Hotărârea nr. 113/2013

Aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii propuse pentru anul 2013, pentru obiectivul Reabilitare si modernizare Scoala gimnaziala nr.33 "Sf. Dumitru"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.113

din 28 03 2013

privind: aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii propuse pentru anul 2013, pentru obiectivul Reabilitare și modernizare Școala gimnazială nr.33"Sf. Dumitru"

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 88/12 03 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28 03 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 64 052/5 03 2013, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 64 054/5 03 2013, al Direcției Tehnice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere Devizul general pentru obiectivul de investiții - Reabilitare și modernizare Școala gimnazială nr.33"Sf. Dumitru";

Având în vedere prevederile art.44, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”b”, alin.4, lit.”d” și art.126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții propuse pentru anul 2013, pentru obiectivul Reabilitare și modernizare Școala gimnazială nr.33"Sf. Dumitru", prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Marian Alexandru

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Galati

Radu Octavian Kovacs

ANEXA la HCL 113/28 03 2013

Reabilitare și modernizare Școala gimnazială nr.33"Sf. Dumitru"

Consiliul Local al municipiului Galati impreuna cu Ministerul Educatiei si Cercetării, respectiv Inspectoratul Scolar al Județului Galati au inițiat o serie de acțiuni în vederea reabilitării, modernizării și extinderii bazei materiale a unitatilor de învățământ din municipiul Galati.

Școala gimnazială nr.33 din municipiul Galați este situată în cartierul Aeroport, ansamblul de locuit Micro 39A și asigură pregătirea școlară a elevilor din ciclurile primare și gimnaziale din acest cartier.

Clădirea este o construcție cu regim de înălțime P+2 niveluri și subsol, realizată în anul 1978, cuprinde 16 săli de clasă și încăperi anexe.

Izolația acoperișul tip terasă este degradată.

Tâmplăria exterioară și interioară este din lemn de brad, este degradată prezentând următoarele defecțiuni:

 • - cercevelele exterioare sunt deteriorate , crăpate, prezintă lufturi;

 • - accesoriile metalice deteriorate parțial;

 • - glafurile sunt putrede sau degradate.

Tâmplăria interioară este deteriorată, datorită exploatării intense.

Fațadele prezintă fisuri, crăpături, desprinderi, lufturi în jurul tâmplăriei exterioare și este înnegrită de praf, fum.

Pardoselile din sălile de clasă sunt uzate și deteriorate cu lufturi, lamele lipsă sau putrede, desprinse de pe stratul suport.

Instalațiile electrice prezintă defecțiuni sunt subdimensionate și nu îndeplinesc standardele în vigoare.

Instalația sanitară din grupurile sanitare , laboratoare și subsol prezintă un grad mare de uzură.

În subsolul tehnic s-au constatat pierderi de apă provenite de la conductele existente.

Obiectele sanitare sunt uzate și prezintă fisuri, armăturile sanitare sunt vechi și nu funcționează la parametrii normali.

Lucrările de îmbunătățire propuse sunt:

 • -  înlocuirea tâmplăriei din lemn cu tâmplărie din PVC cu geam termopan;

 • -  se va realiza sistemul de acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă metalică și se va izola placa peste etajul 2 cu polistiren cu grosimea de 12cm;

 • -  înlocuirea pardoselilior din parchet de fag cu pardoseli din parchet de stejar;

- înlocuirea pardoselilor din mozaic cu pardoseli din gresie;

- înlocuirea circuitelor din aluminiu cu conductoare din cupru tip Fy, montate în tuburi de protecție ignifuge, pozate îngropat;

 • -  înlocuirea coloanelor electrice la tabloul principal și tablourile secundare cu cabluri tip Cyyf pozate în ghenele existente;

 • -  înlocuirea aparatajului ( întrerupătoare, comutatoare, prize)

 • -  înlocuirea aparatelor de iluminat;

- înlocuire tablouri;

 • -  conductele purtătoare de apă rece existente se vor înlocui cu conducte din polipropilenă reticulată cu diametre cuprinse între 16 și 50 cm;

 • -  conductele existente pentru canalizare menajeră se vor înlocui cu conducte din polipropilenă ignifugă;

 • -  înlocuirea obiectelor sanitare.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției - 2.895.9iilei cu TVA Din care C+M           - 2.575.065 lei cu TVA

Durata de realizare a investiției este 12 luni.

Sursa de finanțare - buget local

Președinte de ședință

Marian Alexandru