Hotărârea nr. 108/2013

Alegerea presedintelui de sedinta

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.108 din 14 03 2013

privind alegerea președintelui de ședință

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 113/14 03 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 14 03 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 65 714/14 03 2013, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr.65 716/14 03 2013, al Compartimentului Asistenta Tehnica si Juridica Consiliul Local

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile art.35 și art. 36, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art.1 - Se alege președinte de ședință, pentru o perioadă de 3 luni, domnul Marian Alexandru, consilier local.

Art.2- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Bugeag Gheorghe

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați

Radu Octavian Kovacs