Hotărârea nr. 105/2013

Aprobarea incheierii Conventiei de parteneriat intre Cantina de Ajutor Social si Fundatia Familia Galati pentru sustinerea proiectului "CENTRU DE ZI PENTRU COPIII DIN FAMILII IN DIFICULTATE”

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.105

din 14 03 2013

privind aprobarea încheierii Convenției de parteneriat între Cantina de Ajutor Social și Fundatia Familia Galati pentru sustinerea proiectului “CENTRU DE ZI PENTRU COPIII DIN FAMILII ÎN DIFICULTATE”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 112/14 03 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 14 03 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 65 236/12 03 2013, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 65 274/12 03 2013, al Direcției Economice și al Direcției Administrație Publică Locală;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere prevederile art.2, alin.2 din HG nr.421/2008 privind stabilirea nivelului minim al alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din institutiile publice de asistenta sociala;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit.”d”, alin.6, lit.”a”, pct.2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art. 1 - Se aprobă încheierea Convenției de parteneriat între Cantina de Ajutor Social și Fundatia Familia Galatipentru sustinerea proiectului “CENTRUDE ZI PENTRU COPIII DIN FAMILII ÎN DIFICULTATE”

Convenția este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Bugeag Gheorghe

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Galati

Radu Octavian Kovacs

ANEXA

la HCL nr.105/14 03 2013

C O N V E N ȚIE

Nr. ______/___________2013

pentru acordarea de servicii de asistență socială

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL GALAȚI cu sediul în Galați, str Dogariei nr.26A ,tel/fax 0236/470017, 0236/460079, cod fiscal nr.3952197, cont de virament RO66TREZ30624680220XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Galați, reprezentata de d-na MATEI MARCELA - DIRECTOR INTERIMAR

SI

FUNDAȚIA “FAMILIA” cu sediul în Galați, str. Barboși nr. 6, tel. 0236/477423, cod fiscal 9748910, emis de DGFPCFS a județului Galați, cont RO03RNCB0141032884420001 deschis la Banca Comercială Romană, Sucursala Galați, reprezentată de Mariana Robea - director executiv al fundației, au convenit următoarele :

 • I. Obiectul convenției

 • 1. Acordarea de catre Cantina de Ajutor Social a mesei pentru un numar maxim zilnic de 50 de copii, beneficiarii ai proiectului “CENTRUL DE ZI PENTRU COPIII AFLATI ÎN DIFICULTATE”,in limita alocatiei zilnice de hrana prevazuta in HG 421/2008 privind nivelul alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din institutiile publice de asistenta sociala, respectiv 6 lei/zi/persoana.

 • 2. Nivelul alocatiei zilnice de hrana se modifica in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare.

 • II. Criterii de selectionare a beneficiarilor centrului

 • - venit/membru de familie sub 400 lei

 • - starea de sanatate a membrilor familiei

 • - conditiile de educare si ingrijire a copiilor in familie

- numarul de copii din familie

- numarul de copii elevi din familie

- situatia de risc de abandon scolar

- situatia scolara (vor avea prioritate cei cu rezultate slabe la invatatura datorate unei alimentatii necorespunzatoare varstei lor)

- conditii de locuit- vor avea prioritate cei care nu au conditii optime in familie pentru efectuarea temelor scolare

- nivelul de educatie al parintilor

- ocupatia parintilor

 • III. Durata convenției

Durata convenției este de la data semnării până la 31 decembrie 2013.

 • IV. Obligațiile fundatiei sunt:

 • 1. Acordarea serviciilor de asistență socială in cadrul proiectului “CENTRUL DE ZI PENTRU COPIII AFLATI ÎN DIFICULTATE” pentru un numar de 50 de copii;

 • 2. Depunerea până la data de 5 a fiecărei luni a situatiei persoanelor asistate care au beneficiat de acordarea mesei in luna anterioara ;

 • 3. Comunicarea în termen de 30 de zile la Cantina de Ajutor Social, în scris, a oricărei modificări cu privire la numarul de beneficiari ai proiectului;

 • 4. Transmiterea si in format electronic a bazei de date cu beneficiarii si serviciile sociale lunare acordate pana pe data de 5 a fiecarei luni , pentru luna anterioara.

 • V. Obligațiile Cantinei de Ajutor Social sunt :

1. Acordarea mesei prin Cantina de Ajutor Social pentru un numar maxim pe zi de 50 de copii.

 • VI. Forța majoră

Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea forței majore și de a lua orice măsură care îi stă la dispoziție în vederea încetării acesteia.

Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de trei luni, orice parte are dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentei convenții, fără ca nici o parte să poată pretinde daune - interese

Forța majoră exonerează părțile de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în prezenta convenție.

În cazul încetării forței majore care a condus la imposibilitatea asigurarii hranei, Cantina de ajutor social va notifica imediatfundatiei această situație.

În perioada în care, datorită unor cauze de forță majoră, fundatia se află în imposibilitatea de a acorda serviciile de asistență socială, masa nu se acordă.

 • VII. Suspendarea conventiei

Prezenta convenție se suspendă în cazul nerespectării obligațiilor prevăzute la Capitolul IV, puctul 1 și 2.

 • VIII. Încetarea convenției

Prezenta convenție încetează :

 • a. Prin acordul de voință al părților;

 • b. Prin reziliere, la solicitarea motivată a uneia dintre părți;

 • c. La data expirării duratei pentru care a fost încheiată, în cazul în care convenția nu a fost reziliată;

 • d. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de trei luni.

În cazul în care una dintre părți nu își respectă obligațiile asumate prin prezenta convenție, partea lezată va notifica părții în culpă să depună toate diligențele pentru executarea corespunzătoare a clauzelor contractuale.

Dacă partea în culpă nu se conformează în termen de 15 zile de la primirea notificării, partea lezată poate rezilia în mod unilateral, convenția.

 • IX. Modificarea convenției

Modificarea prezentei convenții poate fi făcută prin act adițional, cu acordul ambelor părți.

 • X. Litigii

În caz de litigiu, părțile vor încerca soluționarea acestuia, în mod amiabil.

În cazul în care nu reușesc soluționarea în mod amiabil a litigiului, acesta se soluționează de către instanțele judecătorești, potrivit legii.

 • XI. Dispoziții finale

Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentei convenții, trebuie să fie transmisă în scris.

Orice document scris trebuie înregistrat, atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

Prezenta convenție s-a încheiat la sediul Cantinei de Ajutor Social Galați, în două exemplare.

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL


FUNDAȚIA FAMILIA


Director interimar,

Director executiv


Mariana Robea


Matei Marcela

Președinte de ședință

Bugeag Gheorghe