Hotărârea nr. 167/2013

Atribuirea denumirii unei piete din municipiul Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.167 din 25 04 2013

privind: atribuirea denumirii unei piețe din municipiul Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:i59/22 04 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25 04 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr.73 084/15 04 2013, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr.73 086/15 04 2013, al Instituției Arhitect Șef;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere Avizul nr.2/11 03 2013, al Comisiei de atribuire de denumiri a județului Galați;

Având în vedere prevederile HCL 119/29 04 2010 privind aprobarea Regulamentului de Nomenclatură stradală pentru municipiul Galați;

Având în vedere prevederile art.2, alin,1, lit.”d” și art.3, alin.1 din OG 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit.”c” și alin.5, lit.”d” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art.1 — Se aprobă atribuirea denumirii „PIAȚA GENERAL HENRI MATHIAS BERTHELOT 1861 — 1931”, zonei situate la intersecța bulevardului Milcov cu strada 1 Decembrie 1918, conform planului de situație anexat care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Marian Alexandru

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Galati

Radu Octavian Kovacs