Hotărârea nr. 81/2012

Includerea actiunilor cultural - artistice dedicate 'Festivalului Scrumbiei' in programul manifestarilor Teatrului Muzical 'Nae Leonard' pe anul 2012

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.81

din 5 04 2012

privind: includerea acțiunilor cultural - artistice dedicate „Festivalului Scrumbiei” în programul manifestărilor Teatrului Muzical „Nae Leonard” , pe anul 2012

Inițiator: Comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, sport și agrement;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 72/27 03 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 5 04 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr.29 898/27 03 2012, a Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, sport și agrement;

Având în vedere raportul de specialitate nr.29 900/27 03 2012, al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică Locală;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere prevederile art.2, lit.”a” din OG nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”a”, “d”, alin. 3, lit.”c”, alin.6, lit”a”, pct.4, 5 și 6 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art.i-Se aprobă includerea acțiunilor cultural - artistice dedicate „Festivalul Scrumbiei” în programul manifestărilor Teatrului Muzical „Nae Leonard” , pe anul 2012.

Art.2 - Se aprobă alocarea sumei de 45 000 lei de la bugetul local, cap. 67.02. pentru desfășurarea manifestărilor dedicate „Festivalului Scrumbiei”.

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Avram Răzvan Corneliu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore