Hotărârea nr. 76/2012

Transmiterea din patrimoniul Municipiului Galati in folosinta gratuita a Scolii nr. 38 din Municipiul Galati a echipamentelor si bunurilor achizitionate in cadrul Proiectului 'Modernizare si reabilitare Scoala nr. 38 din Mun. Galati' COD SMIS 3527, pe durata existentei acestora

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 76

din 05 04 2012

privind transmiterea din patrimoniul Municipiului Galați in folosința gratuita a Scolii nr. 38 din Municipiul Galati a echipamentelor si bunurilor achizitionate in cadrul Proiectului “Modernizare si reabilitare Scoala nr. 38 din Mun. Galati “ COD SMIS 3527, pe durata existenței acestora

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 107/3 04 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 5 04 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr. 27 690/20 03 2012, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 27 692/20 03 2012, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile HCL nr. 22/10 07 2008 privind aprobarea realizării proiectului “Modernizarea și reabilitarea Școlii nr. 38 din municipiul Galați”;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1, alin. 2, lit.”c”, alin.5, lit.”a” și art. 124 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă transmiterea din patrimoniul Municipiului Galați in folosinta gratuita a Scolii nr. 38 din Municipiul Galati a echipamentelor si bunurilor achizitionate in cadrul Proiectului “Modernizare si reabilitare Scoala nr. 38 din Mun. Galati “ COD SMIS 3527, pe durata existenței acestora, evidențiate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Avram Răzvan Corneliu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

Anexa

la HCL nr. 76/05 04 2012

Denumirea mijlocului fix

Numar de inventar

Cantitatea

Unitatea de masura

Pret unitar cu TVA

Valoare totala in lei cu TVA

Notebook Toshiba Satelite L 550-10Z

210027

1

buc

4.821,73

4.821,73

Notebook Toshiba Satelite L 550-10Z

210028

1

buc

4.821,73

4.821,73

Tabla interactiva cu accesorii

210029

1

buc

7.297,75

7.297,75

Tabla interactiva cu accesorii

210030

1

buc

7.297,75

7.297,75

Videoproiector Benq MP514

210031

1

buc

2.606,34

2.606,34

Videoproiector Benq MP514

210032

1

buc

2.606,34

2.606,34

Banc optic pentru profesor

201033

1

buc

6.255,21

6.255,21

Total

35.706,85

Președinte de ședință

Avram Răzvan Corneliu