Hotărârea nr. 98/2012

Alocarea de la bugetul local al municipiului Galati a resurselor financiare necesare implementarii proiectului "Stagii moderne de practica in domeniul electronic", Colegiului Tehnic Radu Negru

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 98 din 18 10 2012

privind alocarea de la bugetul local al municipiului Galați a resurselor financiare necesare implementării proiectului “Stagii moderne de practică în domeniul electronic”, Colegiului Tehnic Radu Negru

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 116/19 09 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 1810 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr. 86 162/11 09 2012, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 86 164/11 09 2012, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1, alin. 2, lit.”b”, alin. 4, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂR Ă Ș TE

Art.1 - Se aprobă alocarea de la bugetul local al municipiului Galați a sumei de 9 200 lei reprezentând cheltuieli eligibile , în condițiile rambursării lor ulterioare, pentru implementarea proiectului “Stagii moderne de practică în domeniul electronic”, Colegiului Tehnic Radu Negru.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Popa Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei