Hotărârea nr. 14/2013

Organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Galati pentru anul scolar 2013-2014

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.14 din 31 01 2013

privind: organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Galati pentru anul scolar 2013-2014

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 23/29 01 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 31 01 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 51 792/22 01 2013, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 51 794/22 01 2013, al Direcției Economice, Serviciului Evidența Patrimoniului și Serviciului Juridic;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.237/16.01.2013 a Inspectoratului Scolar Judetean Galati inregistrata la Primaria municipiului Galati sub nr.4956/22 01 2013;

Având în vedere prevederile art.61 alin.2 din Legea educatiei nationale nr.1/2011, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1— Se aprobă organizarea rețelei școlare a unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Galati pentru anul scolar 2013-2014, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Bugeag Gheorghe

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Galati

Grigore Matei

HCL 14.doc