Hotărârea nr. 153/2013

Desemnarea membrilor consiliului de administratie la RA Administratia Zonei Libere Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.153 din 16 04 2013

privind desemnarea membrilor consiliului de administrație la RA Administrația Zonei Libere Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 150/12 04 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 16 04 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 74 070/16 04 2013, a inițiatorului Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 74 072/16 04 2013, al Compartimentului Asistență Tehnică și Juridică Consiliul Local;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere procesul verbal nr. 71 698/9 04 2013, privind rezultatele selecției membrilor Consiliului de Administrație;

Având în vedere prevederile art.5 si art.8 din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”a” , alin.3, lit.”c” și alin.9 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă numirea următoarelor persoane ca membri în Consiliul de Administrație la RA Administrația Zonei Libere Galați:

  • 1. Țârlea Adrian

  • 2. Hapeci Daniela Simona

  • 3. Gogoașă Leonard

  • 4. Docan Gheorghe Sterian

  • 5. Istrate Mihai

Art.2 - Durata mandatului membrilor numiți la art.1 al prezentei hotărâri este de 4 ani.

Art.3 - Remunerația membrilor consiliului de administrație este formată dintr-o îndemnizație lunară fixă , în procent de 10% din remunerația lunară a directorului general al societății, sumă ce va fi revizuită anual.

Art.4 - Actul constitutiv al RA Administrația Zonei Libere Galați se modifică corespunzător cu prevederile prezentei hotărâri.

Art.5- Orice alte prevederi anterioare contrare se revocă.

Art.6 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.7 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Marian Alexandru

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Galati

Radu Octavian Kovacs