Hotărârea nr. 117/2013

Aprobarea programului multianual de investitii ale municipiului Galati, pentru perioada 2013 - 2016

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.117 din 28 03 2013

privind: aprobarea programului multianual de investiții ale municipiului Galați, pentru perioada 2013 - 2016

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 120/26 03 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28 03 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr.69 400/28 03 2013, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 69 440/28 03 2013, al Direcției Tehnice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.44, alin.1 și art.45 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art. 1 - Se aprobă programul multianual de investiții ale municipiului Galați, pentru perioada 2013 - 2016, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Programul multianual de investiții se revizuiește, se adaptează și se aprobă anual.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Marian Alexandru

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Galati Radu Octavian Kovacs

ANEXA

la HCL 117/28 03 2013

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII A MUNICIPIULUI GALATI CU FINANȚARE DIN BUGETUL LOCAL, FONDURI EUROPENE,CREDIT PENTRU 2013-2016

Obiectiv

2013

faza/sursa de finantare

2014

faza/sursa de finantare

2015 faza/sursa de finantare

2016 faza/sursa de finantare

1.

Subtraversare Dunare

Studiu solutie, de impact/ buget local

proiect tehnic/ parteneriat public privat

executie/ parteneriat public privat

executie/ parteneriat public privat

2.

Stadion Mall

Studiu parteneriat public privat / buget local

proiect tehnic/ parteneriat public privat

executie / parteneriat public privat

executie/ parteneriat public privat

3.

Modernizare Plaja Dunarea , Lac Vanatori

Studiu parteneriat public privat / buget local

proiect tehnic/ parteneriat public privat

executie / parteneriat public privat

executie/ parteneriat public privat

4.

Extindere si modernizare Drum de Centura

Studiu de fezabilitate/ buget local

proiect tehnic/ buget local , credit intern

executie / credit intern

executie credit intern

5.

Reabilitare unitati de invatamant in municipiul Galati

Studiu de fezabilitate/ buget local

proiect tehnic, executie/ buget local , credit

executie / credit

executie credit

6.

Net City (inclusiv iluminat)

Studiu de fezabilitate/ buget local si parteneriat public privat

proiect tehnic/ buget local, parteneriat public privat

executie / parteneriat public privat

executie/ parteneriat public privat

7.

Cresterea performantei energetice la blocurile de locuinte

proiect tehnic/ buget local

executie / buget local,buget de stat, fonduri europene

executie/ fonduri europene,buget local,buget de stat

executie/ fonduri europene,buget local,buget de stat

8.

Expropriere str.Traian intre str.Tecuci si str.Brailei

studiu impact,evaluari/ buget local

proiect tehnic/ credit intern

executie / credit intern

executie / credit intern

9.

Parcari supraetajate

studiu de prefezabilitate, studiu fezabilitate/ buget local

proiect tehnic/ parteneriat public privat sau credit intern

executie / parteneriat public privat

10.

Modernizare Faleza Dunarii

studiu impact,fezabilitate/buget local

proiect tehnic/buget local

executie /credit intern

executie /credit intern

11.

Sala Polivalenta Patinoar

Studiu de fezabilitate/ buget local

proiect tehnic,licitatie executie/ buget local, credit intern

executie / buget local, credit intern

executie / buget local, credit intern

12.

Cartier Filesti si Barbosi,apa,canalizare,drumuri

actualizare proiect/ buget local

executie din fonduri europene/credit intern

executie fonduri europene/credit intern

executie fonduri europene/credit intern

13.

Drumul Micro 21 (incinta unitate militara)

studiu prefezabilitate,P.U.D/ buget local

proiect tehnic,licitatie executie/ buget local

executie / buget local sau credit intern

executie / buget local sau credit intern

14.

Construire Locuinte sociale (Micro 17,Drumul Viilor nr.8)

studiu fezabilitate, actualizare proiect tehnic/ buget local

executie / credit intern

executie / credit intern

executie / credit intern

15.

Consolidare pavilion 1 si 2 al Spitalului de Psihiatrie

proiect tehnic/ buget local

executie / credit intern

executie / credit intern

16.

Reabilitare ansamblul strada Garii si str.Al.I.Cuza,str.Egalitatii, str.Enescu

Studiu de fezabilitate/ buget local

proiect tehnic,licitatie executie/ credit intern

executie / credit intern

executie / credit intern

17.

Modernizare str.Tecuci

Studiu de fezabilitate/ buget local

proiect tehnic,licitatie executie/ credit intern

executie / credit intern

executie / credit intern

18.

Modernizare strada Democratiei

licitatie executie,buget local , imprumut bancar

executie/credit intern, buget local

Executie/credit intern ,buget local

19.

Master plan-Studiu strategie de dezvoltare a municipiului Galati

Proiect/buget local

20.

Amenajări urbane

P.U.D.-uri /buget local

21.

Modernizare strada Siderurgistilor, strada 1 Decembrie 1918, strada Traian Vuia, strada H.Coanda cu linii de tramvai si achizitie tramvaie

Studiu de fezabilitate/ buget local

proiect tehnic si executie /

fonduri europene. buget local

executie /fonduri europene

executie /fonduri europene

Președinte de ședință

Marian Alexandru