Hotărârea nr. 124/2013

Infiintarea comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.124 din 28 03 2013

privind: înființarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 121/26 03 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28 03 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 67 776/26 03 2013, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 67 778/26 03 2013, al Serviciului Evidența Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile pct.II, alin.1 din Normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, aprobate prin HG nr.548/1999;

Având în vedere prevederile art.21, alin.1 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art. 1 - Se aprobă înființarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați, în următoarea

componență:

Primarul municipiului Galați

Directorul Direcției Generale Buget Finanțe

Arhitectul șef din cadrul Instituției Arhitect Șef

Directorul Direcției Infrastructură și Lucrări Publice Șeful Serviciului Juridic și Legalitate

Directorul Direcției Generale Servicii Publice

Directorul Direcției Dezvoltare Generală

Secretarul municipiului Galați

  • - președinte

  • - membru

  • - membru

  • - membru

  • - membru

  • - membru

  • - membru

  • - secretar

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Marian Alexandru

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Galati

Radu Octavian Kovacs