Hotărârea nr. 170/2013

Includerea actiunilor cultural - artistice dedicate Zilei de 1 mai - Ziua Internationala a Muncii in programul manifestarilor Teatrului Muzical Nae Leonard, pe anul 2013

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.170

din 25 04 2013

privind: includerea actiunilor cultural - artistice dedicate Zilei de 1 mai - Ziua Internationala a Muncii in programul manifestarilor Teatrului Muzical Nae Leonard, pe anul 2013

Inițiator: Primarul municipiului Galati, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:163/25 04 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25 04 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 76090 /25 04 2013, a Primarului municipiului Galati;

Având în vedere raportul de specialitate nr.76092 / 25 04 2013 , al Direcției Generale Servicii Publice;

Având în vedere adresa nr. 22986/25 04 2013 a Teatrului Muzical “Nae Leonard”

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere prevederile art.2, lit.”a” din OG nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”a”, “d”, alin. 3, lit.”c”, alin.6, lit.”a”, pct.4, 5 și 6 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art.i-Se aprobă includerea acțiunilor cultural - artistice dedicate Zilei de 1 mai - “Ziua Internationala a Muncii” in programul manifestarilor Teatrului Muzical Nae Leonard, pe anul 2013.

Art.2 - Se aprobă alocarea sumei de 60 000 lei de la bugetul local, cap. 67.02. pentru desfășurarea manifestărilor dedicate Zilei de 1 Mai.

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Marian Alexandru

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Galati

Radu Octavian Kovacs