Hotărârea nr. 83/2012

Acordarea unor ajutoare de urgenta

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.83

din 05 04 2012

privind acordarea unor ajutoare de urgență

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 84/03 04 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 05 04 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr. 31 862/02 04 2012, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 32 820/03 04 2012, al Serviciului Public de Asistență Socială;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 41 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin HG 50/2011, actualizată;

Având în vedere prevederile art.2 al HCL nr.163/2011 privind aprobarea categoriilor de persoane și condițiile de acordare a ajutoarelor de urgență și a unor prestații financiare excepționale;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art.1- Se aprobă acordarea ajutoarelor de urgență în vederea achitării datoriilor la plata cheltuielilor de întreținere pentru persoanele cuprinse în tabelul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Avram Răzvan Corneliu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore

ANEXA

la HCL nr. 83/05 04 2012

TABEL CU FAMILIILE CARE SOLICITĂ AJUTOR DE URGENȚĂ PENTRU ACHITAREA DATORIILOR LA ÎNTREȚINERE

}

Nr crt

NUME / PRENUME

ADRESA

Istoric social

Plan de interventie

CATEGORIA SOCIALA

VENITURI LEI

SUMA (LEI) ÎNTREȚINERE

Fami lie mono paren tală

Copii

fără părinți

Persoa ne

varstni ce

Familii cu

proble me grave de sănăta

te

totale

Pe membru de familie

>cu

H—< cu 4_ o

H—< cu Q

Aprobata

1.

PANĂ

VALERIA

Str. Ionel Fernic nr.2, bl.

N16, ap.91

Pană Valeria -   32 ani,

căsătorită, diagnosticată cu TBC pulmonar sec., asistent personal pentru fiul sau, 525 lei/lună salariu

Pană Spirache - soț, 40 ani, suferă de fibroză chistică LSD, plămân distrus post TBC, insuficiență respiratorie, boala pulmonară obstructivă cronică, pensionar invaliditate gr. II, 439 lei/lună pensie (din care se fac retineri la chirie lunar în sumă de 144 lei).

Pană Gabriel - Alexandru - fiu, 16 ani, persoană cu handicap grav, suferă de maladia Blaunt, elev în clasa a 9-a la Grup Școlar „Simion Mehedinți”, 84 lei/lună - alocație de stat dublă Pană Ramona - Elena - fiică,

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginaliza rii

X

1090

272

4732

3190 debit, fără penalități

14 ani, stare de sănătate bună,

elevă în clasa a 8-a la Șc. Gimnazială nr.18, 42 lei/lună -alocație de stat

Familia Pană locuiește într-un apartament compus din 3 camere, proprietate de stat, preluat cu datorii foarte mari la întreținere de la fostul chiriaș.

D-na Pană Valeria solicită ajutor financiar pentru achitarea datoriilor     acumulate     la

întreținere motivat de faptul că veniturile      familie      sunt

insuficiente pentru a fi cu plata la zi, o mare parte din venituri se duc pe medicamente, internari în spital și alimente.

2.

VICOL IOAN

Str. Brăilei

nr.159,

bl.A6,

ap.92

Vicol loan - 57 ani, despărțit în fapt, stare de sănătate bună, lucrează ca șofer la SC Atlas SA, 1057 lei/lună salariu

Vicol Marian - fiu, 16 ani, stare de sănătate bună, elev la Liceul Dumitru Motoc, 42 lei/lună alocație de stat

Vicol Daniel - fiu, 15 ani, stare de sănătate bună, elev la Liceul

Paul Dimo, 42 lei/lună alocație de stat

Vicol Victoria Cristina - fiică, 14 ani, stare de sănătate bună, elevă, 42 lei/lună alocație de stat

Vicol Violeta - fiică, 13 ani, stare de sănătate bună, elevă, 42 lei/lună alocație de stat

Vicol Adrian - fiu, 11 ani, stare de sănătate bună, elev, 42 lei/lună alocație de stat

Vicol Iuliana Corina - fiică, 8 ani, stare de sănătate bună, preșcolar, 42 lei/lună alocație de stat

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginaliza rii

Sprijin pentru obținerea unei locuințe în raport cu numărul de persoane

X

1393

155

9894

7831 debit, fără penalități

Vicol Alexandra Mariana - fiică, 5 ani, stare de sănătate bună, preșcolar, 42 lei/lună alocație de stat

Vicol Alina Andreea - fiică, 4 ani, stare de sănătate bună, preșcolar, 42 lei/lună alocație de stat

Familia     locuieste     intr-un

apartament         proprietate

personală, cu 1 cameră, avand o suprafata de 25.09 mp. Spațiul de locuit este cu mult sub exigențele minimale prevăzute de legea locuinței.

