Hotărârea nr. 158/2013

Modificarea si completarea art. 1 al H.C.L nr. 156/17.03.2005 referitoare la concesionarea fara licitatie publica, doamnei Vasile Constanta, cabinetul medical individual cu suprafata exclusiva de 18,63 mp si suprafata de 37,25 mp reprezentand cota parte indiviza din suprafa?a in folosinta comuna totala a imobilului, pe durata de 8 ani si 2 luni, incepand cu 1.04.2005, cu specialitatea medicina generala (de familie), amplasat la etajul imobilului Dispensar nr. 1, 2, 3, adulti, situat in Galati str. Saturn nr. 18

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.158

din 25 04 2013

privind: modificarea și completarea art. 1 al H.C.L nr. 156/17.03.2005 referitoare la concesionarea fără licitație publică, doamnei Vasile Constanta, cabinetul medical individual cu suprafața exclusivă de 18,63 mp și suprafața de 37,25 mp reprezentând cota parte indiviză din suprafața în folosință comună totală a imobilului, pe durata de 8 ani și 2 luni, începând cu 1 04 2005, cu specialitatea medicină generală (de familie), amplasat la etajul imobilului Dispensar nr. 1, 2, 3, adulți, situat în Galați str. Saturn nr. 18

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 164/25 04 2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25 04 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 71 462/08 04 2013, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 71 464/08 04 2013, al Serviciului Evidența Patrimoniului și Concesionări Bunuri Patrimoniale;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere solicitarea nr. 1382/11 03 2013 a doamnei doctor Vasile Constanța;

Având în vedere prevederile art. 385, alin.1 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 5, alin.1 și alin. 2 din HG nr. 884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art.1- Se aprobă modificarea și completarea art.1 al HCL 156/17.03.2005, în sensul prelungirii dutarei de concesionare cu 5 ani, respectiv până la data de 01 06 2018.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Marian Alexandru

Contrasemneaza Secretarul municipiului Galati

Radu Octavian Kovacs