Hotărârea nr. 75/2012

Transmiterea din patrimoniul Municipiului Galati in folosinta gratuita a Grupului Scolar Gheorghe Asachi din Municipiul Galati a echipamentelor si bunurilor achizitionate in cadrul Proiectului 'Modernizarea si reabilitarea Grupului Scolar Gheorghe Asachi din Mun.Galati' cod SMIS 6188, pe durata existen?ei acestora

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 75

din 05 04 2012

privind transmiterea din patrimoniul Municipiului Galați in folosința gratuita a Grupului Scolar Gheorghe Asachi din Municipiul Galati a echipamentelor si bunurilor achizitionate in cadrul Proiectului “Modernizarea si reabilitarea Grupului Scolar Gheorghe Asachi din Mun.Galati “ cod SMIS 6188, pe durata existenței acestora

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 106/3 04 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 5 04 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr. 27 694/20 03 2012, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 27 696/20 03 2012, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile HCL nr. 93/26 02 2009 privind aprobarea realizării proiectului “MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA GRUPULUI ȘCOLAR GHEORGHE ASACHI DIN MUNICIPIUL GALAȚI”;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1, alin. 2, lit.”c”, alin.5, lit.”a” și art. 124 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă transmiterea din patrimoniul Municipiului Galați in folosinta gratuita a Grupului Scolar Gheorghe Asachi din Municipiul Galati a echipamentelor si bunurilor achizitionate in cadrul Proiectului “Modernizarea si reabilitarea Grupului Scolar Gheorghe Asachi din Mun.Galati “ cod SMIS 6188, pe durata existenței acestora, evidențiate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Avram Răzvan Corneliu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

Anexa

la HCL nr. 75/05 04 2012

Nr.crt.

Denumirea mijlocului fix

Numar de inventar

Cantitat

ea

Unitatea de masura

Pret unitar cu TVA

Valoare totala in lei cu TVA

1

Marmite

211062

1

buc

17.139,15

17.139,15

2

Marmite

211063

1

buc

17.139,16

17.139,16

3

Friteuza

211064

1

buc

10.285,74

10.285,74

4

Masina de gatit cu plita unica si cuptor

211065

1

buc

9.214,08

9.214,08

5

Masina de gatit cu 6 ochiuri

211066

1

buc

10.285,61

10.285,61

6

Gratar pe gaz

211067

1

buc

6.126,80

6.126,80

7

Masina de fiert paste

211068

1

buc

11.447,32

11.447,32

8

Bain-Marie

211069

1

buc

7.829,45

7.829,45

9

Masa calda cu usi glisante

211070

1

buc

4.344,47

4.344,47

10

Masa calda cu usi glisante

211071

1

buc

4.344,46

4.344,46

11

Masina de curatat cartofi

211072

1

buc

5.081,81

5.081,81

12

Masina de tocat legume

211073

1

buc

2.822,04

2.822,04

13

Malaxor

211074

1

buc

3.904,18

3.904,18

14

Cuptor de patiserie

211075

1

buc

22.284,61

22.284,61

15

Lada de congelare

211076

1

buc

2.339,32

2.339,32

16

Lada de congelare

211077

1

buc

2.339,32

2.339,32

17

Masina de spalat farfurii si pahare

211078

1

buc

5.807,29

5.807,29

18

Carucior mentinere 100 farfurii calde

211079

1

buc

2.683,34

2.683,34

19

Vitrina frigorifica VE1000TN

211080

1

buc

8.928,00

8.928,00

20

Vitrina frigorifica VE1000TN

211081

1

buc

8.928,00

8.928,00

21

Frigider UKS 3600

211082

1

buc

3.023,12

3.023,12

22

Frigider UKS 3600

211083

1

buc

3.023,12

3.023,12

23

Frigider UKS 3600

211084

1

buc

3.023,12

3.023,12

24

Frigider UKS 3600

211085

1

buc

3.023,12

3.023,12

25

Frigider UKS 3600

211086

1

buc

3.023,12

3.023,12

26

Frigider UKS 3600

211087

1

buc

3.023,12

3.023,12

27

Frigider UKS 3600

211088

1

buc

3.023,12

3.023,12

Total

184.435,99

Nr.crt.

Denumirea obiectelor de inventar

Cantitat

ea

Unitatea de masura

Pret unitar cu TVA

Valoare totala in lei cu TVA

1

Carucior

1

buc

1.442,95

1.442,95

2

Carucior pentru farfurii

1

buc

1.567,35

1.567,35

3

Mixer multifunctional

1

buc

1.759,27

1.759,27

4

Butuc pentru transare carne

1

buc

1.628,52

1.628,52

Total

6.398,09

Președinte de ședință

Avram Răzvan Corneliu