Hotărârea nr. 141/2013

Darea in administrare Serviciului Public Ecosal Galati a 3000 containere, bunuri proprietatea Municipiului Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.141 din 16 04 2013

privind darea în administrare Serviciului Public Ecosal Galați a 3000 containere, bunuri proprietatea Municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:i38/9 04 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 16 04 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 71302/05 04 2013, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 71304/05 04 2013, al Serviciului Evidența Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.2, alin.1, lit.”i” și art.4, alin.1 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată;

Având în vedere prevederile art.15, alin.1 din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă darea în administrare Serviciului Public Ecosal Galați, a 3000 containere, proprietatea municipiului Galați, individualizate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - La data semnării actului de dare în administrare, va înceta custodia celor 3000 de containere.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Marian Alexandru

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Galati

Radu Octavian Kovacs

Anexa

La HCL nr.141/16 04 2013

Bunuri ce se transmit in administrare Serviciului Public Ecosal:

Nr. crt.

Denumire bunuri

Nr. bucati

Valoare/buc

(lei)

Valoare totala (tei)

1.

Containere 1,1 mc

3000

1040,9552

3.122.865,60

Președinte de ședință

Marian Alexandru