat prin Primar, Marius Stan și ec. Doina Stamate -Director Direcția Financiar Contabilitate, și

 • 1.2.  ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV DE VOLEI DONARIS

2010_________________________-, cu sediul în municipiul Galați, str. _______

NR. ______, cod fiscal ____________, cont nr

___________________________, deschis la Banca _____________________, reprezentata prin Presedinte - ____________________.

Art. 2 - DEFINIREA ASOCIERII

 • 2.1. Părțile semnatare au decis să incheie prezentul contract, conform prevederilor art. 36 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicata și în baza art. 12, alin. 2, coroborat cu art. 67 - 69 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000 cu modificarile si completarile ulterioare.

 • 2.2. Contractul de asociere se încheie în baza Hotărârii Consiliului Local al

municipiului Galați nr. ____________ privind asocierea Municipiului Galați cu

ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV DE VOLEI DONARIS 2010 .

Art. 3 - OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 3.1. Prezenta asociere are ca obiect promovarea și dezvoltarea activității sportive în municipiu, prin susținerea financiară a activităților sportive desfășurate de catre ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV DE VOLEI DONARIS 2010 .

 • 3.2. Actiunea(le)/activitatea(le), respectiv categoriile de cheltuieli care se pot finanta din suma repartizata sunt prevazute in anexa la contract.

 • 3.3. Susținerea financiară pentru anul 2013 se va realiza prin alocarea de la

bugetul local a sumei de ____25 000_____- lei din capitolul de cheltuiala 67.02.59.

 • 3.4. Platile se vor face in transe in functie de disponibil, in baza solicitarilor clubului sportiv.

Art. 4 - DURATA CONTRACTULUI

 • 4.1. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre ambele parti si este valabil pana la data de 31.12. 2013.

Art. 5 - DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 5.1. Municipiul Galați:

 • 5.1.1. Municipiul Galați se obligă sa sustina financiar activitatile sportive a structurii beneficiare, prin finantare din bugetul local al municipiului Galați.

 • 5.1.2. Municipiul Galați va vira sumele stabilite în contul ASOCIATIEI CLUBUL SPORTIV DE VOLEI DONARIS 2010prevăzut la art. 1, punctul 1.2., pe baza documentelor justificative.

 • 5.1.3. Sumele alocate vor fi verificate de către reprezentanții Municipiului Galați, conform prevederilor legale.

 • 5.2. ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV DE VOLEI DONARIS 2010 :

 • 5.2.1 ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV DE VOLEI DONARIS 2010se obligă să nu transfere sau sa cesioneze drepturile dobandite prin prezentul contract de asociere altor persoane fizice sau juridice.

 • 5.2.2. Sa utilizeze suma prevazuta la art. 3.2 exclusiv pentru finantarea actiunilor sportive stabilite prin contract si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

 • 5.2.3. Sa realizeze actiunile prevazute in contract.

 • 5.2.4. Sa prezinte decontul pentru plata efectuata in decurs de 60 de zile de la data efectuarii platii de catre Municipiul Galati, constand in documente justificative (copii de pe facturi, ordine de plata, chitante, contracte, state de plata, etc.).

 • 5.2.5. Fiecare sportiv/echipa/club care primeste din partea Municipiului Galati o finantare anuala de cel putin 100.000 de lei are urmatoarele obligatii, timp de 365 de zile, din momentul semnarii contractului de finantare:

 • 1. Sa afiseze pe echipamentul de joc sigla Municipiului Galati si mesajul “Municipiul Galati sprijina sportul”. Daca municipalitatea este cel mai important sponsor al sportivului/echipei/clubului, atunci mesajul va fi afisat pe piept. In cazul in care este al doilea sponsor, mesajul va fi afisat pe spate, deasupra numarului de concurs. Daca este al treilea, mesajul este afisat pe spate, sub numarul de concurs. Daca municipalitatea nu se afla printre primii trei sponsori, pozitia pe echipament va fi negociata direct intre reprezentantii Primariei si cei ai sportivului/echipei/clubului.