Familia a avut mereu datorii la întreținere din cauza veniturilor foarte mici și pentru a le achita a făcut împrumut la bancă și la cămătari.

Soția a plecat la începutul lunii martie 2009 în Grecia la muncă, nu a trimis nici un ban și și-a schimbat numărul de telefon, astfel că nu mai poate fi contactată. Dl. Vicol a cerut sprijinul Poliției pentru a-l ajuta să-și găsească soția și să se întoarcă la copii.

Familia Vicol a mai beneficiat de ajutor pentru plata datoriilor la intretinere in suma de 8465 lei in anul 2009.

din familie

Prevenirea abandonulu i școlar

3.

MAGUREANU

VIRGINICA

Str. Berlin, Nr.27,Bl.S 1,Ap.3, Cartier Dimitrie Cantemir

Magureanu Virginica - 31 ani, este incadrata in grad de handicap cu grad grav avand diagnosticu     de     anemie

hipocroma, boala inflamatorie pelvina - anexite chistice bilaterale si infectie virus, beneficiaza de o indemnizatie de handicap de 293 lei/luna + 530 lei salariu pentru asistent

Creșterea

X

1310

328

13813

9374 debit, fără penalități

personal

Magureanu Victor Toader - sot, 39 ani, casatorit, nu are venit.

Magureanu Alexandra Raisia -6 ani, fiica, este diagnosticata cu handicap grav, beneficiaza de alocatie dubla de 84 lei/luna Magureanu Valentina - 5 ani, fiica, este diagnosticata cu, pneumopatie acuta, obezitate, beneficiaza de alocatie dubla in valoare de 84 lei/luna Locuieste intr-un apartament, proprietate de stat, cu 1 camera, in suparafata de 35.75 mp..

Din cauza lipsei de venituri si a problemelor de sanatate cu care s-a confruntat familia nu reuseste sa plateasca datoriile la intretinere.

Familia Magureanu a mai beneficiat de ajutor pentru plata datoriilor la intretinere in suma de 4471 lei in anul 2009.

calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginaliza rii

Banu Nicoleta -  29 ani,

căsătorită, 5 clase, fără ocupație, fără venit.

Banu Victor - Samir - soț, 44 ani,     discopatie vertebrală

lombară, hernie de disc, sechele    TBC    pulmonar,

muncitor necalificat la SADP, în prezent se află în concediu de creșterea copilului, 600 lei/lună.

Balmuș Cristi - 10 ani, fiu, stare de sănătate bună, elev, 42 lei/lună alocație de stat.

Banu Andreea - Veronica - 8 ani, fiică, stare de sănătate bună, preșcolar, 42 lei/lună alocație de stat.

Banu Victor - Vasile - 7 ani, fiu,

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginaliza

4.

BANU

NICOLETA

Str. Victor

Papilian

nr.9, bl.I2,

ap.85

stare de sănătate bună, preșcolar, 42 lei/lună alocație de stat.

Banu Constantin - Samir - 6

rii

Prevenirea abandonulu i școlar

Sprijin pentru obținerea unei locuințe în raport cu numărul de persoane din familie

X

1052

117

19883

11365 debit, fără penalități

ani, fiu, stare de sănătate bună, preșcolar, 42 lei/lună alocație de stat.

Banu Maxim - Ionel - 6 ani, fiu, stare de sănătate bună, preșcolar, 42 lei/lună alocație de stat.

Banu Georgiana - Veronica - 3

an, fiică, stare de sănătate bună, preșcolar, 42 lei/lună alocație de stat.

Banu Darius - Alexandru - 1

an, fiu, stare de sănătate bună, preșcolar, 200 lei/lună alocație de stat.

Familia    locuieste    intr-un

apartament proprietate de stat, cu 1 camera, avand o suparafata de 10,48 mp. Locuința este debranșată de la rețeaua de electrică.

Beneficiază de masă la Cantina de Ajutor Social (5 porții), iar din 01.09.2009 doi dintre copii sunt înscriși în programul Centrului de Zi „Împreună”.

Din      cauza      veniturilor

insuficiente, familia nu reuseste sa plateasca regulat datoriile la intretinere.

