Hotărârea nr. 88/2012

Aaprobarea cuantumului si numarului burselor care se acorda elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din municipiul Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 88 din 05 04 2012

privind aprobarea cuantumului și numărului burselor care se acordă elevilor din

învățământul preuniversitar de stat din municipiul Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 87/03 04 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 05 04

2012;

Având în vedere expunerea de motive nr. 32 438/02 04 2012, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 32 440/02 04 2012, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile art. 105, alin.2, lit.d” din Legea educației naționale nr. 1/2011 , actualizată;

Având în vedere prevederile art.3 ,art.4, art.6, art.7, art. 8, art.9, art. 10, art. 11, art. 12 și art.13 din anexa la Ordinul nr. 5 576/7 10 2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, emis de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, actualizat;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1 și alin. 9 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

h o tă r Ă ș te

Art.1 - Se aprobă acordarea unui număr de 101 burse de performanță elevilor din unitățile din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Galați care se încadrează în prevederile art. 6, alin.1, lit. “a”, lit. “b” și lit. “c” din anexa la Ordinul nr. 5 576/2011, actualizat, în cuantum de 50 lei/elev/lună.

Art.2 - Se aprobă acordarea unui număr de 5 151 burse de merit elevilor din clasele de învățământ gimnazial, liceal sau profesional, care au obținut media generală 9,00 și nota 10 la purtare în anul școlar anterior, respectiv în primul semestru al anului școlar pentru elevii aflați în clasele de început de ciclu, în cuantum de 25 lei/lună/elev.

Se aprobă acordarea burselor de merit elevilor din clasele învățământului gimnazial, liceal sau profesional - cursuri de zi - care au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor organizate de MECTS, în cuantum de 25 lei/elev/lună.

Art.3 - Se aprobă acordarea unui număr de 673 burse de studiu în cuantum de 35 lei/elev/lună, elevilor din clasele V - VIII care au obținut media generală de minim 9,00 în semestrul anterior celui care se acordă bursa și se încadrează prevederilor art. 9 din anexa Ordinului nr. 5 576/2011, actualizat.

Se aprobă acordarea unui număr de 400 burse de studii, în cuantum de 35 lei/elev/lună, elevilor din clasele IX - XII - cursuri de zi, care au obținut media generală de minim 9,00 în semestrul anterior celui care se acordă bursa și se încadrează prevederilor art. 9 din anexa la Ordinul nr. 5 576/2011, actualizat.

Art.4 - Se aprobă acordarea a 173 de burse de ajutor social, în cuantum de 35 lei/elev/lună, elevilor care se încadrează prevederilor art. 13, lit. “a” din anexa la Ordinul nr. 5 576/2011, actualizat.

Art.5 - Se aprobă acordarea a 456 de burse de ajutor social elevilor care se încadrează prevederilor art. 13, lit. “c” din anexa la Ordinul nr. 5 576/2011, actualizat.

Art.6 - Sumele pentru bursele aprobate la art.1, art.2, art.3, art.4 și art. 5 sunt prevăzute în bugetul local al municipiului Galați, la cap. 65.02.20.

Art.7 - HCL nr. 41/23 02 2012 privind aprobarea cuantumului și numărului burselor care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Galați se revocă.

Art.8 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.9- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Avram Răzvan Corneliu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei