Hotărârea nr. 80/2012

Transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Galati, in administrarea Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii 'Sfantul Ioan' Galati, a unor parti din imobilul situat in Galati, strada Constructorilor nr. 29

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.80

din 5 04 2012

privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Galați, în administrarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Sfantul Ioan” Galați, a unor parti din imobilul situat in Galati, strada Constructorilor nr. 29

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 95/3 04 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 5 04 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr. 33 228/3 04 2012, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 33 230/3 04 2012, al Serviciului Evidența Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.1, alin.5 din OG nr.70/2002 privind administrarea unitatilor sanitare publice de interes judetean si local, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin. 2, lit. “c”, alin. 5, lit. “a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1- Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Galați, în administrarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Sfantul Ioan” Galați, a unor parti din imobilul situat in Galati, strada Constructorilor nr. 29, identificate în planul de situație prevăzut în anexa 1, care face parte integrantă din prezența hotărâre, cu valoare de inventar prevăzută în anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Avram Răzvan Corneliu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore

Anexa 2

La HCL nr.80/5 04 2012

SITUATIE MIJLOACE FIXE

SECTIA DE RECUPERARE

A SPITALULUI CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII “SF. IOAN” GALATI STR. CONSTRUCTORILOR NR.29

Nr. crt.

Denumirea bunului

Nr.

inventar

Date de identificare

Valoare de invențar

1

Imobil “Sectia de recuperare” parter +partial etaj

28522

Parțial suprafața desfasurata

C1 =618,60mp (parter -465,40mp parțial etaj- 153,20mp)

645.536,16

Președinte de ședință

Avram Răzvan Corneliu