Hotărârea nr. 139/2013

Atribuirea in folosinta gratuita pe o perioada de 4 ani societatii Industrial Parc S.R.L., a obiectivului de investitii - "Parc Industrial - Zona Libera Galati"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.139 din 16 04 2013

privind atribuirea în folosință gratuită pe o perioadă de 4 ani societatii Industrial

Parc S.R.L., a obiectivului de investiții - “Parc Industrial - Zona Libera Galati”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 143/9 04 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 16 04 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr.68 042/27 03 2013, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr.68 044/27 03 2013, al Serviciului Evidența Patrimoniului și Concesionări Bunuri Patrimoniale;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile HCL nr.78/27 02 2003 privind înființarea Societății Comerciale “Industrial Parc” SRL Galați;

Având în vedere Autorizația de Construire nr.1034/4 10 2006 și Autorizația de Construire nr.450/27 09 2010;

Având în vedere procesul-verbal de recepție parțială la terminarea lucrărilor nr.1670/8 01 2013;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1, alin.2, lit.”c” și art.124 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă atribuirea în folosință gratuită pe o perioadă de 4 ani societatii Industrial Parc S.R.L., a obiectivului de investitii - “Parc Industrial - Zona Libera Galati”.

Investiția este înregistrată în domeniul public al municipiului Galați, la numărul de inventar 213349 și este individualizată în anexele 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se revocă HCL nr. 532/2510 2007 referitoare la trecerea unui teren cu o suprafață de 21.8 ha din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Marian Alexandru

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Galati

Radu Octavian Kovacs

Anexa nr. 1

La HCL nr.139/16 04 2013

Nr. crt.

Denumire obiectiv

Nr. inventar

Valoare de inventar

1.

Drumuri si platforme

4.401.669,06

2.

Cabina poarta

92.000,28

3.

Gospodaria de apa si incendiu

799.958,81

4.

Retele apa potabila si incendiu

533.781,33

5.

Bazin de retentie statie pompare + canalizare

1.565.356,44

6.

Retea canalizare menajera+statie pompare

1.216.048,45

7.

Retele electrice si iluminat exterior

4.048.713,74

8.

Pavilion administrativ

2.592.480,70

9.

Hala de depozitare

1.118.538,57

10.

Total

213349

16.368.547,38

Președinte de ședință

Marian Alexandru