 • 2. Sigla Municipiului Galati si mesajul “Municipiul Galati sprijina sportul” vor fi prezente pe orice panou in dreptul caruia se fac declaratiile de presa, in Galati, de catre sportivul sau reprezentantii echipei/clubului care a primit finantarea. Colajul publicitar al municipalitatii trebuie sa fie cel putin la fel de mare ca restul mesajelor publicitare afisate.

 • 3. La intrarea pe arena sportiva din Galati unde evolueaza sportivul/echipa care a beneficiat de finantare va fi montat, pe cheltuiala Municipiului, un panou de dimensiunile 2x4 metri pe care sa fie afisata sigla municipalitatii si mesajul “ Municipiul Galati sprijina sportul”.

 • 5.2.6. Sa desfasoare actiuni pentru promovarea spiritului de fair-play precum si actiuni de prevenire si combatere a dopajului.

Art. 6. CRITERII DE PERFORMANȚĂ SPORTIVĂ

 • 6.1 Criteriile de performanta sportiva a cluburilor care vor beneficia de finanțare de la Consiliul Local Galați sunt:

 • 1. Rezultate obținute la nivel național și internațional;

 • 2. Numărul de sportivi legitimați și echipe participante în campionate;

 • 3. Numărul de sportivi de performanță componenți ai loturilor naționale ale României;

 • 4. Obiectivul(e) propus(e);

 • 5. Îndeplinirea și asumarea responsabilităților asupra obiectivelor propuse în programul sportiv pe anul precedent.

 • 6.2 Cluburile și asociațiile sportive au obligatia prezentarii situatiei privind indeplinirea criteriilor de performanta pana la data de 15 decembrie a fiecarui an.

 • 6.3 Cluburile și asociațiile sportive vor fi evaluate cu calificativele: nesatisfăcător, satisfăcător, bine și foarte bine.

Art. 7 - MODIFICAREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 7.1. Încetarea prezentului contract poate avea loc în următoarele cazuri:

 • a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;

 • b) prin acordul părților contractante;

 • c) în urma ivirii unui caz de forță majoră;

 • d) imposibilitatea asigurării fondurilor bănești de către Municipiul Galați;

 • e) prin reziliere:

 • - în cazul nerespectării destinației sumelor alocate;

 • - în cazul în care nu se realizeaza actiunea la care ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV DE VOLEI DONARIS 2010 s-a obligat prin prezentul contract;

 • - dacă nu se respectă clauzele stipulate în prezentul contract, rezilierea se face drept, fără punerea în întârziere și fără intervenția instanței.

Art. 8 - REGLEMENTAREA LITIGIILOR

 • 8.1. Eventualele litigii, neînțelegeri sau pretenții, având legătură cu prezentul contract de asociere, sau încălcarea, încetarea sau invalidarea acestuia, va fi soluționată pe cale amiabilă, în caz contrar părțile se vor adresa instanței de judecată de drept comun.

Art. 9 - FORȚA MAJORĂ

 • 9.1. Prin forță majoră se înțeleg evenimente imprevizibile și inevitabile independente de voința părților, intervenite după intrarea în vigoare a prezentului contract, și care împiedică în mod obiectiv execuția integrală sau parțială a obligațiile ce decurg din acest contract.

 • 9.2. În caz de apariție a unui eveniment de forță majoră, partea care îl invocă trebuie să informeze cealaltă parte în termen de 5 zile de la apariția lui, sau de la data la care a luat la cunoștință de acesta, prin notificare expresă. Încetarea cazului de forță majoră va fi de asemenea adusă la cunoștința celeilalte părți în termen de 5 zile de la încetare, prin notificare expresă.

Art. 10 - CLAUZE SPECIALE

 • 10.1. Părțile au obligația de a nu întreprinde nimic de natură a afecta buna desfășurare a activității care face obiectul prezentului contract de asociere.

