Hotărârea nr. 99/2012

Schimbarea regimului juridic din locuinta in locuinta de serviciu, pentru apartamentul 30, situat in bl. A8, str. Traian nr. 97

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.99 din 18 10 2012

privind: schimbarea regimului juridic din locuință în locuință de serviciu, pentru apartamentul 30, situat în bl. A8, str. Traian nr. 97

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 143/1610 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 18 10 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr. 86 198/11 09 2012, a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr.86 200/11 09 2012, al Direcției Fond Locativ;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile art. 29 din HG nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr.114/1996, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1, alin.2, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, actualizată;

În temeiul art.45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001,republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș TE

Art.1. - Se aprobă schimbarea regimului juridic din locuință în locuință de serviciu, pentru apartamentul 30, situat în bl. A8, str. Traian nr. 97.

Art.2. - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri

Președinte de ședință

Popa Florin

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei