Hotărârea nr. 125/2013

Modificarea si completarea listei bunurilor din domeniul public si privat al municipiului Galati aferente sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare al municipiului Galati, concesionate prin Contractul de delegare catre S.C. Apa Canal S.A. Galati, aprobata prin art.4 la H.C.L. nr. 310/2010, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.125

din 28 03 2013

privind: modificarea și completarea listei bunurilor din domeniul public și privat al municipiului Galați aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare al municipiului Galați, concesionate prin Contractul de delegare către S.C. Apă Canal S.A.Galați, aprobată prin art.4 la H.C.L. nr.310/2010, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:122/26 03 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară data de 28 03 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr.67 578/26 03 2013, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr.67580/26 03 2013, al Serviciului Evidența Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere solicitarea SC APA CANAL SA Galați nr.4 366/28 02 2013;

Având în vedere prevederile art.11, art.36, alin.1,alin.2, lit.”d”, alin.6, lit.”a”, pct.14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă modificarea și completarea listei bunurilor din domeniul public și privat al municipiului Galați aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare al municipiului Galați, concesionate prin Contractul de delegare către S.C. Apă Canal S.A.Galați, aprobată prin art.4 la H.C.L. nr.310/2010, cu modificările și completările ulterioare, în sensul radierii din listă a mijloacelor fixe prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Marian Alexandru

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Galati

Radu Octavian Kovacs

HCL 125.doc

PROPUNERI CASARI RETELE CANALIZARE ,INLOCUITE PRIN INVEST. ISPA - 2013

Nr. crt.

DENUMIRE REPER

NR. INV.

VAL INVENT.

VAL. RAMASA

AN PIF

CARACTERISTICI TEHNICE

(DEC. 2012)

1

Retea canalizare strada Bucovinei

210559

501,40

147,26

1962

colector ingropat DN 300mm L= 400 ml

2

Retea canalizare strada Al. I. Cuza

213247

221.211,97

57.045,50

1976

colector ingropat DN 400mm L= 400 ml

3

Colector canalizare Aleea Mercur

(retea canalizare centru , bl V3-V4)

110604

39.639,28

7.926,65

1964

colector ingropat DN 300mm L= 100 ml

SUBTOTAL 1

***

261.352,65

65.119,41

***

Nr. crt

DENUMIRE REPER

NR. INV.

VAL INVENT.

VAL. RAMASA

AN PIF

CARACTERISTICI TEHNICE

(DEC. 2012)

1

19 camine vizit. canal- retea canaliz.

210548

231.11

0

1956

colector ingropat DN 300, L= 200ml

2

Retea canalizare str. Brigadierilor

110615

15.411,96

0

1922

colector ovoid Ov 60 / 90

3

Retea canalizare str. Stelei

213246

327.720,92

0

1976

colector ingropat DN 500mm L= 450 ml

4

Retea canalizare str. Bucovinei

11238

120.807,28

0

1942

colector ingropat DN 300mm

5

Retea canalizare str. Libertatii

10216

181.210,92

0

1960

colector ingropat DN 300mm

6

Retea canalizare str. Libertatii

11215

35.027,19

0

1960

colector ingropat DN 300mm L= 900 ml

7

Retea canalizare str. Unirii

11257

20.656,57

0

1938

colector ingropat DN 400mm L= 250 ml

8

Retea canalizare str. Serei

11214

87.567,96

0

1961

canal colec. ingropat OV 60 / 90

9

Retea canalizare str. Basarabiei

11242

528.420,96

0

1921

canal colec DN 500- 1000mm; L= 600ml

SUBTOTAL 2

***

1.317.054,87

0

***

TOTAL

12 pozitii

1.578.407,52