Hotărârea nr. 17/2013

Aprobarea costului mediu lunar de intretinere in Caminul pentru Persoane Varstnice "Stefan cel Mare si Sfant" Galati, pentru anul 2013

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.17

din 31 01 2013

privind: aprobarea costului mediu lunar de întreținere în Căminul pentru Persoane Vârstnice « Ștefan cel Mare și Sfânt» Galați, pentru anul 2013

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 19/29 01 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinara în data de 31 01 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 51 870/22 01 2013, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 51 872/22 01 2012, al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică Locală;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr. 9/14 01 2013, a Căminului pentru persoane vârstnice “Ștefan cel Mare și Sfânt” Galați;

Având în vedere prevederile HCL nr.530/10 11 2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Căminului pentru persoane Vârstnice “Ștefan cel Mare și Sfânt” Galați;

Având în vedere prevederile art. 24, alin.3 si art.25, alin.1,alin.5, lit.”b” din Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicată, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 36,alin.i, alin. 2, lit.”d” și alin.6, lit.”a”, pct.2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.1 — Se aprobă costul mediu lunar de întreținere în Căminul pentru Persoane Vârstnice « Ștefan cel Mare și Sfânt» Galați, pentru anul 2013, în cuantum de 536 lei.

Art.2 - HCL nr. 97/26 02 2009 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției lunare de întreținere și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției stabilite pentru beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice ”Ștefan cel Mare și Sfânt” Galați și susținătorii legali ai acestora, se modifică și completează corespunzător.

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Bugeag Gheorghe

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Galati

Grigore Matei