Hotărârea nr. 74/2012

Transmiterea din patrimoniul Municipiului Galati in folosinta gratuita a Colegiului de Industrie Alimentara Elena Doamna din Municipiul Galati a echipamentelor si bunurilor achizitionate in cadrul Proiectului 'Extindere Colegiu de Industrie Alimentara Elena Doamna si modernizarea utilitatilor existente din Mun. Galati Str Domneasca nr.169' cod SMIS 3531, pe durata existentei acestora

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 74

din 5 04 2012

privind transmiterea din patrimoniul Municipiului Galați în folosința gratuita a Colegiului de Industrie Alimentara Elena Doamna din Municipiul Galati a echipamentelor si bunurilor achizitionate in cadrul Proiectului “Extindere Colegiu de Industrie Alimentara Elena Doamna si modernizarea utilitatilor existente din Mun. Galati Str Domneasca nr.169“ cod SMIS 3531, pe durata existenței acestora

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 105/3 04 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 5 04 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr. 27 686/20 03 2012, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 27 688/20 03 2012, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile HCL nr. 162/30 10 2008 privind aprobarea realizării proiectului “Extinderea Grupului Școlar Elena Doamna și modernizarea utilităților existente”;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1, alin. 2, lit. “c”, alin. 5, lit.”a” și art. 124 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă transmiterea din patrimoniul Municipiului Galați în folosința gratuita a Colegiului de Industrie Alimentara Elena Doamna din Municipiul Galati a echipamentelor si bunurilor achizitionate in cadrul Proiectului “Extindere Colegiu de Industrie Alimentara Elena Doamna si modernizarea utilitatilor existente din Mun. Galati Str Domneasca nr.169“ cod SMIS 3531, pe durata existenței acestora, evidențiate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Avram Răzvan Corneliu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

Anexa

la HCL nr. 74/05 04 2012

Nr.crt.

Denumirea mijlocului fix

Numar de inventar

Cantitatea

Unitatea de masura

Pret unitar cu TVA

Valoare totala in lei cu TVA

1

Cortina

210219

1

buc

2.417,19

2.417,19

2

Scena

210220

1

buc

19.187,67

19.187,67

Total

21.604,86

Nr.crt.

Denumirea obiectelor de inventar

Cantitatea

Unitatea de masura

Pret unitar cu TVA

Valoare totala in lei cu TVA

1

Masa pentru elevi

150

buc

99,45

14.917,20

2

Scaun pentru elevi

150

buc

63,24

9.486,00

3

Masa pentru cadre didactice

6

buc

272,92

1.637,54

4

Scaun pentru cadre didactice

6

buc

63,24

379,44

5

Dulap pentru materiale didactice

6

buc

403,43

2.420,60

6

Tabla scolara

16

buc

781,51

12.504,16

7

Depozit de haine cu cuier

8

buc

403,43

3.227,47

8

Scaune mobile

76

buc

63,24

4.806,24

9

Mese

32

buc

105,40

3.372,80

10

Scaune

32

buc

63,24

2.023,68

11

Masa de lectura

40

buc

105,40

4.216,00

12

Scaune cititori

40

buc

63,24

2.529,60

13

Rafturi carti

20

buc

682,74

13.654,88

14

Depozit de haine

2

buc

1.612,67

3.225,34

15

Birou

3

buc

287,89

863,67

16

Scaune birou

3

buc

63,24

189,72

17

Masa cu sertar

35

buc

108,50

3.797,50

18

Scaun

35

buc

63,24

2.213,40

19

Raft pentru cataloage si reviste

1

buc

937,82

937,83

20

Corp de biblioteca

2

buc

694,65

1.389,30

21

Dulap pentru haine sau cuier(35locuri)

1

buc

527,87

527,87

22

Stingator tip P6 cu pulbere

13

buc

57,31

745,07

23

Stingator SM6 cu spuma mecanica

1

buc

57,31

57,31

24

Scaune fixe

72

buc

134,43

9.678,85

25

Draperii

50

buc

62,52

3.126,04

26

Cos gunoi

6

buc

187,56

1.125,37

Total

103.052,88

Președinte de ședință

Avram Răzvan Corneliu