 • 10.2. Prevederile prezentului contract de asociere nu pot fi interpretate ca dând naștere unui tip de persoană juridică distinctă, iar terții au acțiune în justiție numai împotriva părții cu care au contract, cealaltă parte neputând fi trasă la răspundere.

 • 10.3. Modul de gestionare a sumelor alocate de Municipiul Galați către ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV DE VOLEI DONARIS 2010, respectiv realizarea actiunilor propuse pentru anul 2013, va fi controlat de către Directia Generală Buget Finanțe si de catre persoana desemnata prin Dispozitia Primarului Municipiului Galati.

Art. 11 - DISPOZIȚII FINALE

 • 11.1. Modificarea, adaptarea și completarea prezentului contract, se va face numai cu acordul scris al ambelor părți asociate, prin acte adiționale.

 • 11.2. Prezentul contract de asociere a fost încheiat în data de _____________, în 2 exemplare de valoare juridică egală.

MUNICIPIUL GALAȚI

PRIMAR

Marius Stan

Director Direcția Financiar Contabilitate

Ec. Doina Stamate

Director Direcția Generală Servicii Publice

Silviu Bacalum

Control Financiar Preventiv

Campeanu Rodica

Avizat Juridic

Stefan Aurelian

Responsabil Contract

Grecu Valentin

ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV DE VOLEI DONARIS 2010 PRESEDINTE


Președinte de ședință

Marian Alexandru


ROMANIA

JUDETUL GALATI

MUNICIPIUL GALATI

ANEXA

LA CONTRACTUL DE ASOCIERE NR. ____________/_________

Categoriile de cheltuieli care vor fi finantate prin contractul de asociere sunt urmatoarele:

 • 1. Achiziționare materiale și echipament sportiv;

 • 2. Servicii de inchiriere baze sportive, vestiare, spatii de recuperare;

 • 3. Transport aferent competițiilor pentru sportivi și antrenori;

 • 4. Cazare si masa;

 • 5. Asigurarea serviciilor medicale,a ordinii publice și a respectării normelor de pază și protecție contra incendiilor ,la locul de desfășurare a acțiunilor sportive;

 • 6. Taxe de înscriere și/sau de participare la acțiunile sportive ,taxe de organizare a acțiunilor,în condițiile stabilite de organizatori;

 • 7. Alimentație de efort;

 • 8. Plata arbitrilor.

 • 9. Salarii, premii, indemnizatii, prime si alte drepturi sportivi si antrenori.

CATEGORII DE CHELTUIELI NEELIGIBILE:

• Cheltuieli cu intretinerea si reparatia mijloacelor fixe;

• Achizitii de terenuri, cladiri;

• Achizitii bunuri care se constituie in obiecte de inventar si mijloace fixe;

• Alte cheltuieli care contravin legislatiei in vigoare privind finantarile din fonduri publice.

Decontarea se poate face doar pentru capitolele de cheltuieli eligibile și pentru care s-au depus documente justificative în termenul prevăzut în contract , în limitele stipulate în H.G. nr.1.447 /2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă.

Avand in vedere alocarea fondurilor de la bugetul local, toate cheltuielile cuprinse in prezenta anexa se vor efectua cu respectarea normativelor de cheltuieli cuprinse in legislatia in vigoare privind:

- drepturile banesti ale salariatilor institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului;

- drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;

- achizitiile publice.

MUNICIPIUL GALAȚI      ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV DE VOLEI

DONARIS 2010

PRIMAR PRESEDINTE Marius Stan

Director Direcția Financiar Contabilitate

Ec. Doina Stamate

Director Direcția Generală Servicii Publice

Silviu Bacalum

Control Financiar Preventiv

Campeanu Rodica

Avizat Juridic

Stefan Aurelian

Responsabil Contract

Grecu Valentin