Hotărârea nr. 109/2013

Aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii propuse pentru anul 2013, pentru obiectivul Consolidare Dispensar Pneumoftiziologie

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 109

din 28 03 2013

privind: aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii propuse pentru anul 2013, pentru obiectivul Consolidare Dispensar Pneumoftiziologie

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 90/12 03 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28 03 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 64 048/5 03 2013, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 64 050/5 03 2013, al Direcției Tehnice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere Devizul general pentru obiectivul de investiții - Consolidare Dispensar Pneumoftiziologie;

Având în vedere prevederile art.44, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”b”, alin.4, lit.”d” și art.126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții propuse pentru anul 2013, pentru obiectivul Consolidare Dispensar Pneumoftiziologie, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Marian Alexandru

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Galati Radu Octavian Kovacs

ANEXA

la HCL 109/28 03 2013

Consolidare Dispensar Pneumoftiziologie

Imobilul destinat Dispensarului TBC nr. 1, din cartierul Tiglina I, str. Regiment 11 Siret , Galati este o constructie cu regim de inaltime P+1E, cu o durata de exploatare de 50 ani.

In anul 1993, cladirea a suferit puternice tasari pe latura de nord, care s-au dezvoltat pana la denivelari de cca 60cm cu aparitia de fisuri si crapaturi in peretii constructiei, in soclul cladirii, in special in zidaria de etajul I si casa scarii .

Pentru acesta s-au intocmit 2 expertize tehnice (1993 si 2010) prin care s-a stabilit ca se incadreaza in clasa II de risc seismic ,corespunzind constructiilor la care probabilitatea de prabusire este redusa , dar la care sunt asteptate degradari structurale majore la incidenta cutremurului de proiectare;retelele sunt degradate atat in interiorul cladirii , cat si in exterior .

Prin proiect sunt prevazute urmatoarele lucrari:

-consolidarea cladirii prin tratarea fisurilor si crapaturilor existente, introducerea la colturi si in punctele cheie ale cladirii a elementelor verticale din beton armat pentru rigidizarea structurii din zidarie si interventii la nivelul fundatiilor prin supralatiri ale talpilor de fundare pentru restabilirea echilibrului la nivelul acestora

-refacerea instalatiilor de apa rece interioare si exterioare, apa calda, canalizare, instalatiile electrice, sanitare

-refacerea sistematizarii verticale, desfacerea si refacerea trotuarelor existente

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a investitiei - 1.024.413 lei din care C+ M - 853.907 lei

Capacitati: - Ad=346,20 mp

-retea exterioara apa rece pornim PEHD, 4 ml.

-retea exterioara canalizare &iio-20omm, PVC, L=8ml -instalații termice -polipropilena, ®2OX2,8-5OX5,6mm

L=320ml

-sistematizare verticala

-instalatii electrice L=350mp

Durata de realizare a investitiei 18 luni .

Sursa de finantare: buget local

Președinte de ședință Marian Alexandru