Hotărârea nr. 142/2013

Modificarea si completarea anexei la HCL nr.318/7.09.2010 referitoare la atribuirea directa prin contract de concesiune S.C. GOSPODARIRE URBANA S.A, pe o perioada de 10 ani, a unor bunuri, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.142 din 16 04 2013

privind modificarea și completarea anexei la HCL nr.318/7 09 2010 referitoare la atribuirea directă prin contract de concesiune S.C. GOSPODĂRIRE URBANĂ S.A, pe o perioadă de 10 ani, a unor bunuri, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:145/9 04 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 16 04 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr.66 998/22 03 2013, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr.66 700/22 03 2013, al Serviciului Evidența Patrimoniului și Concesionări Bunuri Patrimoniale;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.120 746/11 12 2008;

Având în vedere procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.52 764/25 01 2013;

Având în vedere prevederile art.1, alin.1 și 2, art.3, art.4, alin.1 și 2, art.5, lit.”b” și art.59 din OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune bunuri proprietate publică;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1, alin.2, lit.”c” alin.5, lit.”a” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă modificarea și completarea anexei la HCL nr.318/7 09 2010, în sensul completării acesteia cu bunurile individualizate în anexa A, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Marian Alexandru

Contrasemneaza Secretarul municipiului Galati

Radu Octavian Kovacs

Anexa A

La HCL nr.142/16 04 2013

Bunuri cu care se completează anexa la H.C.L nr.318/2010, cu modificările și completările ulterioare

Nr. crt.

Denumire bunuri

Număr inventar

Valoare(lei)

14. ALTE MIJLOACE FIXE AFLATE IN GESTIUNEA SOCIETĂȚII

1.

Modernizare Stadion Dunarea - Etapa II: -amenajare teren fotbal- gazon artificial 6919 mp -imprejmuire - panouri tip Metro- 105ml

29404

pct. 5, 7

738.485,95

din care

 • - 729.530,58

 • -   8.955,37

2.

Toalete publice zona Talcioc: cladire (9,7 * 6,7m, h=2.5m), zidarie din caramida, tamplarie aluminiu, faianța, gresie, 9 cabine

280278

224.345,32

3.

Asigurare versant Lac Vanatori :

 • -  terasamente drum:73.900 mc

 • -  suprastructura drum:carosabil -2000mp, trotuare-590mp, parcare- 800mp, borduri mari-700buc, borduri mici- 278buc

 • -  aparare mal - dalare mal: -3160buc

 • -  1 fosa septica

 • -   1 grup sanitar

210043

2.425.394,20

din care:

 • - 603.538,78

 • - 391.462,38

 • - 1.093.567,35

 • -  133.421,81

 • -  203.403,88

Președinte de ședință

Marian Alexandru