5.

BUDESCU

MIHAICA

Str.

Costache

Conachi nr.7, bl.L4, ap.89

Budescu Mihaica - 51 ani,

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si

X

X

84

21

67971

24883 debit, fără penalități

văduvă, suferă de ciroză hepatică, 3 infarcturi, fără ocupație, fără venit.

Budescu     Mariana     -

Constantina - fiică, 16 ani, suferă        de        diabet

(insulinodependentă), elevă, 42 lei/lună - alocație de stat

Budescu Alberto - Florin - fiu, 12 ani, suferă de astm bronșic, elev, 42 lei/lună - alocație de stat

Budescu Maricel - Daniel - fiu, 19 ani, bolnav psihic, fără ocupație, fără venit

Familia Budescu locuiește într-un apartament compus din 2 camere, proprietate de stat.

Solicită ajutor pentru plata datoriilor la întreținere care s-au acumulat din cauza veniturilor insuficiente și a stării de sănătate precare.

medicale și prevenirea excluderii si marginaliza rii

6.

CHIROIU

ȘTEFAN

Str. Av.

Vasile

Craiu nr.2, bl.O1, ap.112

Chiroiu Ștefan -  22 ani,

necăsătorit, suferă de stenoză aortică     medie,     student

masterand anul I, orfan de ambii părinți, 350 lei/lună pensie de urmaș.

Dl. Chiroiu Ștefan este orfan de la vârsta de 13 ani, iar până la vârsta majoratului a fost sub tutela bunicii.

Locuiește într-un apartament cu 1     camere,     proprietate

personală, moștenire.

Locuința este debranșată de la rețeaua de apă potabilă. Nu se poate    racorda    individual

deoarece are datorii la întreținere.

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginaliza rii

X

350

350

4325

4325

7.

CONSTANTINES

CU PAUNA

Str. Av.

Vasile

Craiu nr.2,

bl.O1, ap.29

Constantinescu Păuna - 100 ani, văduvă din 1969, are probleme renale, operatie la genunchi,    pensionară de

urmaș, 533 lei/lună pensie.

Locuiește într-un apartament cu 1      cameră,      proprietate

personală.

Are 3 copii, cu vârste între 81

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si

X

533

533

1358

1178 debit, fără penalități

ani și 76 ani. Toți copiii au grave probleme de sănătate (persoane cu handicap, imobilizate, cancer, operații pe coloană) și situația materială a acestora nu le permite să-și sprijine mama.

medicale și prevenirea excluderii si marginaliza rii

8.

NECHITA

ILEANA

Str.

Laminoriști

lor nr.8, bl.G3, ap.63

Nechita Ileana -  77 ani,

divorțată,    are    probleme

cardiace,           reumatism,

coxartroza, pensionară, 520 lei/lună pensie.

Are 2 copii, cu venituri modeste și probleme de sănătate care nu-și pot ajuta mama.

Locuiește într-un apartament cu 1     cameră,     proprietate

personală.

Solicită ajutor pentru plata datoriilor la întreținere care s-au acumulat din cauza veniturilor insuficiente și a stării de sănătate precare (nu se poate deplasa).

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginaliza rii

X

522

522

6189

3183 debit, fără penalități

9.

ALEXANDRU

GEORGETA

Str.

Caișilor

nr.2, bl.A4,

ap.62

Alexandru Georgeta - 47 ani, divorțată, stare de sănătate bună, fără loc de muncă, fără venituri.

Bercea Cătălin - Romeo - 22 ani, necăsătorit, diagnosticat cu formațiune tumorală pe duoden, intestine și stomac, fără loc de muncă și fără venit.

Boala fiului a debutat în urmă cu 2 ani, fiind foarte greu diagnosticată, aceasta s-a agravat și a necesitat mai multe intervenții     chirurgicale    la

Spitalul Fundeni București.

În prezent este internat în secția de Oncologie la Spitalul Județean Galați deoarece nu se

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginaliza rii

Întocmirea dosarului de ajutor

X

0

0

5838

5838

poate hrăni decât prin perfuzii. Familia     locuiește     într-un

apartament cu 2 camere, proprietate personală.

Solicită ajutor pentru plata datoriilor la întreținere care s-au acumulat din cauza veniturilor insuficiente și a stării de sănătate precare a fiului care sa degradat de la o zi la alta.

social

Sprijin pentru obținerea unui loc de muncă

Președinte de ședință

Avram Răzvan Corneliu