Hotărârea nr. 160/2013

Schimbarea regimului juridic din spatiu cu alta destinatie in locuinta a apartamentului nr.7, bloc A1, str. Brailei nr.169, municipiul Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.160 din 25 04 2013

privind: schimbarea regimului juridic din spațiu cu altă destinație în locuință a apartamentului nr.7, bloc Ai, str. Brăilei nr.169, municipiul Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 155/22 04 2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25 04 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 70 418/2 04 2013, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 70 420/02 04 2013, al Direcției Fond Locativ;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1- Se aprobă schimbarea regimului juridic din spațiu cu altă destinație în locuință, a apartamentului nr.7, bloc A1, str. Brăilei nr.169, municipiul Galați, înregistrat în patrimoniul privat al municipiului Galați, la numărul de inventar 11 374.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Marian Alexandru

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Galati

Radu Octavian Kovacs