Hotărârea nr. 13/2013

Aprobarea preluarii in domeniul public al municipiului Galati si administrarea Consiliului Local Galati a imobilului situat in Galati, str. Ionel Fernic nr.33, bloc C 120, proprietar SC GALMOPAN SA

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.13

din 31 01 2013

privind: aprobarea preluării în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați a imobilului situat în Galați, str. Ionel Fernic nr.33, bloc C 120, proprietar SC GALMOPAN SA

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 34/29 01 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară data de 31 01 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 52 162/23 01 2013, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 52 164/23 01 2013, al Direcției Fond Locativ;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.4164/25 09 2012 a SC GALMOPAN SA Galați;

Având în vedere prevederile art.175, alin.1 din Codul de procedură fiscală, aprobat prin OG nr.92/2003, republicată, actualizată;

Având în vedere prevederile pct.1,2,4,8 b din Procedura privind stingerea creanțelor reprezentând impozite, taxe și alte venituri datorate bugetului de stat și/sau a creanțelor reprezentând contribuții sociale administrate de Ministerul Finanțelor Publice prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile proprietate a debitorilor, aprobată prin Ordinul nr.486/2007, actualizată, emis de MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR;

Având în vedere prevederile art.36,alin.i și alin.9 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art. 1 - Se aprobă preluarea în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați a imobilului situat în Galați, str. Ionel Fernic nr.33, bloc C 120, proprietar SC GALMOPAN SA

Imobilul este situat la parterul blocului C 120, are o suprafață totală construită pe teren indiviziune de 882 mp, suprafață totală construită pe teren în exclusivitate de 245 mp, o suprafață totală de teren în indiviziune de 441,11 mp și de teren în exclusivitate de 488 mp.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Bugeag Gheorghe

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Galati

Grigore Matei