Hotărârea nr. 155/2013

Numirea reprezentantului Adunarii Generale a Actionarilor (AGA) la SC ADMINISTRATIA PIETELOR AGROALIMENTARE SA Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.155 din 16 04 2013

privind numirea reprezentantului Adunării Generale a Acționarilor (AGA) la SC ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR AGROALIMENTARE SA Galați

Inițiatori: Primarul municipiului Galați, Marius Stan și Viceprimarul municipiului Galați, Popa Florin;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 146/12 04 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 16 04 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr.74 086/16 04 2013, a inițiatorilor Primarul municipiului Galați, Marius Stan și Viceprimarul municipiului Galați, Popa Florin;

Având în vedere raportul de specialitate nr.74 088/16 04 2013, al Compartimentului Asistență Tehnică și Juridică Consiliul Local;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile art.3, pct.2, lit.”a” din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere prevederile art.1, alin.1 din HG nr. 794/1991 cu privire la drepturile ce se acordă împuterniciților statului, administratorilor și cenzorilor de la societățile cu capital integral de stat, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere prevederile art. 36 alin. 1, alin.2, lit.”a” coroborat cu alin.3, lit.”c”, art.37 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.1 — Se aprobă numirea doamnei Grigorescu Carmen, reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor (AGA) la SC ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR AGROALIMENTARE SA Galați.

Art.2 - Se aprobă indemnizația lunară pentru activitatea desfășurată de reprezentantul Adunării Generale a Acționarilor (AGA) , la nivelul de 15 % din remunerația lunară a directorului general al societății.

Art.3- Orice alte prevederi anterioare contrare se revocă.

Art.4 - Actul constitutiv al SC ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR AGROALIMENTARE SA Galați. se modifică și completează corespunzător cu prevederile prezentei hotărâri.

Art.5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.6 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Marian Alexandru

Contrasemneaza Secretarul municipiului Galati

Radu Octavian Kovacs